Suministros - 496136-2018

10/11/2018    S217    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Cieszyn: Implanty ortopedyczne

2018/S 217-496136

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Adres pocztowy: ul. Bielska 4
Miejscowość: Cieszyn
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Dorda, Sylwia Blažek, Adam Ślęczka
E-mail: zampubl@szpitalslaski.pl
Tel.: +48 338549252
Faks: +48 338549252

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpitalslaski.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy implantów.

Numer referencyjny: ZP 856/18
II.1.2)Główny kod CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów i wyrobów wykorzystywanych w trakcie zabiegów ortopedycznych.

2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy:

a) asortyment musi mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na asortymencie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny,

b) dostawy asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespół Magazynów ZZOZ w Cieszynie w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi,

c) asortyment wymieniony w formularzu cenowym oraz instrumentarium muszą być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 211 tekst jednolity ze zm.),

d) okres ważności na zaoferowany asortyment, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 636 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 - Dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
33183000 Dodatkowe wyroby ortopedyczne
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Magazynów

ZZOZ w Cieszynie

Ul. Bielska 4

43-400 Cieszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

2. W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) utworzenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy przy sali operacyjnej urazowo-ortopedycznej na Bloku Operacyjnym banku obejmującego pełen asortyment wyszczególniony w formularzach cenowych,

b) dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy w nieodpłatne użyczenie na okres trwania umowy:

• instrumentarium umożliwiającego implantację całości asortymentu,

• narzędzi do usuwania implantów i cementu,

c) uzupełniania banku w miarę zużywania w procedurach medycznych zdeponowanego w banku asortymentu. Uzupełnienie będzie następować na podstawie Protokołu zużycia, sporządzonego po każdym wykonanym zabiegu, w terminie do 48 godzin od momentu przesłania telefaksem Protokołu zużycia. Jeżeli termin uzupełnienia banku wypada w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, to wtedy nastąpi on w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

d) przeszkolenia w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy personelu medycznego w zakresie technik operacyjnych i instrumentowania, a szkolenie udokumentuje Certyfikatem i punktami szkoleniowymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert - Cena - 100 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 125-284459
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Zadanie nr 4 - Dostawy gwoździ piszczelowych wraz z utworzeniem banku.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ChM Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Lewickie 3b, Juchnowiec Kościelny
Miejscowość: Lewickie 3b
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-061
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@chm.eu
Tel.: +48 858686291
Faks: +48 858585101
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 110 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 91 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2018