Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 499612-2019

23/10/2019    S205

Hungría-Budapest: Servicios de apoyo al software

2019/S 205-499612

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_44375234
Dirección postal: Váci út 45/B.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1134
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Kulcsár Szilárd
Correo electrónico: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Teléfono: +36 14368202
Fax: +36 14368370
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nemzetiudij.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001307982019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001307982019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: útdíjszolgáltatások

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oracle Unlimitied Licence Agreement beszerzése

Número de referencia: EKR001307982019
II.1.2)Código CPV principal
72261000 Servicios de apoyo al software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

36 hónap időtartamú Oracle Unlimitied Licence Agreement (ULA) szerződés megkötése

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72261000 Servicios de apoyo al software
72260000 Servicios relacionados con el software
72266000 Servicios de consultoría en software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1134 Budapest, Váci út 45. B épület.

II.2.4)Descripción del contrato:

A szerződés hatálybalépésétől számított 36 hónap időtartamú Oracle ULA szerződés keretén belül az alábbi termékek tekintetében korlátlan licenchasználati jog valamint a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap (II.2.11 pont szerinti opció lehívás esetén további 24 hónap) szoftverkövetési és támogatási szolgáltatás:

Database Enterprise Edition: Processor perpetual: korlátlan mennyiség

Partitioning: Processor perpetual: korlátlan mennyiség

Tuning Pack: Processor perpetual: korlátlan mennyiség

Diagnostics Pack: Processor perpetual: korlátlan mennyiség

A megszüntetendő és kicserélendő (AK által jelenleg birtokolt) licencek felsorolását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Mennyiség: A fenti termékek az ULA időtartama alatt korlátlan számban telepíthetőek.

Követés és támogatás: szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap (II.2.11) pont szerinti opció lehívás esetén további 12+12 (24) hónap) szoftverkövetés és támogatás

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés alapján Ajánlatkérő vételi joggal (opció) rendelkezik a 2. és 3. éves termékkövetési és támogatási szolgáltatás megvásárlására a szerződésben rögzített áron és határidőben.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § - 10. § és 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M/1

Ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben szerződésszerűen teljesített Oracle, vagy azzal egyenértékű szoftver szállítása, valamint szoftverkövetési és támogatási szolgáltatás nyújtása tárgyú referencia-nyilatkozatot/igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja és a 22. § (2) bekezdés szerint.

A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés ideje (kezdés: év/hó/nap és befejezés: év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége,

— a szerződés tárgya (az elvégzett munka, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel feltüntetve, hogy a szerződés licencszállítást valamint szoftverkövetési és támogatási szolgáltatás szállítását is magában foglalja),

— a szállítás és szolgáltatás ellenértéke és

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben szerződésszerűen teljesített,

a) összesen legalább nettó 190 000 000 HUF ellenértékű „Oracle database enterprise edition”, és/vagy „Oracle partitioning”, és/vagy „Oracle tunning”, és/vagy „Oracle diagnostics pack”, vagy ezekkel egyenértékű szoftver modulokra vonatkozó szoftverkövetési és támogatási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával,

ÉS

b) és legalább 175 000 000 Ft. értékű „Oracle database enterprise edition”, és/vagy „Oracle partitioning”, és/vagy „Oracle tunning”, és/vagy „Oracle diagnostics pack”, vagy ezekkel egyenértékű szoftvermodul licenc szállítására vonatkozó referenciával.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés együttes értékével is igazolható.

Egyenértékűség:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Oracle "database enterprise edition", "partitioning", "tunning", "diagnostics pack" szoftver modulok vonatkozásában azon szoftver modulok minősülnek egyenértékűnek, amelyek az elektronikus útdíj rendszer részét képező ún. HU-GO applikáció módosítása nélkül ugyanúgy eléri a megadott adatbázis és feature pack-okat, valamint ugyanazon funkciókat és performancia adatokat teljesíti.

A Kormányrendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.

Ajánlatkérő a Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.

Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Késedelmi és hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási kötbér.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett átutalással fizet meg. Nyertes ajánlattevő számlát kiállítani Ajánlatkérő pénzügyi teljesítésigazolását követően jogosult. Ajánlatkérő pénzügyi teljesítésigazolást állít ki a szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az az alábbi ütemezés szerint:

— a licencek és az 1. éves támogatás díjáról a szerződésben foglalt feltételek teljesülését követő 5 munkanapon belül

— a 2. és 3. éves támogatás díjáról a support időszak kezdő napjától számított 5 munkanapon belül (opció lehívása esetén)

AK késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére vonatkozóan a Ptk 6:155. § irányadó

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

A forrás tényleges felhasználásához szükséges szoftvereket Ajánlatkérő ezidáig nem tudta beszerezni a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 2019. szeptember 08. napjáig fennállt beszerzési tilalom (moratórium) miatt.

Ajánlatkérőnek azonban a tárgyi eljárás 2019. évi részének fedezetéül szolgáló forrást 2019. december 31. napjáig fel kell használnia, így Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárást gyorsított eljárásként kívánja megindítani, mert ellenkező esetben a forrás idei évi felhasználása nem biztosítható.

A beszerzés Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon (KEF) keresztüli lebonyolítása nem lehetséges, ugyanis az ULA egyedi konstrukció, intézményenként alapvetően eltérő konstrukciós elemekből állhat, így KEF termékként feltüntetni nem lehetséges.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/11/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/11/2019
Hora local: 11:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A Kbt. 68. §-a szerint.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő neve: dr. Földesi Gábor, lajstromszáma: 01133; helyettes: dr. Molnár Éva; lajstromszáma: 00512

2. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

3. Ajánlattevő ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

5. A szerződéskötés feltétele:

Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen a szerződéskötés napjáig az Oracle Hungary Kft. által kiállított igazolással arról, hogy rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével:

— OPN (Oracle Partner Network) minősítéssel

— PSADD minősítéssel (jogosultság a közszférába történő szállításra)

— MDA (Master Distribution Agreement) minősítéssel

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a fentiek tudomásulvételéről.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződést tervezetten a szerződéskötési moratórium lejártát követően haladéktalanul kívánja megkötni.

7. Amennyiben az ajánlattevő mégsem rendelkezik a 6. pontban foglalt minősítésekkel a szerződéskötés napjára, úgy Ajánlatkérő ezen körülményt úgy tekinti, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépett a szerződéskötéstől, és ez utóbbi esetben a második helyezett ajánlattevővel köti meg a szerződést.

8. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. módosítását nem követte le pontosan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása, így - a 8.§ és 10.§ - a pénzmosásról szóló törvény tekintetében hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkozik. Erre való tekintettel a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

10. A DKÜ jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

13. AF IV.2.6): egy 1 hónap = 30 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)-re.

14. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

15. AK a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását (III.1.3/M1.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

16. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Kr.) 2.§ alapján az EKR-ben történik. Konzultáció, helyszíni bejárás nem lesz.

17. AK NEM írja elő, így az ajánlatban NEM kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és nem kell megadni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. AK felhívja figyelmet a Kbt. 138.§(1)-(2), (4)-(5)-re.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Folytatása a "VI.3) További információk" pontnak:

18. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt-a Kbt.69.§(6)-ban foglaltakra is tekintettel-a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.

19. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

20. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

21. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a közbeszerzési dokumentumokkal együttesen értelmezendő.

22. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése érdekében. A felhívás II.2.4) pontjában felsorolt valamennyi termékre vonatkozó licencjog együttes megvásárlása teszi lehetővé az ULA szerződés megkötését és a II.2.4) pontban felsorolt termékek teljes körű bemigrálását. A korlátlan licencjog kizárólag termékkövetési és támogatási szolgáltatással együttesen vásárolható meg a gyártó licencpolitikája alapján. Előzőekre tekintettel ajánlatkérőnek nincsen lehetősége tárgyi eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségét biztosítani.

23. Kbt. 35.§ (8) bek. alapján: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/10/2019