Suministros - 496318-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Vagones de ferrocarril

2018/S 217-496318

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 191-431330)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polonia
Persona de contacto: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
Correo electrónico: Barbara.Krolak@intercity.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.intercity.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 8 wagonów osobowych specjalnych do przewozu osób na potrzeby Sił Zbrojnych RP

Número de referencia: 23/07/TUT/2018
II.1.2)Código CPV principal
34622400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 wagonów osobowych specjalnych do przewozu osób na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym:

1) 6 wagonów bezprzedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu osób (żołnierzy);

2) 2 wagonów przedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu konwoju.

2. Wagony muszą posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań krajowych w zakresie eksploatacji po sieciach następujących państw: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia.

3.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowanie o udzielenie zamówienia znajduje się w Rozdziale XXIV SIWZ, dostępnej na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 191-431330

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji, ust. 2
En lugar de:

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż: 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych 00/100).

Léase:

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych 00/100).

Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowy, ust. 3
En lugar de:

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 342 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Léase:

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 800 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 13/11/2018
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 10/02/2019
Léase:
Fecha: 23/02/2019
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 13/11/2018
Léase:
Fecha: 26/11/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales: