Suministros - 496191-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Piekary Śląskie: Aparatos para radiología

2018/S 217-496191

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-454050)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
PL22
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie
41-940
Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds. zamówień publicznych
Teléfono: +48 323934210
Correo electrónico: sekretariat@urazowka.piekary.pl
Fax: +48 323934141
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.urazowka.piekary.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.urazowka.piekary.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup aparatu RTG z ramieniem C

Número de referencia: Szp.270-56/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – awaryjny zakup aparatu RTG z ramieniem C celem zapewnienia ciągłości pracy Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-454050

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:

I. Doświadczenia:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub wykonuje:

Dostawy aparatu lub aparatów RTG z ramieniem C na kwotę min. 262 500,00 PLN.

Uwaga. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

Léase:

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I) nie podlegają wykluczeniu;

II) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:

I. Doświadczenia:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub wykonuje:

Dostawy aparatu lub aparatów RTG lub RTG z ramieniem C na kwotę min. 262 500,00 PLN.

Uwaga. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 20/01/2019
Léase:
Fecha: 21/01/2019
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: