Servicios - 497262-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Raíles de tranvía

2018/S 217-497262

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 203-462558)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polonia
Persona de contacto: siedziba zamawiającego
Teléfono: +48 126167416
Correo electrónico: sekretariat@zikit.krakow.pl
Fax: +48 126167417
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zikit.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 1.1.2019 r. do 30.9.2019 r.

Número de referencia: 14/X/2018
II.1.2)Código CPV principal
34941300
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 1.1.2018 r. do 30.9.2019 r.

b) Wykonawca zobowiązany jest udzielić: 36 miesięcy gwarancji.

c) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

d) Termin wykonania zamówienia: od 1.1.2019 r. do 30.9.2019 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 203-462558

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3
Localización del texto que se va a modificar: Komunikacja
En lugar de:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Léase:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: 1. Opis przedmiotu zamówienia
En lugar de:

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 1.1.2018 r. do 30.9.2019 r.

Léase:

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu, konserwacji i naprawie infrastruktury tramwajowej w Krakowie od 1.1.2019 r. do 30.9.2019 r.

Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
En lugar de:

2. Informacje na temat sposobu przek. Zam. jedn. dok. JEDZ obejm. ośw. Wyk dot. spełn. warunków udziału w post. oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podm. skł. wspólną ofertę).

a) JEDZ, należy przesłać w postaci elektr. opatrzonej kwal. podpisem elektr. Ośw. podm. skł. ofertę wspólnie oraz pod. udost. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dok. elektr., podpisanego kwal. podpisem elekt. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

b) Środkiem kom. elektr., służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elekt..

c) Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków kom. elektr. w roz. przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektr..

d) JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zdmk.krakow.pl.

e) Zam. dopuszcza w szcz. nast. format przes. danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt.;

f) Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok. elekt., korzystając z narzędzia ESPD lub innych dost. narzędzi lub oprogr., które umożliwiają wyp. JEDZ i utw. dokumentu elektr., w szcz. w jednym z ww. formatów.

g) Po stworzeniu lub wyg. przez Wyk. dok. elekt. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dok. kwal. podpisem elektr., wyst. przez dostawcę kwal. usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elekt., spełniające wymogi bezp. określone w ustawie. Podm. takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista pod. udost. usługę kwal. podpisu elektr. dostępna jest na stronie www.nccert.pl.

h) Podpisany dok. elektr. JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wyk. może posłużyć się narzędziami ofer. przez oprogr., w którym przygotowuje dokument elektr. JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign).

i) Wyk. zam. hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne inf. dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

j) Wyk. przesyła Zam. zaszyfrowany i podpisany kwal. podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dok. ten dotarł do Zam. przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę post., którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wyk. (np. JEDZ do oferty na: Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie pd 1.1.2019 r. do 30.9.2019 r. Wykonawca: ................................ (nazwa i adres Wykonawcy), znak sprawy 14/X/2018.

k) Wyk., przesyłając JEDZ, żąda potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ.

l) Datą przesłania JEDZ będzie potw. dost. wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zam.

m) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektr. opatrzonej kwalif. podpisem elektr. sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; jednak w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

n) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

o) Zam. informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jedn. dok. (JEDZ) w formie elektronicznej:

https://ec.europa.eu/tools/espd/

p) Instr. wyp. Jedn. dok. (JEDZ) jest dostępna pod pon. adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

q)Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Léase:

2. Informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu jednolitego dokumentu JEDZ obejmującego oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podmiotów składających wspólną ofertę).

a) JEDZ, należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

b) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.;

c) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl.

e) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt 1 SIWZ oferty wykonawcy.

f) Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w formie elektronicznej:

https://ec.europa.eu/tools/espd/

g) Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

h) Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji.

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert. Miejsce:
En lugar de:

1. Oferty należy składać na adres: ZDMK w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), POLSKA.

2. Otw. złożonych ofert nastąpi w sali konf. ZDMK, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Budynek A, sala nr 08, POLSKA.

Léase:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek A, sala nr 08 i będzie realizowane poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Número de apartado: VI.4.3
Localización del texto que se va a modificar: Składanie odwołań
En lugar de:

3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej (e−mail) sekretariat@zikit.krakow.pl lub faksem. Od 1 listopada ulega zmianie adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl.

Léase:

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.1. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów o których mowa w treści § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.), odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)).

3.2. Przekazywanie dokumentów innych niż wskazanych w w/w Rozporządzeniu może nastąpić w sposób określony powyżej w pkt 3.1 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mil pisma lub dokumentu.

3.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

3.4. Identyfikator postępowania (ID): 8489af84-0f42-433b-8107-3974d6ae6597

VII.2)Otras informaciones adicionales: