Suministros - 495970-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Fliscornos

2018/S 217-495970

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
PL
ul. Zacisze 3
Katowice
40–025
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Wójtowicz
Teléfono: +48 327792111
Correo electrónico: zamowienia@am.katowice.pl
Fax: +48 327792124
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.am.katowice.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia Publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - flugelhorny (2 sztuki)

Número de referencia: ZP/AM/10/2018
II.1.2)Código CPV principal
37312930
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych instrumentów muzycznych tj. Flugelhornów B, spełniających poniższe parametry:

1.1. menzura 10,5 - 10,8 mm/0.413” - 0.425",

1.2. czara 150 mm – 152 mm/5.905” - 6"

1.3. materiał: złoty lub żółty mosiądz,

1.4. popychacz krąglika 3-go wentyla,

1.5. posrebrzany,

1.6. z futerałem,

1.7. monelowe tłoki wentyli,

1.8. ręcznie formowana czara,

1.9. z ustnikiem.

2. Gwarancja 24 miesiące.

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 18 933.63 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37312900
37310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych instrumentów muzycznych tj. Flugelhornów B, spełniających poniższe parametry:

1.1. menzura 10,5 - 10,8 mm/0.413” - 0.425",

1.2. czara 150 mm – 152 mm/5.905” - 6"

1.3. materiał: złoty lub żółty mosiądz,

1.4. popychacz krąglika 3-go wentyla,

1.5. posrebrzany,

1.6. z futerałem,

1.7. monelowe tłoki wentyli,

1.8. ręcznie formowana czara,

1.9. z ustnikiem.

2. Gwarancja 24 miesiące.

3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena ekspercka / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium nr 2: Ocena ekspercka dzieli się na następujące podkryteria:

1. Ocena brzmienia instrumentu - waga podkryterium 14 %

2. Ocena poprawności intonacyjnej poszczególnych dźwięków - waga podkryterium 13 %

3. Ocena łatwości emisji dźwięku - waga podkryterium 13 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 141-322551
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa instrumentów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - flugelhorny (2 sztuki)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ZM CONCEPT Zbigniew Zygmunt
PL
ul. Kołłątaja ½,
Bydgoszcz
85-080
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 933.63 PLN
Valor total del contrato/lote: 23 124.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018