Suministros - 496185-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Reactivos de laboratorio

2018/S 217-496185

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-454032)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polonia
Persona de contacto: Tomasz Sadzikowski
Teléfono: +48 918139407
Correo electrónico: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spwsz.szczecin.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Número de referencia: EP/220/90/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 11 zadań (części).

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 i 1A do SIWZ dla zadania nr 1-11.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-454032

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4)
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1A-3 do SIWZ dla zadania nr 3. Zadanie nr 3 składa się z 5 pozycji

Léase:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1A-3 do SIWZ dla zadania nr 3. Zadanie nr 3 składa się z 6 pozycji

Número de apartado: II.2.1)
Lote nº: 9
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa:
En lugar de:

Dostawa zestawów do oznaczania parametrów w moczu metodą kolumnową, testu TPHA w surowicy oraz materiałów kontrolnych wraz z oprogramowaniem do zbierania, analizy i opracowania statystycznego (...)*

Léase:

Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do analizatora CoaguChek Pro II firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., będącego własnością SPWSZ w Szczecinie w okresie 30 miesięcy

Número de apartado: II.2.4)
Lote nº: 9
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Pełna nazwa zadania nr 9: Dostawa zestawów do oznaczania parametrów w moczu metodą kolumnową, testu TPHA w surowicy oraz materiałów kontrolnych wraz z oprogramowaniem do zbierania, analizy i opracowania statystycznego badań w ramach wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie 30 miesięcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1A-9 do SIWZ dla zadania nr 9. Zadanie nr 9 składa się z 2 pozycji

Léase:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1A-9 do SIWZ dla zadania nr 9. Zadanie nr 9 składa się z 2 pozycji

Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy zadania nr 1-4, 6 i 7:

Opis warunku: Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora.*

* warunek nie dotyczy analizatora OB w zadaniu nr 4 oraz wszystkich zaoferowanych analizatorów najnowszej generacji wprowadzonych na europejski rynek diagnostyczny nie wcześniej niż w 2017 roku

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału wpostępowaniu, określony w pkt 1 ppkt 2 litera c) musi zostać spełniony przez tych wykonawców łącznie

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dotyczy zadania nr 1-4, 6 i 7:

Opis warunku: Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w zakresie wykonywania napraw i przeglądów okresowych każdego oferowanego analizatora.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału wpostępowaniu, określony w pkt 1 ppkt 2 litera c) musi zostać spełniony przez tych wykonawców łącznie

Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest:

1) złożyć przed upływem terminu składania ofert oświad., w celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświad. zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stan. zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga! Oświad. JEDZ składane jest wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) załączyć do oferty (sporządzonej wg wzoru stan. zał. nr 2, 2A do SIWZ):

a) wymagane warunki graniczne dla zad. nr 1-11, wg wzoru stan. zał. nr 1A do SIWZ,

b) parametry podlegające ocenie jakościowej dla zad. nr 1-11, wg wzoru stan. zał. nr 1B do SIWZ,

c) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stan. zał. nr 5 do SIWZ – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

d) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),

e) dokumenty opisujące wyroby oferowane przez wykonawcę (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne, itp.) – w j. polskim dla oferowanych wyrobów (dotyczy zad. nr 4 i 8),

f) instrukcję/instrukcje obsługi dzierżawionego analizatora/dzierżawionych analizatorów (dotyczy zad. nr 1-3, 5 i 6).

2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

3. W celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nast. oświad. i dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

6) oświad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8) oświad. Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

9) w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 litera c) SIWZ:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, którego wzór stan.zał. nr 6 do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. W celu potw., że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświad. lub dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI pkt 11

Léase:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest:

1) złożyć przed upływem terminu składania ofert oświad., w celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświad. zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stan. zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga! Oświad. JEDZ składane jest wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) załączyć do oferty (sporządzonej wg wzoru stan. zał. nr 2, 2A do SIWZ):

a) wymagane warunki graniczne dla zad. nr 1-11, wg wzoru stan. zał. nr 1A do SIWZ,

b) parametry podlegające ocenie jakościowej dla zad. nr 1-11, wg wzoru stan. zał. nr 1B do SIWZ,

c) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stan. zał. nr 5 do SIWZ – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania speł. warunków udziału w postępowaniu,

d) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),

e) dokumenty opisujące wyroby oferowane przez wykonawcę (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne, itp.) – w j. polskim dla oferowanych wyrobów (dotyczy zad. nr 4 i 8),

f) instrukcję/instrukcje obsługi dzierżawionego analizatora/dzierżawionych analizatorów (dotyczy zad. nr 1-3, 5 i 6).

2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

3. W celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złoż. w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złoż. nast. oświad. i dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

6) oświad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8) oświad. Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

9) w celu wykazania speł. warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 litera c) SIWZ:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, którego wzór stan.zał. nr 6 do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dot. zad. nr 1-4, 6 i 7).

4. W celu potw., że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określ. przez zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złoż. w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświad. lub dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI pkt 11

VII.2)Otras informaciones adicionales: