Suministros - 496170-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Rybnik: Láser quirúrgico

2018/S 217-496170

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
272780323
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polonia
Persona de contacto: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Teléfono: +48 324291226/87/88
Correo electrónico: zp@szpital.rybnik.pl
Fax: +48 324291225
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.rybnik.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”

Número de referencia: TAM-917-PN/99-2018
II.1.2)Código CPV principal
33169100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) i 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”).

Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Wzór umowy”). Dostawa w terminie: do dnia 28.11.2018 r.

Niniejsze zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL227
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku tj. lasera urologicznego.

Specyfikację dostawy zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) i 1.2 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 1.3 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”).

Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Wzór umowy”). Dostawa w terminie: do dnia 28.11.2018 r.

Niniejsze zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: funkcjonalność / Ponderación: 20,00
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja / Ponderación: 20,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. Ustawie w wysokości: 2 580,00 PLN.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 187-422133
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup wyposażenia do realizacji inwestycji „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szczegółowe informacje dot. niniejsz. zam. zawarte są w SIWZ (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzaj. brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty - należy dołączyć następujące oświadczenia: JEDZ (w wersji elektronicznej) wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji.

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m.in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

1.3. na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadcz i dokum.:

1.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

1.3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.3.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1 do oferty - dołączyć JEDZ (w wersji elektron.) - wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji.

2.2 na wezwanie - (..) nie dotyczy nin. post.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy:

3.1. do oferty - dołączyć załączniki nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) i 1.3(„Warunki gwarancji jakości i serwisu”) oraz następujące oświadczenia:

Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 i opisany w zał. nr 1.2 dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na wezwanie zamawiającego. Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.

3.2. na wezwanie zamawiającego (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)

3.1.1. deklaracje zgodn. z dyrektywą medyczną dla całego zaoferow. asortymentu (dot. wszystkich klas wyr. medycznego),

3.1.2. certyfikaty zgodn. z dyrektywą medyczną dla całego zaoferow. asortymentu wydany przez jednostkę notyfikowaną (dot. wszystkich klas wyr. medycznego z wyjątkiem klasy I).

Zał. do oferty są:

1. Form. oferty, 1.1. Form. cen., 1.2. Specyfik. techn., 1.3. Warunki gwar.jak. i sew., 2.JEDZ, 3. Pełnomocn. - jeśli dot. Zamawiający przewiduje zastosow. procedury określ. w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Pzp, tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbad., czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystn., nie podlega wyklucz. oraz spełnia war. udziału w postępow.

Przed zaw. umowy Wykonawca zobowiąz. jest wnieść zabezp. należ. wykon. umowy 10 %. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawarta jest w rozdz. I SIWZ.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna na adres email: jedz@szpital.rybnik.pl

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018