Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 502452-2019

Submission deadline has been amended by:  615968-2019
24/10/2019    S206

Rumanía-Pitești: Servicios de desarrollo de software

2019/S 206-502452

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Pitești – Consiliul Local al Municipiului Pitești
Número de identificación fiscal: 4317967
Dirección postal: Str. Victoriei nr. 24
Localidad: Pitești
Código NUTS: RO311 Argeş
Código postal: 110017
País: Rumania
Persona de contacto: Daniel Constantinescu
Correo electrónico: primaria@primariapitesti.ro
Teléfono: +40 248213994
Fax: +40 248212166
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.primariapitesti.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100257038
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dezvoltare portal servicii electronice și bugetare participativă pentru cetățeni, inclusiv livrare și instalare echipamente informatice, software și servicii necesare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: 1553054400
II.1.2)Código CPV principal
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Obiectul contractului il constituie dezvoltarea portalului de servicii electronice si bugetare participativa pentru cetateni, inclusiv livrare si instalare echipamente informatice, software si servicii necesare dezvoltarii solutiei informatice, in cadrul proiectului „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetatenii municipiului Pitesti”. Serviciile vor consta in dezvoltarea modulului de bugetare participativa, ce permite alocarea unui buget si colectarea unor idei de proiecte din partea membrilor comunitatii, precum si dezvoltarea unei solutii informatice care sa furnizeze digital fluxurile de lucru de baza din cadrul institutiei printr-un portal de servicii adresate cetatenilor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana intr-a 11-a zi inclusiv, dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 789 400.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
72212311 Servicios de desarrollo de software de gestión de documentos
80530000 Servicios de formación profesional
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO311 Argeş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Municipiul Pitesti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Obiectul contractului il constituie dezvoltarea portalului de servicii electronice si bugetare participativa pentru cetateni, inclusiv livrare si instalare echipamente informatice, software si servicii necesare dezvoltarii solutiei informatice, in cadrul proiectului „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetatenii Municipiului Pitesti”. Serviciile vor consta in dezvoltarea modulului de bugetare participativa, ce permite alocarea unui buget si colectarea unor idei de proiecte din partea membrilor comunitatii, precum si dezvoltarea unei solutii informatice care sa furnizeze digital fluxurile de lucru de baza din cadrul institutiei printr-un portal de servicii adresate cetatenilor.

Valoarea estimată este de 1 789 400 RON fara TVA, compusa din:

— asigurarea infrastructurii necesare dezvoltarii solutiei informatice, componenta portal servicii pentru cetateni – active necorporale – 380 000,00 RON fara TVA,

— asigurarea infrastructurii necesare dezvoltarii solutiei informatice, componenta portal servicii pentru cetateni – active corporale – 284 100,00 RON fara TVA,

— activitati de implementare, optimizare si testare solutie informatica – componenta bugetare participativa pentru cetateni – 44 500,00 RON fara TVA,

— activitati de implementare, optimizare si testare solutie informatica – componenta portal servicii cetateni – 1 024 900,00 RON fara TVA,

— servicii de instruire a utilizatorilor pentru operarea si administrarea cu privire la noile fluxuri digitale implementate - componenta bugetare participativa pentru cetateni – 14 000,00 RON fara TVA,

— servicii de instruire a utilizatorilor pentru operarea si administrarea cu privire la noile fluxuri digitale implementate – componenta portal servicii pentru cetateni – 41 900,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Evaluarea personalului / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Evaluarea propunerii tehnice / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Achizitia se refera la proiectul ”Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349, finantat din fon... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii (inclusiv asociatii), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, care sa ateste ca firma ofertanta nu are datorii restante la momentul prezentarii, aceste documente pot fi, fara a se limita:

(a) certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local etc.) la momentul prezentarii. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care sa demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

(d) operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat și bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,

(e) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Ofertantii (care participa la procedura de atribuire individual ori in comun cu alti operatori economici), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Ionică Constantin Cornel – primar,

