Suministros - 496307-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Raszyn: Equipo de red

2018/S 217-496307

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 192-433584)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Sękocin Stary
Raszyn
05-090
Polonia
Persona de contacto: Michał Lachowski
Teléfono: +48 605205884
Correo electrónico: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zilp.lasy.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa systemu monitoringu sieci WAN LP

Número de referencia: DZ.270.104.2018
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i dedykowanego oprogramowania wraz z wdrożeniem do monitoringu sieci WAN w Lasach Państwowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 192-433584

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający otrzymał dużą liczbę wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ. Obecnie komisja rozpoznaje wszystkie wnioski i przygotowuje wyjaśnienia oraz modyfikację. Wobec tego Zamawiający informuje, że:

1. Termin składania ofert zostaje przesunięty na 21.11.2018 r. na godzinę 11:00,

2. Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 21.11.2018 r. na godzinę 11:15.

Wyjaśnienia i modyfikację treści SIWZ zostaną opublikowane niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi na wnioski. Jeżeli wyjaśnienia i modyfikację treści SIWZ będą istotne, Zamawiający zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, dodatkowo wydłuży termin składania ofert, o czas niezbędny do ich przygotowania.