Suministros - 497614-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Stary Zamość: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 217-497614

Gmina Stary Zamość, Stary Zamość 6, Urząd Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość, Stary Zamość 22-417, Polonia. Teléfono: +48 846164231. Fax: +48 846163224. Correo electrónico: gmina@staryzamosc.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 16.10.2018, 2018/S 199-453090)

Objeto:
CPV:31520000, 45316110, 45311200, 45311100, 71355200

Lámparas y accesorios de iluminación

Instalación de equipo de alumbrado para carreteras

Trabajos de instalación de accesorios eléctricos

Trabajos de cableado eléctrico

Servicio oficial de topografía catastral

En lugar de: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.11.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

22.11.2018 (10:30)

Léase: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.11.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

27.11.2018 (10:30)

Texto que se deberá añadir:

VI.3) Informacje dodatkowe; po pkt. 8.1.4:

8.1.5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.