Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 502015-2019

24/10/2019    S206

Eslovaquia-Vysoké Tatry: Actualización de la red

2019/S 206-502015

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 120-293311)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Horská záchranná služba
Número de identificación fiscal: 37879693
Dirección postal: Horný Smokovec
Localidad: Vysoké Tatry
Código NUTS: SK041 Prešovský kraj
Código postal: 062 01
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Correo electrónico: hrivnacikova@hzs.sk
Teléfono: +421 527877736
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://hzs.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby

Número de referencia: V2019181
II.1.2)Código CPV principal
32428000 Actualización de la red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia, resp. vybudovanie komplexného digitálneho rádiového komunikačného systému pre Horskú záchrannú službu (ďalej aj len HZS). Tento komunikačný systém bude slúžiť na komunikáciu v horských oblastiach, zvýši efektivitu záchrany a zabezpečí komunikáciu so zložkami Integrovaného záchranného systému a s inými zložkami, s ktorými HZS spolupracuje.

Realizáciou rekonštrukcie rádiovej siete Horskej záchrannej služby vznikne komplexný digitálny rádiový komunikačný systém pre Horskú záchrannú službu.

Rádiový systém Horskej záchrannej služby je špecifikovaný ako rádiový systém so šírkou VF kanála 12,5 kHz, v pásme VHF (136 174 MHz) s dynamickým prideľovaním hovorových kanálov (trunking), distribuovaným riadením a automatickým roamingom (multisite systém) a musí byť navrhnutý tak, aby v plnom rozsahu zodpovedal Slovenským technickým normám. Slovenské technické normy sú výhradne len také normy, ktorými sa prevzali európske normy.

Rádiový systém musí podporovať telemetriu a umožňovať prenos GNSS údajov z koncových zariadení na dispečerské pracoviská vrátane trvalého záznamu polohy a trasy rádiového užívateľa. HZS disponuje operačným strediskom tiesňového volania (OSTV), ktoré vykonáva funkciu operatívneho riadenia a Oblastnými strediskami HZS, ktoré priamo vykonávajú záchrannú činnosť.

Okrem toho HZS uvažuje s 2 mobilnými dispečerskými pracoviskami vykonávajúcimi činnosť OSTV mimo vymedzeného územia v prípadoch nasadenia v rámci IZS alebo pri iných mimoriadnych situáciách mimo horských oblastí HZS. Na všetkých týchto strediskách budú vytvorené dispečerská pracoviská, ktoré riadi dispečer.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 120-293311

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 28/10/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/11/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 28/10/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 15/11/2019
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: