Suministros - 495973-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wilkołaz Pierwszy: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 217-495973

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Wilkołaz
7151799358
Wilkołaz Pierwszy 9
Wilkołaz Pierwszy
23-212
Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Daniel, Jacek Stec
Teléfono: +48 818212001
Correo electrónico: gmina@wilkolaz.pl
Fax: +48 818212695
Código NUTS: PL815

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wilkolaz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz

Número de referencia: IG.271.10.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż próżniowych kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Wilkołaz.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 993 620.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż próżniowych kolektorów słonecznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Wilkołaz, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż próżniowych kolektorów słonecznych w 587 lokalizacjach na budynkach prywatnych na terenie gminy Wilkołaz, obejmująca m.in.:

1) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów próżniowych kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja 2 100 W/200 l – 207 lokalizacji, montowana na dachu/elewacji,

b) instalacja 3 150 W/300 l – 318 lokalizacji, montowana na dachu/elewacji,

c) instalacja 4 200 W/400 l – 62 lokalizacje, montowana na dachu/elewacji,

2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,

4) montaż reduktora ciśnienia (w ramach kosztów niekwalifikowanych),

5) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa),

6) podłączenie do instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,

7) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u.,

8) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,

9) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem,

10) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN.

11) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,

12) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,

13) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,

14) uruchomienie instalacji solarnej.

15) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

16) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.

17) sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi,

18) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.04.01.00-06-0147/16-00

II.2.14)Información adicional

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

W przypadku składania oferty na część nr 1 – 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych),

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44621220
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Gminy Wilkołaz, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę, obejmująca m.in.:

1) demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,

2) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, w budynkach prywatnych na terenie gminy Wilkołaz:

d) 9szt.kotłów opalanych pelletem, o mocy 20 kW,

e) 1 szt. kotła opalanego pelletem o mocy 24 kW,

f) 5 szt. kotłów zagazowujących niepełnowartościowe drewno o mocy 22 kW,

g) 20 szt. kotłów spalających niepełnowartościowe ziarno o mocy 20 kW,

3) podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o. poprzez wymiennik płytowy,

4) montaż armatury, ciepłomierza, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych

I pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej,

7) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

8) zabezpieczenie instalacji przed korozją,

9) wykonanie izolacji termicznej,

10) napełnienie instalacji,

11) uruchomienie instalacji,

12) przeszkolenie Użytkowników,

13) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

14) uzupełnienie ubytków ścian, stropów,

15) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja techniczna)

I wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.04.01.00-06-0147/16-00

II.2.14)Información adicional

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

W przypadku składania oferty na część nr 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych),

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 134-305063
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: IG.271.10.2018
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa i montaż próżniowych kolektorów słonecznych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska
95-054
Polonia
Código NUTS: PL712
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 497 620.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 677 730.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: IG.271.10.2018
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Flexipower Group Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska
95-054
Polonia
Código NUTS: PL712
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 496 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 563 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018