Suministros - 496238-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 217-496238

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 203-461806)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
Kondratowicza 8
Warszawa
03-242
Polonia
Persona de contacto: Monika Dąbrowska-Kubicka
Teléfono: +48 223265735
Correo electrónico: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Fax: +48 223265834
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.brodnowski.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego, SOR, Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., MSB/PN/77/10/2018

Número de referencia: MSB/PN/77/10/2018
II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego, SOR, Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/77/10/2018.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 203-461806

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Koniec: 30/11/2018

Léase:

Koniec: 06/12/2018

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Koniec: 30/11/2018

Léase:

Koniec 06/12/2018

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Koniec: 30/11/2018

Léase:

Koniec 06/12/2018

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Koniec: 30/11/2018

Léase:

Koniec 06/12/2018

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

10.1 Jednolity europejski dokument zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik

Nr 1 do SIWZ, w którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje na temat przygotowania i składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zawarte są w pkt 10.1 SIWZ.

10.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

10.3 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10.4 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10.5 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

10.7 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym implementującym stosowne dyrektywy Rady i rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej w zakresie CE właściwym dla kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę – dotyczy wszystkich części.

10.8 Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim – dotyczy wszystkich części.

10.9 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

10.10 Wypełniona specyfikacja asortymentowo – cenowa- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

10.11 Wypełniona i podpisana specyfikacja parametrów techniczno - użytkowych — wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

10.12 Wypełnione i podpisane warunki serwisu pogwarancyjnego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

10.13 Wypełnione i podpisane zestawienie kryterium „okres gwarancji i rękojmi” – załącznik nr 8 do SIWZ.

10.14 Dowód wniesienia wadium.

Léase:

10.1 Jednolity europejski dokument zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje na temat przygotowania i składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zawarte są w pkt. 10.1 SIWZ.

10.2 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

10.3 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10.4 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10.5 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

10.7 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) lub innym aktem prawnym implementującym stosowne dyrektywy Rady i rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej w zakresie CE właściwym dla kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę – dotyczy wszystkich części.

10.8 Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim – dotyczy wszystkich części.

10.9 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

10.10 Wypełniona specyfikacja asortymentowo – cenowa- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

10.11 Wypełniona i podpisana specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - dotyczy wszystkich części.

10.12 Wypełnione i podpisane warunki serwisu pogwarancyjnego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ - dotyczy części nr 1, 2, 3.

10.13 Wypełnione i podpisane zestawienie kryterium „okres gwarancji i rękojmi” – załącznik nr 8 do SIWZ - dotyczy wszystkich części.

10.14 Wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ - termin płatności dla części nr 4.10.15 Dowód wniesienia wadium.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 16/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 23/11/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.