El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos a partir de hoy, 2.11.2002. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas

Servicios - 499943-2019

Submission deadline has been amended by:  548018-2019
23/10/2019    S205

Polonia-Cracovia: Servicios de gestión de obras

2019/S 205-499943

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dirección postal: ul. Reymonta 20
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-059
País: Polonia
Persona de contacto: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
Correo electrónico: przetargi@zzm.krakow.pl
Teléfono: +48 122010240
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zzm.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla ZZM Kraków

Número de referencia: 110/2019
II.1.2)Código CPV principal
71540000 Servicios de gestión de obras
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2019.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 944 331.25 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71520000 Servicios de supervisión de obras
71247000 Supervisión del trabajo de construcción
79421000 Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción
79211000 Servicios de contabilidad
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
71541000 Servicios de gestión de proyectos de construcción
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
79412000 Servicios de consultoría en gestión financiera
66171000 Servicios de asesoramiento financiero
79212100 Servicios de auditoría financiera
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.11.04.00-12-0105/18-00-XVII/69/FE/19.

1.2 Zakres prac Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie podstawowym oraz ewentualne zakresy objęte prawem opcji objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia sukcesywnie w terminie do dnia 30.6.2022 r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, przy czym w zakresie podstawowym do dnia 30.11.2021 r., a w zakresie objętym prawem opcji do dnia 30.6.2022 r., zgodnie z załączonym do SIWZ dyrektywnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy, zarówno w zakresie podstawowym, jak i w zakresie objętym prawem opcji oraz zryczałtowaną wartość miesięczną, wyliczoną w oparciu o własną kalkulację i przedstawić jej wartość odpowiednio we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego.

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty zaleca się załączyć ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań.

6. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/.

7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ oraz podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ,

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SIWZ i umowie w zakresie pełnienia usług Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części zamówienia objętej prawem opcji bądź określonego jej zakresu, czyli danego miesiąca lub miesięcy. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy pełnienia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem robót budowlanych dla realizacji „Projektu Libana” stanowiącego przedmiot zamówienia. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w całości lub określonej jego części, czyli danego miesiąca lub miesięcy, od wysłużenia okresu realizacji „Projektu Libana” oraz przyznania dodatkowych środków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż do dnia 30.11.2021 r., lub odpowiednio w terminach późniejszych w przypadku częściowego zlecania opcji, z co najmniej miesięcznym okresem wyprzedzenia, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i niniejszej umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób pełniących główne funkcje / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena za całość zamówienia podstawowego / Ponderación: 50
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena za całość zamówienia objętego prawem opcji / Ponderación: 10
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 944 331.25 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach zakresu objętego prawem opcji zamówienie obejmuje powtórzenie zakresu podstawowego w czasie przewidzianym na wykonanie i rozliczenie całości zadania inwestycyjnego objętego „Projektem Libana” przez okres maksymalny do 6 miesięcy od dnia zakończenia zamówienia podstawowego, tj. do dnia 30.6.2022 r., czyli maksymalnie kolejnych sześciu miesięcy realizacji, które po podpisaniu stosownego aneksu z jednostką współfinansującą projekt mogą być zlecone do wykonania w ramach przysługującego Zamawiającemu prawa opcji. Zakres prawa opcji w stosunku do zakresu podstawowego nie powinien obejmować weryfikacji projektów budowlanych i projektów wykonawczych, gdyż zgodnie z zakładanym dyrektywnym harmonogramem rzeczowo-finansowym usługi w tym zakresie powinny być zakończone w okresie realizacji zamówienia podstawowego, niemniej w aspekcie projektowania będzie obejmował prace nadzoru autorskiego i dokumentację powykonawczą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SIWZ i umowie w zakresie pełnienia usług Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części zamówienia objętej prawem opcji bądź określonego jej zakresu, czyli danego miesiąca lub miesięcy. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy pełnienia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem robót budowlanych dla realizacji „Projektu Libana” stanowiącego przedmiot zamówienia. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w całości lub określonej jego części, czyli danego miesiąca lub miesięcy, od wysłużenia okresu realizacji „Projektu Libana” oraz przyznania dodatkowych środków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej Wykonawcy o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie nie później niż do dnia 30.11.2021 r., lub odpowiednio w terminach późniejszych w przypadku częściowego zlecania opcji, z co najmniej miesięcznym okresem wyprzedzenia, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SIWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i niniejszej umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.11.04.00-12-0105/18-00-XVII/69/FE/19.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wym. branż. i spec. na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub w ramach realizowanego „Projektu Libana” do 40 % wartości szacunkowej zamówienia podst.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż:

1.2.1 posiada środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jedne milion złotych).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenia Wykonawcy wyrażone w oświadczeniu JEDZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną, merytoryczną, a w przypadkach wynikających z uwarunkowań prawnych, zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że:

1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1.3.1.1 zespołem nadzorującym i kontrolującym prace projektowe i nadzór autorski

1.3.1.2 zespołem nadzorującym i kontrolującym prace budowlane

1.3.1.3 zespołem nadzorującym i kontrolującym prace projektowe i budowlane w aspekcie ochrony przyrody i zapewnienia walorów przyrodniczych

1.3.1.4 zespołem nadzorującym i koordynującym prace projektowe i roboty budowlane w szczególności w aspektach organizacyjnych, prawnych i finansowych itp.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji w powyższych specjalnościach, pomimo posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia w tym zakresie (nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk przez tą samą osobę).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z z pkt 16) SIWZ, w którym przedstawiono wzór umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/11/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.11.2019r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój nr 006, III piętro.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.3 Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

1.3.1 Formularz oferty z załącznikami,

1.3.2 Dowód wniesienia wadium,

1.3.3 Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1.2 – 1.2.1.5 powyżej, składa aktualne:

2.1 dla pkt 1.2.1.2 informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2.2 dla pkt 1.2.1.5 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1 i 2.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 powyżej, składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia e-mailem. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP: 7.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 7.2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 8.1 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; 8.2 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 21. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/10/2019