Suministros - 496059-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Apósitos; clips, suturas y ligaduras

2018/S 217-496059

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Universitetska spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po onkologiya“ EAD
000662776
ul. „Plovdivsko pole“ No. 6
Sofiya
1756
Bulgaria
Persona de contacto: Iveta Malinova, Aysel Yusein, Rositsa Hristova
Teléfono: +359 028076355
Correo electrónico: ayusein@sbaloncology.bg
Fax: +359 028706321
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://procurement.sbaloncology.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180720ClPA1346280

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Пeриодично повтарящи се доставки на шевен и превързочен материал“ за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок от 12 месеца

II.1.2)Código CPV principal
33141100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на шевен и превързочен материал съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология“ ЕАД условия по 97 обособени позиции (ОП). Всички обособени позиции от техническата спецификация, с изключение на ОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 69, 73, 83, 85, 87, 88, 94, са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в посочените обособени позиции.

Обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 15, 16 ще бъдат възложени по реда на чл. 21 ал. 6.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лапаротомични компреси, цветни, без РКН — 50 см х 50 см, 8 дипли, 15 нишки, минимална маса 21 г на м3

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, град София, район „Студентски“, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Лапаротомични компреси, цветни, без РКН — 50 см х 50 см, 8 дипли, 15 нишки, минимална маса 21 г на м3 — 3 000 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Стерилна тристъпкова система за безшевно затваряне на рани, хипоалергична, водоустойчива, без латекс

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция № 30 „Стерилна тристъпкова система за безшевно затваряне на рани, хипоалергична, водоустойчива, без латекс“ с 2 подпозиции:

30.1. 30 мм х 35 мм — 20 бр.

30.2. 50 мм х 50 мм — 20 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ролки, хартиени, за отчитане работата на паров и газов стерилизатор, с ширина на лентата 6 см

Lote nº: 65
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, град София, район „Студентски“, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Ролки, хартиени, за отчитане работата на паров и газов стерилизатор, с ширина на лентата 6 см — 2 000 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Индикатори за суха стерилизацията, 180°С, ролка

Lote nº: 67
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, град София, район „Студентски“, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Индикатори за суха стерилизацията, 180°С, ролка — 10 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Разствор на формалдехид 3 %, съвместим с газов стерелизатор Belimed — 600 туби/5 литра

Lote nº: 71
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, град София, район „Студентски“, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Разтвор на формалдехид 3 %, съвместим с газов стерелизатор Belimed — 600 туби/5 литра — 600 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Разтвор на формалдехид 3 % с 0,8 % метанол, съвместим с газов стерелизатор Belimed, туба 5 литра

Lote nº: 72
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, град София, район „Студентски“, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Разствор на формалдехид 3 % с 0,8 % метанол, съвместим с газов стерелизатор Belimed, туба 5 литра — 600 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Синтетичен резорбируем монофиламентен конец с кратък срок на резорбция 50—60 дни, съставен от полимер полигликолид — ко-капролактон, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400, покрита със

Lote nº: 90
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, град София, район „Студентски“, ул. „Пловдивско поле“ № 6

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция № 90 „Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с кратък срок на резорбция 50—60 дни, съставен от полимер полигликолид — ко-капролактон, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400, покрита със силикон стерилна двойна опаковка“ с 3 подпозиции:

90.1. Синтетичен резорбируем монофиламентен конец с кратък срок на резорбция 50—60 дни, съставен от полимер полигликолид — ко-капролактон, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400, покрита със силикон 18,7 мм 3/8 прецизна режеща игла, безцветен, 5/0, 45 см дължина — 60 бр.

90.2. Синтетичен резорбируем монофиламентен конец с кратък срок на резорбция 50—60 дни, съставен от полимер полигликолид — ко-капролактон, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AISI 400, покрита със силикон 24,3 мм 3/8 прецизна режеща игла безцветен, 4/0, 75 см дължина — 60 бр.

90.3 Синтетичен резорбируем монофиламентен конец с кратък срок на резорбция 50—60 дни, съставен от полимер полигликолид — ко-капролактон, с игла от неръждаема стома

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката на основание чл. 21 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП „Използване на опции при възлагане на обществени поръчки“.

1) Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за добро изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Представя се в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 139-317210
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Обособена позиция № 10: Лапаротомични компреси ЦВЕТНИ БЕЗ РКН - 50см х 50см, 8 дипли 15 нишки, мин
Lote nº: 10
Denominación:

Лапаротомични компреси, цветни, без РКН — 50см х 50см, 8 дипли, 15 нишки, минимална маса 21 г на м3

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Обособена позиция № 30: Стерилна тристъпкова система за безшевно затваряне на рани, хипоалергична, в
Lote nº: 30
Denominación:

Стерилна тристъпкова система за безшевно затваряне на рани, хипоалергична, водоустойчива, без латекс

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Обособена позиция № 65: Ролки хартиени за отчитане работата на паров и газов стерилизатор с ширина
Lote nº: 65
Denominación:

Ролки, хартиени, за отчитане работата на паров и газов стерилизатор, с ширина на лентата 6 см

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Обособена позиция № 67: Индикатори за суха стерилизацията, 180?С, ролка
Lote nº: 67
Denominación:

Индикатори за суха стерилизацията, 180°С, ролка

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Обособена позиция № 71: Разствор на формалдехид 3 % съвместим с газов стерелизатор Belimed, туба 5 ли
Lote nº: 71
Denominación:

Разтвор на формалдехид 3 %, съвместим с газов стерелизатор Belimed, туба 5 литра

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Обособена позиция № 72: Разствор на формалдехид 3 % с 0,8 % метанол съвместим с газов стерелизатор Bel
Lote nº: 72
Denominación:

Разтвор на формалдехид 3 % с 0,8 % метанол, съвместим с газов стерелизатор Belimed, туба 5 литра

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Обособена позиция № 90: Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с кратък срок на резорбция 50-6
Lote nº: 90
Denominación:

Синтетичен резорбируем монофиламентен конец с кратък срок на резорбция 50—60 дни, съставен от полимер полигликолид — ко-капролактон, с игла от неръждаема стомана AISI 300, AI

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Със решение З-263 от 11.10.2018 г. изпълнителният директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД е прекратил обществената поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП в частта ѝ по обособена позиция № 10, 30, 65, 67, 71, 72 и 90 от техническата спецификация поради липса на подадени оферти.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2018