Suministros - 496290-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Jasło: Implantes ortopédicos

2018/S 217-496290

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-453916)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22
Jasło
38-200
Polonia
Teléfono: +48 134437675
Correo electrónico: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Fax: +48 134437655
Código NUTS: PL821

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.jaslo.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Número de referencia: PN/43/2018
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa implantów ortopedycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 23 części (Pakiety). 1 Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowa. 2 Endoprotezy stawu kolanowego. 3 Proteza cementowa stawu biodrowego. 4. Cement kostny. 5 Kotwice.6 Tuniki ochronne z panoramiczną szybką na twarz.7 System płytek, kabli i haczyków do leczenia złamań okołoprotezowych skośnych 8 Gwoździe, śruby, zaślepki, płyty do złamań. 9 Ostrze do piły oscylacyjnej. 10 Proteza stawu łokciowego. 11 Implanty do rekonstrukcji ACL. 12 Drut Kirschnera, wkręty korowe, gwoździe Steinmanna. 13 Proteza stawu śródręczno-nadgarstka kciuka. 14 Proteza nadgarstka. 15 Protezy stawów ręki. 16 System protezy stawu barkowego anatomiczny i odwrócony. 17 Biomateriały. 18 Zespolenia do ręki i stopy. 19 Biomateriały. 20 Proteza jednoprzedziałowa kolana. 21 Zestaw do operacji Latarjet barku atroskopowy i otwarty. 22 Proteza biodra krótkotrzpieniowa. 23 Endoprotezy stawu kolanowego z ruchomą i nieruchomą wkładką.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-453916

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 30/11/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Na zawartość oferty składa się:

1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - po zmianie 2 - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2 Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3 Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru.

4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

10.3.5 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy).