Suministros - 496147-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Vehículos de motor

2018/S 217-496147

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
ul. Świętokrzyska 12
Warszawa
00-916
Polonia
Persona de contacto: Beata Szymanowska, Barbara Szwed, Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Teléfono: +48 226945400
Correo electrónico: wzp@mf.gov.pl
Fax: +48 226945977
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mf.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup trzech samochodów na potrzeby służby celno-skarbowej.

Número de referencia: C/598/18/BIW/B/424
II.1.2)Código CPV principal
34100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nierejestrowanych, wyprodukowanych w 2018 roku, następujących samochodów:

1) 1 samochód typu SUV;

2) 1 samochód typu BUS;

3) 1 samochód typu KOMBI;

O parametrach wskazanych w SIWZ.

2. Każdy samochód musi posiadać zainstalowane sygnały świetlne oraz dźwiękowe, kamuflowane, umożlwiające wykorzystanie pojazdu jako uprzywilejowanego w ruchu.

3. Każdy samochód musi posiadać homologację oraz spełniać wszelkie normy i wymagania wynikające z powszechnie obowiązującego prawa dopuszczające pojazdy do ruchu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa jednego samochodu typu SUV.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL91
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nierejestrowanego, wyprodukowanego w 2018 roku jednego samochód typu SUV.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa jednego samochodu typu BUS.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL91
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nierejestrowanego, wyprodukowanego w 2018 roku jednego samochód typu BUS.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa jednego samochodu typu KOMBI.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL91
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nierejestrowanych, wyprodukowanych w 2018 roku dwóch samochodów typu VAN.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Zużycie energii / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Emisja dwutlenku węgla / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Art. 43 ust. 2b pkt 2) Pzp - pilna potrzeba udzielenia zamówienia

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 203-461797
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa jednego samochodu typu SUV.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa jednego samochodu typu BUS.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa jednego samochodu typu KOMBI.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział XII SIWZ.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Dla części I - 2 500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych);

Dla części II - 3 000 PLN (trzy tysiące złotych);

Dla części III - 2 700 PLN (dwa tysiące siedemset złotych).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

5. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Oddział w Warszawie 78 1130 1017 0200 0000 0013 7228

6. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 Ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl).

Zgodnie z art. 180 ust. 5 Ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 10 dni;

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 15 dni;

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni;

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów Ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018