— Zidaru Laurențiu Marian – viceprimar,

— Apostoliceanu Sorin – viceprimar,

— Alexandrescu Mihai Alexandru – consilier local,

— Banica Iuliu-Radu – consilier local,

— Barbulescu Ilie – consilier local,

— Costescu Catalin – consilier local,

— Dinu Danuț – consilier local,

— Dutulescu Gheorghe – consilier local,

— Florea Daniel – consilier local,

— Gardin Florin – consilier local,

— Gentea Cristian – consilier local,

— Janta Constantin Daniel – consilier local,

— Matei Ion – consilier local,

— Morlova Eduard – consilier local,

— Neacsu Mariean – consilier local,

— Olariu Gheorghe Ionut – consilier local,

— Popescu Ionut – consilier local,

— Preda Marin – consilier local,

— Predut Mariana Tatiana – consilier local,

— Sofianu Narcis Ionut – consilier local,

— Stanciu Alexandrina – consilier local,

— Tudosoiu Dumitru – consilier local,

— Zidaru Ionut Gabriel – consilier local,

— Calugaru Andrei Catalin – secretar,

— Stefanescu Mihaela Carmen – director executiv,

— Daianu Maria Camelia – director executiv,

— Chiriță Iulian – director executiv,

— Stan Marilena – șef birou,

— Rica Manuela Cristina – sef serviciu,

— Oprescu Adrian – sef serviciu,

— Constantinescu Daniel – șef serviciu,

— Foamete Mihai – șef birou,

— Gava Maria – șef serviciu,

— Mărtoiu Florian Alexandru – șef birou,

— Brădeanu Ana Mihaela – consilier,

— Kevorkian Mikael Masis – consilier,

— Popescu Tatiana – consilier,

— Șerban Ana Elena – inspector.

[...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va prezenta lista principalelor prestari de servicii în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul trebuie sa fi prestat in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare in valoare cumulata de minim 1 789 000 RON fara TVA, in cadrul unuia sau mai multor contracte. Prin servicii similare se inteleg servicii de dezvoltare/actualizare solutii informatice/implementare sisteme informatice, prestate de ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor in limitele acordului/contractului dintre prestatorul si beneficiarul serviciilor nominalizate de catre ofertant. Pentru prestarile de servicii prezentate ca experienta similara, exprimate in alte monede decat RON, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, cerinta va fi indeplinita prin cumul.

Nota: cerinta referitoare la experienta similara se considera indeplinita cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) lit. b) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017.

Proportia de subcontractare. Capacitatea tehnica și/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin. (1), art. 182 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris și neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) cu privire la tertul sustinator. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul in care ofertantul are subcontractanti, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica parte/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la acest aspect. Raspunderea subcontractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontract

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE ofertantii vor prezenta informatii privind: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt:

— copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit,

— certificate de predare-primire,

— recomandari,

— procese-verbale de receptie,

— certificari de buna executie,

— certificate constatatoare.

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acorduri urmand sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de asociere. Se vor respecta prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu prevederile art. 150 din H.G.R. nr. 395/2016. Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de subcontractare.

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acorduri urmand sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de asociere. Se vor respecta prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu prevederile art. 150 din H.G.R. nr. 395/2016. Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de subcontractare.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/11/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/02/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/11/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Comisia de evaluare a ofertelor desemnata de reprezentantul legal al autoritatii contractante.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HGR nr. 395/2016.

Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta fisa de date, solicitate de catre autoritatea contractanta, se vor posta in SEAP semnate cu semnatura electronica si se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

În caz de egalitate de puncte primează punctajul obținut la oferta financiară. Dacă și acest punctaj este egal, atunci se va depune o nouă ofertă financiară în plic închis. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere are punctajul cel mai bun la oferta financiară.

Pentru completare DUAE operatorii economici vor utiliza DUAE editabil atasat documentatiei.

Solicitarile de clarificari, raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari si ofertele se transmit doar in SEAP.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisa prin intermediul SEAP si/sau prin intermediul e-mail-ului, pe adresa de e-mail indicata in DUAE. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

Contractul este finantabil in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Primăria Municipiului Pitești, Biroul Juridic
Dirección postal: Str. Victoriei nr. 24
Localidad: Pitești
Código postal: 110017
País: Rumania
Correo electrónico: primaria@primariapitesti.ro
Teléfono: +40 248213994
Fax: +40 248212166
Dirección de internet: www.primariapitesti.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019