Suministros - 496010-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Oryahovo: Petróleo y destilados

2018/S 217-496010

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Oryahovo“
2016174760142
ul. „Kosta Lulchev“ No. 5
Oryahovo
3300
Bulgaria
Persona de contacto: Snezhana Petkova Gardanska
Teléfono: +359 91712419
Correo electrónico: dgs_oriahovo@abv.bg
Fax: +359 91712487
Código NUTS: BG313

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szdp.bg

Dirección del perfil de comprador: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181015ELDC9971624

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: стопанисване и опазване на горски територии — държавна собственост

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово“

II.1.2)Código CPV principal
09130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на безоловен бензин А95Н приблизително 22 000 литра, дизелово моторно гориво (евродизел) приблизително 16 000 литра, гориво — смазочни материали приблизително на стойност 2 500 BGN, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 1.1.2019 г., или до достигане на прогнозната стойност на поръчката — 75 000 BGN без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Доставките ще се извършат в търговските обекти (бензиностанции) на продавача на територията на ТП „ДГС Оряхово“ — община Оряхово, община Козлодуй, община Мизия и община Хайредин, както и на всички останали бензиностанции на продавача на територията на страната, където ще се зарежда безкасово (чрез карти за безналично плащане).

Количествата са прогнозни и са изчислени на база потреблението за минал период, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 75 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09130000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG313
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на ТП „ДГС Оряхово“ и територията на страната (Р БЪЛГАРИЯ)

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas
Explicación:

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на безоловен бензин А95Н приблизително 22 000 литра, дизелово моторно гориво (евродизел) приблизително 16 000 литра, гориво — смазочни материали приблизително на стойност 2 500 BGN, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 1.1.2019 г., или до достигане на прогнозната стойност на поръчката — 75 000 BGN без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Доставките ще се извършат в търговските обекти (бензиностанции) на продавача на територията на ТП „ДГС Оряхово“ — община Оряхово, община Козлодуй, община Мизия и община Хайредин, както и на всички останали бензиностанции на продавача на територията на страната, където ще се зарежда безкасово (чрез карти за безналично плащане).

Количествата са прогнозни и са изчислени на база потреблението за минал период, като крайният купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а крайният продавач няма да търси отговорност, ако не се усвоят в цялост. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива и гориво — смазочни материали, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Горивата трябва да отговарят на БДС и разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и нейните изменения и допълнения. Процедурата — договаряне без предварително обявление, да се реализира чрез стоковата борса.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 769
Denominación:

Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Оряхово

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Петрол АД
831496285
бул. Черни връх № 43
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 889669378
Correo electrónico: monika.orsova@petrol.bg
Fax: +359 889669378
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.petrol.bg

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 75 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 75 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалбите могат да се подават съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018