Servicios - 500497-2019

23/10/2019    S205

België-Brussel: Informaticadiensten

2019/S 205-500497

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 200-486491)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smals
Nationaal identificatienummer: 0406.798.006_22478
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: C. Stoquart
E-mail: tenders@smals.be
Telefoon: +32 27875898
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353849

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT diensten voor technische expertise – 13 percelen

Referentienummer: Smals-BB-001.010/2019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht voor aanneming van diensten beoogt de sluiting van een raamovereenkomst om technische expertisediensten te verkrijgen die voor elk perceel gerealiseerd zullen kunnen worden:

— door middel van technische expertisediensten in de vorm van ondersteuning van projecten die door de aanbesteder worden uitgevoerd of eventueel: door de realisatie van het volledige traject van een project met een vast budget/vaste prijs.

De technische expertisediensten worden onderverdeeld in IT-domeinen die elk een perceel vormen. IT-profielen worden voorzien in elk van de percelen. Deze percelen worden hieronder beschreven.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 200-486491

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Documenten van de opdracht in bijlage.