Servicios - 496584-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Suecia-Gotemburgo: Asientos, tapas, cubetas, tazas y cisternas de inodoro

2018/S 217-496584

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Got Event AB
556015-9823
Box 349
Göteborg
401 25
Suecia
Persona de contacto: Lennart Lindman
Correo electrónico: lennart.lindman@gotevent.se
Código NUTS: SE232

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gotevent.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afautwyosd&GoTo=Docs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afautwyosd&GoTo=Tender
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hyra av portabla toaletter

Número de referencia: 0302/18
II.1.2)Código CPV principal
44411700
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hyra av portabla toaletter till olika evenemang i Göteborg.

Upphandlingens omfattning

I hyresuppdraget ingår frakt av toaletter och övrig utrustning till och från angiven plats, arbetet med att ställa anläggningen på plats samt att montera ner anläggning efter evenemangets slut, inkoppling, felavhjälpning och underhåll innefattande daglig tömning och städning samt slutstädning. Vid större evenemang skall tillsyn och påfyllnad ingå.

Förbrukningsmaterial skall ingå i hyrestiden, såsom saneringsvätska och toalettpapper.

Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten. Det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta ramavtal.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24955000
44211100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE232
II.2.4)Descripción del contrato:

Hyra av portabla toaletter till olika evenemang i Göteborg.

Upphandlingens omfattning

I hyresuppdraget ingår frakt av toaletter och övrig utrustning till och från angiven plats, arbetet med att ställa anläggningen på plats samt att montera ner anläggning efter evenemangets slut, inkoppling, felavhjälpning och underhåll innefattande daglig tömning och städning samt slutstädning. Vid större evenemang skall tillsyn och påfyllnad ingå.

Förbrukningsmaterial skall ingå i hyrestiden, såsom saneringsvätska och toalettpapper.

Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten. Det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta ramavtal.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska.

Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det ärbolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2019-06-01 För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning är leverantören bunden av anbudet fram till och med två månader efter den tid då överprövningen avslutats genom lagakraftvunnen dom/beslut.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 01/06/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/12/2018
Hora local: 00:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten
Göteborg
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018