Suministros - 496211-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Gabrovo: Materiales de construcción y elementos afines

2018/S 217-496211

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 193-435832)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Tehnicheski universitet — Gabrovo
000210319
ul. „Hadzhi Dimitar“ No. 4
Gabrovo
5300
Bulgaria
Persona de contacto: Miryana Hristova
Teléfono: +359 66827555
Correo electrónico: mhristova@tugab.bg
Fax: +359 66801155
Código NUTS: BG322

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.tugab.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&catid=122&Itemid=597&lang=bg&id=848:0310-2018-10

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Технически университет — Габрово и неговите разпоредители с бюджет по 3 обособени позиции“

II.1.2)Código CPV principal
44100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени видът и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества до достигане на общата стойност на договора.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на договора — част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 193-435832

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 07/11/2018
Hora local: 17:00
Léase:
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 17:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 08/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Удължаването на срока за подаване на оферти важи само за обособена позиция № 3 „Периодични доставки на ел. материали“.