Servicios - 503144-2019

24/10/2019    S206

Hungría-Győr: Servicios de enseñanza para la juventud

2019/S 206-503144

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Número de identificación fiscal: EKRSZ_46289885
Dirección postal: Czuczor Gergely utca 30.
Localidad: Győr
Código NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Código postal: 9022
País: Hungría
Persona de contacto: Bányai Péter
Correo electrónico: banyaip@kva.hu
Teléfono: +36 96512531
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://kva.hu/
Dirección del perfil de comprador: http://kva.hu/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000908502019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000908502019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vállalkozóvá válás támogatása Nyugat-Dunántúlon

Número de referencia: EKR000908502019
II.1.2)Código CPV principal
80310000 Servicios de enseñanza para la juventud
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A projektbe belépett célcsoporttagok vállalkozóvá válásának biztosítása képzési, tanácsadási és mentorálási tevékenységgel a „GINOP-5.1.9-17-2017-00010 számú „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon” című pályázati projekt keretében.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55330000 Servicios de cafetería
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79634000 Servicios de orientación profesional
79951000 Servicio de organización de seminarios
80400000 Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
80420000 Servicios de aprendizaje electrónico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU22 Nyugat-Dunántúl
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nyugat-Dunántúli Régió települései

II.2.4)Descripción del contrato:

Képzési szolgáltatások:

— Egyéni igény- és szükségletfelmérés

— Általános vállalkozási képzések megvalósítása

A képzéshez kapcsolódó tanácsadási, mentorálási szolgáltatások:

— Üzleti terv megalkotását elősegítő tanácsadás

— Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális tanácsadás

— Mentori támogatás a vállalkozások megerősödéséhez

— Workshopok, ügyféltalálkozók - mentorálás

A résztvevők toborzása az Ajánlatkérő(AK) feladata. AK web alapú CRM rendszert hoz létre és működtet, melyet nyertes ajánlattevő(AT) adminisztrációs, dokumentációs eszközként használni köteles.

Nyertes AT feladata a képzésbevonás előkészítéseként „egyéni igény- és szükségletfelmérés”, kompetenciatesztek módszertanának, kérdésköreinek, kérdéseinek, azok értékelési módjának kidolgozása, egyediesített tesztek résztvevőkkel kitöltetése, majd elemzése, egyénre szóló értékelése.

Nyertes AT feladata a projekt keretében tartandó összes képzés lebonyolítása: a képzési program engedélyeztetése, a képzési csoportok összeállítása, képzési program oktatása, a képzésen résztvevők létszámának megtartása, az oktatás helyszíneinek biztosítása, az oktatás megszervezése, lebonyolítása, a tananyagok és információs anyagok előállítása, átadása a részvevőnek, az oktatás megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció, számonkérés és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a műszaki dok.-ban részletezettek szerint.

A bevontak számára (csoportonként) 72 órás (9 modul x 8 óra) általános vállalkozási képzések és 8 órás (2 modul x 4 óra) vállalkozói kompetenciafejlesztések lebonyolítása elvárt a három megyében, folyamatosan a CRM rendszerben jelzett igény szerint. Összesen min. 100 képzési csoportban (személyes, hagyományos módszertannal tartott részek esetében 8-12 fős létszámmal kalkulálva, a jelentkezők számától függően megállapított helyszíneken).

Az oktatás (minden csoportnál) 30 %-a hagyományos tantermi képzési formában végzendő, míg a másik 70 %-át egy korszerű képzésmenedzsment rendszerben elkészített, megszerkesztett és szolgáltatott E-learning modell formájában kell biztosítani. E rendszer teljes körű biztosítása, üzemeltetése, támogatása a Nyertes AT feladata.

Nyertes AT a célcsoport útiköltségéhez hozzájárulást köteles biztosítani (15 Ft/km, de legfeljebb összesen bruttó 9000 Ft/célcsoporttag mértékig). A célcsoport számára a tanfolyamon ellátások catering formában biztosítandó. Ennek vonatkozásában az 1 napra jutó catering költség legfeljebb nettó 4 724 Ft/nap/résztvevő, illetve adagonként (egy főnek egy alkalommal átadott csomag) legfeljebb nettó 2 362,- Ft/adag lehet.

Nyertes AT biztosítania kell, hogy a programba bevont személyek képesek legyenek a vállalkozás megalapítására, működtetésére. Feladata a vállalkozás-indításhoz szükséges üzleti tervek elkészítését támogató szakértői tanácsadási tevékenység biztosítása 990 fő számára 3 óra/fő egyéni tanácsadás mennyiségben. Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötéskor köteles megjelölni a tanácsadókat, akik a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.

