Suministros - 497439-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Acumuladores de litio

2018/S 217-497439

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_71040624
Akácfa utca 15.
Budapest
1980
Hungría
Persona de contacto: Dr. Gara Richárd
Teléfono: +36 14616578
Correo electrónico: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bkv.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656212018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000656212018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Volvo hibrid energiatároló egységeinek beszerzése

Número de referencia: EKR000656212018
II.1.2)Código CPV principal
31434000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Volvo hibrid üzemű autóbuszok energiatároló egységeinek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31434000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

A BKV Zrt. alábbi telephelye:

BKV Zrt. ATÜI Cinkota Divízió; 1165 Budapest, Bökényföldi út 122.

II.2.4)Descripción del contrato:

Volvo hibrid üzemű autóbuszok energiatároló egységeinek beszerzése

Mennyiség tervezetten 48 hónapra: 8 db EES-egység szállítása és beüzemelése

Nyertes Ajánlattevő feladata Volvo gyártmányú, vagy azzal egyenértékű hibrid üzemű autóbusz vontatási energiatároló egységének (ESS) cseréje új egységre, beüzemelés, összes kapcsolódó munkálatok (burkolatok le- és felszerelése, csatlakozók, biztosítékok, elektromos szerelvények és kábelezés ellenőrzése, stb.), továbbá a szükséges hardveres és szoftveres konfiguráció elvégzése.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

A tervezett mennyiségek részletezését az ajánlati árak táblázata tartalmazza.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:

— a gyártó, vagy a gyártó magyarországi képviselete által kiállított nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés során csak a járműgyártó vagy a magyarországi képviselete által külön nyilatkozatban elismerten gyári, vagy azzal teljes mértékben egyenértékű technológiát alkalmaz, mely kiterjed a beépített alkatrészekre, a teljesítés során felhasznált anyagokra, igénybe vett célgépekre, célszerszámokra, valamint a hardveres és szoftveres alkalmazásokra és a szoftverek módosításához szükséges jogosultságokra, licencekre.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges járműszerelő-állásokkal, eszközökkel, célgépekkel-célszerszámokkal, szerelési anyagokkal és a szükséges hardveres és szoftveres alkalmazásokkal,

— biztosítani tudja a megfelelően képzett hibrid szerelői személyzetet,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja

O tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Vállalt többletjótállás (0-24 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

A II.2.4.) pontban megadott tervezett 48 hónapos mennyiségen felül további 4 darab mennyiség megrendelhető a szerződés időbeli hatálya alatt. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 1-10.

Az 1.szempont esetén az ért. módszere: egyenes arányosítás.

A 2.szempont esetén az ért. módszere: fordított arányosítás.

A módszer(ek) részl. ism. a további közb. dokban történik.

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ezt az eljárásban nem biztosítja.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.)

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is.)

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben az ajánlattevő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a 175 millió forintot.

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a felhívás feladását megelőzően a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. Ebben az esetben árbevételi nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző működésének ideje alatt elért árbevételéről kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a IV. Rész α (alfa) pont kitöltésével. Az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M2: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevőnél működő, járműfenntartási vagy járműjavítási tevékenységre vonatkozó, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell derülnie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített összesen legalább 6 db hibrid üzemű haszonjármű energiatároló egység leszállítására és beüzemelésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

M2: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha járműfenntartási vagy járműjavítási tevékenységre vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alkalmaz vagy rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokkal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Kötbér:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. Késedelmi kötbér: minden késedelmesen eltelt nap után a késedelemmel érintett teljesítés díjának 2 %-a, de legfeljebb 30 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett teljesítés díjának 30 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett teljesítés díjának 30 %-a.

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállás:

Nyertes ajánlattevőnek a teljesítésre legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia kilométer-és üzemóra-korlátozás nélkül. Ajánlatkérő a vállalt többletjótállási időt külön szempontként értékeli a közbeszerzési útmutatóban meghatározottak szerint.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján nem követeli meg nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet alapítását.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/12/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Az ajánlatok bontása az EKR-ben elektronikusan történik.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1.Az ajkérő a közbesz. dok. teljes terj. elektr. úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghat. pénzü. és gazd., valamint műszaki, illetve szakmai alk. felt. és igaz. a minősített ajtevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg

3. Ajtevőnek aj. kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2) bek. foglaltakra, az aj. tart. kell a Kbt.66§(6) bek. foglaltakat. Az aj. felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajkérő a közbesz. dok. között elektronikus űrlapot hoz létre.

4. A gazd. szereplő a Kbt.44.§-ának alk. során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR rendsz. erre szolgáló funkciót alkalmaz.

5. Ajtevőnek aj. nyil. kell, hogy hogy változásbej. eljárás folyamatban van-e. Foly. lévő változásbej. eljárás esetében a 321/2015(X.30.) Korm.rend. 13.§-a szerint kell eljárni

6. Az aj. magyar nyelven kell elkészíteni, bármely az aj. csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításakor azt az ajtevő felelős magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsat., a közbesz. útmut. és a Kbt.47.§(2) bek. meghat. szerint.

7. Az ajkérő a Kbt.81.§(5) bek. értelmében a bírálatot az aj. értékelését követően, csak az ért. sorrendben legkedv. aj. tett ajtevő és az azt követő két legkedv. ajtevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajtevő(ke)t hívja fel azon dok. benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajtevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

8. Ajkérő a Kbt.81.§(4) bek.alk., mely alapján rögzíti, hogy csak a legkedv. aj. tett ajtevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedv. aj. tett ajtevő – tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72.§ szerinti eljárást. Ha ajtevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvtelennek bizonyul, az ért. sorrendben a következő ajtevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket Ajkérő ennek megfelelően végzi el.

9. A Kbt.69.§(7) bek.fogl. szerint, ha ajkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazd. szereplő nyil. valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajtevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.

10. Ajkérő a Kbt.71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajkérő a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajtevő az aj. korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni

11. Ajkérő a Kbt.79.§-a alapján az ajtevőket az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajtevő részére EKR-en keresztül küldi meg.

12. Ajkérő a Kbt.131.§(4) bek. alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az aj. értékelése során a következő legkedv. ajánlatot tevőnek minősített ajtevővel – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte – köti meg a szerződést

13. Irányadó jog: a közbesz. szóló 2015. évi CXLIII. tv., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektr. bont. szabályait az elektr. közbesz. részl. szabról szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.) és a PTK. 2013. évi V. tv.

14. Ajkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alk.

15. FAKSZ: dr. Szunyogh Judit (lsz:00101)

16. Az ajkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a komm – a 424/2017.(XII.9.) Korm. rend. meghat. kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. A vállalt többletjótállás kizárólag egész hónapban adható meg. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a Kbt.77.§(1) bek. alapján a többlet jótállás ért. részsz. esetében a 24 hónapot tekinti az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjének, melyre és a még kedv. vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018