Servicios - 497527-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Odense: Equipo y material para telecomunicaciones

2018/S 217-497527

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
SamAqua - SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Dinamarca
Persona de contacto: Charlotte Hardam
Correo electrónico: indkoeb@samaqua.dk
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/92459521.aspx

Dirección del perfil de comprador: http://www.samaqua.dk/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere

II.1.2)Código CPV principal
32500000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Udbuddet vedrører indkøb af datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser til ordregiver.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32510000
32520000
32530000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK03
Código NUTS: DK031
Código NUTS: DK032
II.2.4)Descripción del contrato:

Ordregiver vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt at udbyde 2 kontrakter indenfor samme område for at håndtere en udbudsproces, med mest mulig konkurrence, da der på nuværende installationer vil være store skifteomkostninger.

De 2 kontrakter vil efterfølgende kaldes " status quo aftale" og "udviklingsaftale".

Ved at have muligheden for løbende at kunne flytte engagement fra Status quo aftalen til Udviklingsaftalen, kan selskaberne efter behov og ressourcer skifte eller opgradere sim-kort/modems på måleenheder inden udfasningen af 2G eller 3G netværket, når det passer praktisk og budgetmæssigt.

Status quo aftalen vil omfatte skifteomkostninger og have et sortiment, der passer én til én til den nuværende situation. Der vil her være tale om en uendelig kontrakt med mulighed for at udtræde successivt ydelse for ydelse med 3 måneders varsel.

Udviklingsaftalen vil derimod have et sortiment af produkter og ydelser, som løbende skal kunne tilpasses markedsudviklingen og udfylde de behov selskaberne fremover måtte efterspørge. Rammekontrakter vil være gældende i maksimalt 7 år med 4 år plus 3 x 12 måneders option.

Kontrakt nr. 1,"Status quo":

Indkøb af eksisterende datakommunikation og telemetriydelser. Denne kontrakt vil blive indgået i henhold til den totaløkonomiske vurdering heriblandt skifteomkostninger i forhold til nuværende installationer.

— Eksisterende 2G, 3G og 4G abonnementer til telemetri/målenheder med nuværende kapacitet,

— Eksisterende ADSL og fiberforbindelser med nuværende båndbredder. Denne kontrakt vil kun indeholde en lignende anskaffelse i forhold til nuværende eksisterende ydelser.

Leverandøren skal dermed kunne tilbyde samtlige varelinjer på tilbudslisten for denne kontrakt.

Status quo aftalen vil erstatte de nuværende eksisterende ydelser, således at der kun skiftes aftale i forhold til nuværende produkter og ydelser, dvs. ingen opgraderinger eller nye installationer.

Denne kontrakt vil blive indgået i henhold til den totaløkonomiske vurdering heriblandt skifteomkostninger i forhold til nuværende installationer.

- FFV udbyder ikke eksisterende ADSL og fiberforbindelser med nuværende bredbånd.

Kontrakt nr. 2, "udviklingsaftalen":

Kontrakt nr. 2 vil udbydes som en lignende kontrakt dog med mulighed for udvidelse af ydelser. Denne kontrakt vil blive udbud efterfølgende og vil indeholde nedenstående indkøb af datakommunikation og telemetriydelser ved opgradering eller nyetablering installationer.

— Mobilabonnementer til telemetri/målenheder med forskellig datakapacitet (antal Gbyte data),

— Faste datakommunikationsforbindelser med et udvalg af båndbredder.

— Option: IoT produkter og abonnementer.

Konklusion:

Såfremt der skal anskaffes nye produkter/ydelser, sker dette på Udviklingsaftalen. Dermed vil ordregiver på denne måde gradvist og over tid flyttet ydelser fra Status quo aftalen over på Udviklingsaftalen.

Efter en årrække vil Status quo aftalen dermed være tømt, da alt engagement vil være overflyttet til Udviklingsaftalen.

Dette udbud er udelukkende for kontrakt 1 "status quo"

Tilbudsgivere kan afgives tilbud på begge kontrakter.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 189-428377
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Datakommunikation Status Quo til SamAquas ejere

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018