Nyertes AT feladata 3 megyében, 7 tématerületen 12-12 alkalommal csoportos tanácsadás szakmai lebonyolítása, alkalmanként 4 órában, összesen 252 alkalommal 4 óra tanácsadási szakértői munkát végezve.

A tevékenységet mindaddig kell végezni, amíg az alábbi eredménykötelem teljesül:

Az első 878 főig (amelyből 626 fő 30 év alatti fiatal vállalkozónak, míg 252 fő 30 év feletti álláskeresőnek kell, hogy minősüljön), akkor tekintik a teljesítést eredményesnek, amennyiben a komplex fejlesztési programban részt vevő személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül és az adott személy tekintetében a vállalkozás alapítására legkésőbb 2020.10.31. napjáig igazolhatóan sor kerül.

Folytatás a VI.4.3 pontban.

II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 02/12/2019
Fin: 31/08/2022
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

GINOP-5.1.9-17-2017-00010

II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlati biztosíték adásához köti.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft

Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12096705-00126598-00700000

Részletesen a dokumentációban.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Kizáró okok:

Kbt. 62. § (1) bek. c), g)-k), m) és q) pont és Kbt. 74. § (1) bek. a) pont. Igazolás: Kbt. 114. § (2) bekezdés, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bek. Szakmai: 2013.évi LXXVII. tv., gazd. szereplő letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel. Alkalmasság: Gazd. és pénzügyi:

P/1. Korm. r. 19. § (1) bek. c) pont:3 év közbesz. tárgy szerinti árbev (50 M)

Műszaki, ill. szakmai:

M/1. KR. 21. § (3) bek. a) pont: referencia, 3 év, összesen legalább 700 fő hagyományos tantermi és/vagy e-learning felnőttképzés és/vagy felnőttképzési projektben legalább 700 fő részére tanácsadás és/vagy legalább fő 700 mentorálása

M/2. KR. 21. § (3) bek. b) pont: szakember, M/2/A:1 fő projekt- és/vagy szakmai vezető és/vagy projektvezető-helyettes és/vagy szakmai vezető helyettes 12 hónap felnőttképzési tapaszt., M/2/B: 1 fő 12 hónap felnőttképzési oktatói tapaszt., M/2/c:1 fő 12 hónap felnőttképzési tanácsadási és/vagy mentorálási tapasztalat

Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20 %-a, telj biztosíték: nettó vállalkozói díj 3 %. Részletesen: szerződés tervezet.

Fizetés: támogatási intenzitás 100 %, utófinanszírozás. Előleg a szerződés teljes ellenértéke 15 %-a. Ajánlatkérő részszámlázást biztosít a dokumentációban megadottak szerint.

Az egyes részszámlák tartalmazzák az elvégzett szolgáltatások nettó és bruttó egységárát, a teljesített mennyiséget (pl. fő, csoport, adag, óra, stb) és a szolgáltatások nettó és bruttó összértékét, a projekt azonosítószámát, valamint mindazon további adatokat, amelyet a mindenkor hatályos jogszabályok előírnak. Nyertes ajánlattevő a részszámlákban az Ajánlatkérő által elismert szolgáltatások ellenértékének 75 %-át jogosult kiszámlázni. Az ellenérték 25 %-át, abban az esetben jogosult kiszámlázni nyertes ajánlattevő, ha az előírt indikátorok teljesüknek, azaz a teljesítés eredményes a dokumentációban megadottak szerint.

Folytatás a VI.4.3 pontban.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:

Kbt. 76. § (2) bek.c) pontja szerint.

Értékelési részszempontok:

1. Nettó ajánlati ár(Ft), súlysz:70

2-4.alkalmasságnál bemutatott szakemberek szakmai többlettapasztalata felnőttképzésben (2. projektvezető és/vagy szakmai vezető és/vagy projektvezető-helyettes és/vagy szakmai vezető helyettes/súlysz:10, 3. oktató/súlysz:10, 4.tanácsadás és/vagy mentorálás/súlysz:10) időtartama(hó) (min.: 0 hó, legkedvezőbb: 36 hó)

Részletesen a dokumentáció tartalmazza. Folytatás a VI.4.3) pontban.

IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 04/11/2019
Hora local: 11:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Csatolandó:

1.1 EKR-ben rendszeresített űrlapon csatolandó nyilatkozatok:

— Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,

— A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat

— Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

1.2 Egyéb:

— Nyilatkozat kizáró okokról

— Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont szerinti nyilatkozat,

— AT az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. szerint,

— Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdés szerinti aláírás minta,

— Változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás,

— Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés a Kbt. 35. § (2) bek. szerint

— Kitöltött ajánlati adatlap és szakmai ajánlat (ajánlati adatlap, nyilatkozatok a 2-4. értékelési szempontokat alátámasztó önéletrajzok, képzési program, e-learning rendszer bemutatása, felhasználói leírása)

— Nyilatkozat, hogy a megajánlott képzés rendelkezni fog a felnőttképzési törvény által meghatározott engedéllyel a szerződéskötésig,

— Nyilatkozat szakemberek, oktató termek és hordozható számítógépek szerződéskötésre történő rendelkezésre állásáról.

