Suministros - 495971-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Zielona Góra: Vehículos de recogida de basuras

2018/S 217-495971

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
369088434
ul. Zjednoczenia 110C
Zielona Góra
65-120
Polonia
Persona de contacto: Ewa Konieczny
Teléfono: +48 683229100
Correo electrónico: ewa.konieczny@zgkim.zgora.pl
Fax: +48 683229111
Código NUTS: PL432

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zgkim.zgora.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Gospodarka odpadami, gospodarka komunalna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych: samochodów brygadowych (15 sztuk) dla ZGK Sp. z o.o. w Zielonej Górze (zadanie nr 1.)

Número de referencia: K.9.D.2018
II.1.2)Código CPV principal
34144511
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów brygadowych tej samej marki, z silnikiem wysokoprężnym, kabiną do przewozu ludzi (min. 6 osób), skrzynią ładowną do przewozu sprzętu (kosy, kosiarki, dmuchawy) oraz odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Rok produkcji pojazdów: nie starszy niż z 2018 roku. Ilość pojazdów: 15 sztuk

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 812 398.73 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66114000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL432
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zielona Góra, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów brygadowych tej samej marki, z silnikiem wysokoprężnym, kabiną do przewozu ludzi (min. 6 osób), skrzynią ładowną do przewozu sprzętu (kosy, kosiarki, dmuchawy) oraz odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

2. Rok produkcji pojazdów: nie starszy niż z 2018 roku. Ilość pojazdów: 15 sztuk

3. Wymagania dotyczące leasingu:

1. Leasing operacyjny.

2. Ilość rat leasingowych – 59 miesięcy, okres leasingu – 60 miesięcy

3. Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – w wysokości 1 %.

4. Zamawiający przewiduje 60 – miesięczny okres leasingu. W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 równych miesięcznych rat leasingowych.

Opłata resztowa - końcowa (wykupu) 1 % wartości początkowej przedmiotu zamówienia.

Wszystkie ceny i koszty wyrażone w złotych polskich.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 74
Criterio relativo al coste - Nombre: Skrócenie terminu dostawy / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 2
Criterio relativo al coste - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 2
Criterio relativo al coste - Nombre: Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów / Ponderación: 2
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Okres leasingu: 60 miesięcy, w tym: 59 rat leasingowych, do 30 dni od ostatniej raty - wykup przedmiotu leasingu. Dostawa przedmiotu leasingu – maksymalnie 180 dni od dnia podpisania umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 139-317247
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PEKAO Leasing Sp. z o.o.
Warszawa
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 812 398.73 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018