Suministros - 496012-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Bielsko-Biała: Aparatos de estimulación cardíaca

2018/S 217-496012

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
al. Armii Krajowej 101
Bielsko-Biała
43-316
Polonia
Persona de contacto: Bożena Wiewióra, Jolanta Hulbój
Teléfono: +48 338100143
Correo electrónico: przetargi@hospital.com.pl
Fax: +48 338102101
Código NUTS: PL225

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hospital.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń do stymulacji pracy serca tj. defibrylatorów – kardiowerterów i stymulatorów z elektrodami

Número de referencia: 26/18
II.1.2)Código CPV principal
33182200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, urządzeń do stymulacji pracy serca tj. defibrylatorów – kardiowerterów i stymulatorów z elektrodami wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Zał Nr 2 do siwz, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Zał Nr 5 do siwz, w tym poprzez złożenie o depozytu Zamawiającego dla Cz.1-5.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Dla Cz. 1-5 - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu umowy dwóch sztuk programatorów, w tym 1 sztuka z modułem śródoperacyjnym na czas realizacji umowy i 2-krotności okresu gwarancji.

5. Dla Cz. 4-5 – Wykonawca jest zobowiązany, w ramach ceny przedmiotu umowy, do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie wszczepiania i kontroli oferowanych stymulatorów.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 500 280.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrylatory - kardiowertery ICD-VR jednojamowe z elektrodami

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, urządzeń do stymulacji pracy serca tj. defibrylatorów – kardiowerterów i stymulatorów z elektrodami - Część 1 Defibrylatory - kardiowertery ICD-VR jednojamowe z elektrodami - wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu umowy dwóch sztuk programatorów, w tym 1 sztuka z modułem śródoperacyjnym na czas realizacji umowy i 2-krotnościokresu gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrylatory - kardiowertery ICD-DR dwujamowe z elektrodami

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, urządzeń do stymulacji pracy serca tj. defibrylatorów – kardiowerterów i stymulatorów z elektrodami - Część 2 - Defibrylatory - kardiowertery ICD-DR dwujamowe z elektrodami - wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 2.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu umowy dwóch sztuk programatorów, w tym 1 sztuka z modułem śródoperacyjnym na czas realizacji umowy i 2-krotnościokresu gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Defibrylatory - kardiowertery ICD-VR jednojamowe z możliwością detekcji migotania przedsionków z elektrodami

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, urządzeń do stymulacji pracy serca tj. defibrylatorów – kardiowerterów i stymulatorów z elektrodami - Część 3 - Defibrylatory - kardiowertery ICD-VR jednojamowe z możliwością detekcji migotania przedsionków z elektrodami - wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 3.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu umowy dwóch sztuk programatorów, w tym 1 sztuka z modułem śródoperacyjnym na czas realizacji umowy i 2-krotnościokresu gwarancji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stymulatory jednojamowe SSIR z elektrodami

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, urządzeń do stymulacji pracy serca tj. defibrylatorów – kardiowerterów i stymulatorów z elektrodami - Część 4 - Stymulatory jednojamowe SSIR z elektrodami - wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 4.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu umowy dwóch sztuk programatorów, w tym 1 sztuka z modułem śródoperacyjnym na czas realizacji umowy i 2-krotnościokresu gwarancji.

5. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach ceny przedmiotu umowy, do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie wszczepiania i kontroli oferowanych stymulatorów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stymulatory dwujamowe DDDR z elektrodami

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33182200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, urządzeń do stymulacji pracy serca tj. defibrylatorów – kardiowerterów i stymulatorów z elektrodami - Część 5 - Stymulatory dwujamowe DDDR z elektrodami - wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w tym poprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 5.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ramach ceny przedmiotu umowy dwóch sztuk programatorów, w tym 1 sztuka z modułem śródoperacyjnym na czas realizacji umowy i 2-krotnościokresu gwarancji.

5. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach ceny przedmiotu umowy, do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie wszczepiania i kontroli oferowanych stymulatorów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 137-312417
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Defibrylatory - kardiowertery ICD-VR jednojamowe z elektrodami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 856 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 790 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Defibrylatory - kardiowertery ICD-DR dwujamowe z elektrodami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 134 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 124 320.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Defibrylatory - kardiowertery ICD-VR jednojamowe z możliwością detekcji migotania przedsionków z elektrodami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BIOTRONIK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polonia
Código NUTS: PL41
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 82 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 81 360.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Stymulatory jednojamowe SSIR z elektrodami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 124 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 118 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Stymulatory dwujamowe DDDR z elektrodami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL9
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 414 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 385 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Ponadto patrz Dział VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018