2. Egyéb információk

2.1. FAKSZ: Bátyi László(00043)

2.2 AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

2.4. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő.

2.5. Felhívjuk az AT figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.

2.6. A III.1.4) pont szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

2.7. Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban.

2.8. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.

2.10. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

2.11. AT tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

2.12. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

2.13. Ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

2.14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

2.15. Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend, és 2007. évi LXXXVI. törvény. A felhívás tartalmát részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

2.16. Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerint a bírálat során érvénytelen: a Catering nettó összege meghaladja a 14 030 280 Ft-ot.

2.17. Részajánlat tételi lehetőség kizárásának indoka: A beszerzés tárgya olyan képzési, tanácsadási és mentorálási szolgáltatásoknak a nyújtása, amelyek komplex egységet alkotnak, vagyis egymásra épülve, egymást kiegészítve, egymással szoros összefüggésben, folyamatszerűen, ill. feszített/összehangolt ütemezéssel valósíthatók meg, így jellegüknél fogva nem teszik lehetővé a beszerzés tárgyának csupán egy adott részére történő ajánlattételt. A részajánlat tétel veszélyeztetné a vállalt indikátorok, így pályázat eredményes teljesülését. Részletesen a dokumentációban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

II.2.4) pont folytatása:

A 878 fő feletti további 12 fő (amelyből 9 fő 30 év alatti fiatal, míg 3 fő 30 év feletti álláskeresőnek kell, hogy minősüljön) komplex fejlesztési programban részt vevő tekintetében pedig akkor tekintik a teljesítést eredményesnek, ha az adott személy a képzési kötelezettségét maradéktalanul teljesíti, amelyről a sikeres vizsgát igazoló tanúsítvány kiállítására is sor kerül.

A 890 fő feletti további 100 fő (amelyből 71 fő 30 év alatti fiatal, míg 29 fő 30 év feletti álláskeresőnek kell, hogy minősüljön) komplex fejlesztési programba vont célcsoporttag tekintetében pedig akkor tekintik a teljesítést eredményesnek, ha vele nyertes Ajánlattevő képzési szerződést kötött.

Az összes 706 képzésbe vont 30 év alatti személy legalább 30 % -a 25 év alatti kell, hogy legyen!

Nyertes AT feladata továbbá mentorálási szolgáltatás nyújtása az elindult vállalkozások számára 3000 óra keret erejéig rendelkezésre állva, vállalkozásonként legalább 3 óra keretben biztosítva a mentori szolgáltatást. Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötéskor köteles megjelölni a szakértőket (mentorokat), akik a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak.

Nyertes AT feladata továbbá a 3 megyében a dokumentációban megadott mentorálási tématerületek közül egy vagy több tématerületet felölelve 45 alkalommal csoportos mentorálás teljes körű szakmai lebonyolítása, alkalmanként 4 órában, összesen 180 óra mentori szakértői munkát végezve.

Nyertes AT a tevékenységhez szükséges adminisztrációt és a dokumentációs feladatokat a műszaki dokumentációban megadottak szerint köteles ellátni.

A teljes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza.

A III.1.4) pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal rendelkezzen.

P/1. alkalmasság esetén az árbevétel szempontjából a közbeszerzés tárgya: felnőttképzés teljes körű lebonyolítása és/vagy felnőttképzési projektben tanácsadás és/vagy mentorálás.

Az M/1. alkalmasság esetében ajánlatkérő hagyományos tantermi és/vagy e-learning modell alapján történő felnőttképzésre és/vagy felnőttképzési projektben tanácsadásra és/vagy felnőttképzési projektben mentorálásra)vonatkozó referenciát fogad el, és a megfelelés akár egy vagy több referenciával is teljesíthető.

Az M/2/A-C pont vonatkozásában az előírt végzettség egyetemi és/vagy főiskolai, ajánlatkérő pedig az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Részletesen a dokumentációban.

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői folytatása:

Értékelés módszere:

Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

A nettó ajánlati ár részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítás módszerével történik.

A 2-4. bírálati részszempont esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása egyenes arányosítás módszerével történik.

Részletesen a dokumentációban.

III.2.2) pont folytatása:

Az előleget a részszámlákból kell levonni, az adott részszámla 50 %-ának erejéig, az előleg teljes elszámolásáig (kimerüléséig).

Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint.

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás forintban (HUF) történik. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet és a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019