Servicios - 496569-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Pazardzhik: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados de vehículos y equipo conexo

2018/S 217-496569

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie — gr. Smolyan, teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Pazardzhik“
2016195800049
ul. „Aleksandar Stamboliyski“ No. 50
Pazardzhik
4400
Bulgaria
Persona de contacto: Yanitsa Taushanova-Mireva — yuriskonsult pri TP „DGS Pazardzhik“
Teléfono: +359 8886879217
Correo electrónico: dgspazardjik@ucdp-smolian.com
Fax: +359 34444099
Código NUTS: BG423

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ucdp-smolian.com

Dirección del perfil de comprador: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1870

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1870
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закона за горите

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на селскостопански машини, включително доставка на резервни части и консумативи, за нуждите на ТП „ДГС Пазарджик“ за срок от 24 месеца“

II.1.2)Código CPV principal
50100000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата процедура включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), също така доставка и монтаж на резервни части и консумативи. Извършването на техническо обслужване и ремонт на машините, собственост на ТП „ДГС Пазарджик“ включва сервизно обслужване в пълен обем и периодичност съгласно предписанията на производителя на съответната марка техника — ремонти, диагностика, тенекеджийско-бояджийски дейности.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 40 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50100000
34300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на град Пазарджик

II.2.4)Descripción del contrato:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване, включително доставка на резервни части и консумативи, за нуждите на ТП „ДГС Пазарджик“ за срок от 24 месеца“

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не изисква предоставянето на информация и документи, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят може да определя критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите човешки и технически ресурси, както и с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или офертата. Минималните изисквания от възложителя са минимум 2 изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обявената обществена поръчка. За доказване за извършените доставки и услуги, които са идентични или сходни с тези на обявената обществена поръчка, се попълва съответната информация в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, секция „Извършени услуги от конкретния вид“. Участниците следва да разполагат с минимум 1 магазин за продажба на части и консумативи на територията на град Пазарджик. Обстоятелството се доказва чрез декларирането му в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, секция „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, като се посочва адресът на търговския обект, дали е собствен или нает, както и съответният документ, доказващ посоченото обстоятелство. За следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на селскостопанските машини, машините за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи,снегорини и други), собственост на ТП „ДГС Пазарджик“, изпълнителят следва да осигури минимум 1 сервизна база за ремонт на наличната техника. Сервизната база трябва да се намира на територията на град Пазарджик. Обстоятелството се доказва, чрез декларирането му в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, секция „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, като се описва адресът на сервизната база, дали е собствена или наета, както и съответният документ, доказващ посоченото обстоятелство. Участниците следва да разполагат с персонал с необходимата професионална компетентност за извършване на следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на селскостопанските машини, машините за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други). За доказване наличието на необходимия персонал се попълва част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, секция „Образователна и професионална квалификация“ под формата на списък на персонала, който ще изпълнява дейностите, свързани с следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на селскостопанските машини, машините за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), в която е посочена професионалната компетентност на персонала (образование,професионална квалификация) по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Възложителят поставя изискването участниците да разполагат с минимум 2 (две) лица с професионална компетентност, съответстваща на монтьор на земеделска техника.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минималните изисквания от възложителя е минимум 2 изпълнени дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обявената обществена поръчка. Участниците следва да разполагат с минимум 1 магазин за продажба на части и консумативи на територията на град Пазарджик. За следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на селскостопанските машини, машините за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), собственост на ТП „ДГС Пазарджик“, изпълнителят следва да осигури минимум 1 сервизна база за ремонт на наличната техника. Сервизната база трябва да се намира на територията на град Пазарджик. Участникът следва да разполага с минимум 2 (две) лица с професионална компетентност, съответстваща на монтьор на земеделска техника.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/12/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Административната сграда на ТП „ДГС Пазарджик“, адрес: гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 50

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с пълномощно.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018