Servicios - 503283-2019

24/10/2019    S206

Hungría-Budapest: Servicios de agencias de recaudación de fondos

2019/S 206-503283

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NKM Energia Zrt.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_10366000
Dirección postal: II. János Pál pápa tér 20.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1081
País: Hungría
Persona de contacto: Weinberné Kozma Gabriella
Correo electrónico: nkmkozbeszerzesek@nkmfoldgaz.hu
Teléfono: +36 207780197
Fax: +36 14771117
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nkmfoldgaz.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001306022019/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001306022019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Díjbeszedési szolgáltatás

Número de referencia: EKR001306022019
II.1.2)Código CPV principal
79940000 Servicios de agencias de recaudación de fondos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Megbízási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő földgázszolgáltatását Budapest területén igénybevevő átalánydíjas (gázmérő nélküli) felhasználók (továbbiakban: átalánydíjas felhasználók) adatainak nyilvántartása, a gázdíjak számlázása az Ajánlatkérő által átadott számlatételek alapján, valamint az elszámolt díjakat tartalmazó számlák bemutatása és teljeskörű ügyfélszolgálati tevékenység nyújtása a felhasználók részére. A megkötendő szerződés részét képezi továbbá az átalánydíjas követelések a nyertes ajánlattevő általi megvásárlása a Ptk. 6:193.-6:200. §-ai alapján.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79940000 Servicios de agencias de recaudación de fondos
64211000 Servicios de teléfonos públicos
66000000 Servicios financieros y de seguros
66600000 Servicios de tesorería
79999200 Servicios de facturación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budapest

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő (AT) feladata az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) földgázszolgáltatását Bp. területén igénybevevő átalánydíjas (gázmérő nélküli) felhasználók adatainak nyilvántartása, a gázdíjak számlázása az AK által átadott számlatételek alapján, valamint az elszámolt díjakat tartalmazó számlák bemutatása és teljeskörű ügyfélszolgálati tevékenység nyújtása a felhasználók részére. A megkötendő szerződés részét képezi továbbá az átalánydíjas követelések a nyertes ajánlattevő általi megvásárlása a Ptk. 6:193.-6:200. §-ai alapján. Mennyiség: Díjbeszedés: 1 372 000 db, Átalánydíjas követelések: 1 372 000 db Az AK a megadott mennyiségtől pozitív irányba 10 %-kal eltérhet (+10 %),

1. Törzs és számlázási adatok nyilvántartása, karbantartása

Nyertes AT az AK-től kapott gázátalány törzsállomány alapján fogyasztási helyenként és fogyasztónként analitikusan nyilvántartja a számlázás alapjául szolgáló adatokat.

AK a számítógépes számlázáshoz szükséges, törzsállományra vonatkozó változásállományt a számlabemutatást megelőző hó 20-ig elektronikus úton adja át a nyertes ajánlattevőnek. Nyertes AT a tulajdonosváltozásokat, névátírásokat, címjavításokat saját hatáskörben hajtja végre a számlabemutatást megelőző hó 20-ig. Nyertes AT a végrehajtott változások, valamint a név-, címváltozások adatállományát elektronikus úton adja át az AK részére számlázást követő hónap 5-ig. Nyertes ajánlattevő minden hónap utolsó munkanapján teljes törzsállományt ad át AK részére.

2. Átalánydíjas gázszolgáltatás számítógépes számlázása és számlakészítés

Az AK által SFTP szerveren keresztül minden hónap 20. napjáig a tárgyhóban számlázandó ügyfélkörre vonatkozóan átadott háromhavi számlatételek alapján a nyertes ajánlattevő számlát készít, melyet az átadást követő hónapban nyújt be a fogyasztók részére.

3. Számlabemutatás a számlakötelezett fogyasztók részére

Nyertes AT a számítógépes számlázást követően a számlák nyomtatásához szükséges adatállományt előállítja, a számlákat lehetőség szerint azonos időpontokban eljuttatja a Szerződés tárgyában rögzített fogyasztói kör részére.

4. Adatszolgáltatás az AK részére

Nyertes AT az AK-nél on-line informatikai rendszeren keresztül, minimum 2 db terminálon térítésmentesen adatelérést biztosít. Nyertes AT az adatbázis elérését munkanapokon 07-20 óráig biztosítja.

5. Statisztika

Nyertes AT a havonta számlázott átalánydíjakról kerületi bontásban összesítő kimutatást ad át számlázást követő hó 1. munkanapjáig, továbbá papír alapon a hónap 6. munkanapjáig.

Nyertes AT minden hónap első munkanapján elektronikus úton megküldi az AK részére a tárgyhónapban bemutatott számlák adatait tartalmazó ÁFA kimutatást teljesítési idő szerinti bontásban.

6. Ügyfélszolgálati tevékenység

Fogyasztói tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátása (szerződéses jogviszonnyal és szerződéses adatokkal, valamint folyószámlával és számlázással kapcsolatos tevékenység ellátása, és műszaki témával összefüggő tájékoztatás nyújtása)

7. Engedményezés

AK-nek, mint földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyesnek - a mindenkor hatályos földgázipari jogszabályok, illetőleg AK mindenkor hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási Üzletszabályzata szerinti - átalánydíjas (gázmérő nélküli) földgázfogyasztóival szemben a vonatkozó földgázipari jogszabályok szerinti egyetemes szolgáltatási/közüzemi szerződések alapján szolgáltatott földgáz mindenkori, a hivatkozott földgázfogyasztók által az AK részére rendszeresen megfizetendő átalánydíja fejében folyamatosan képződő, jövőben esedékessé váló földgáz átalánydíj követelései állnak fenn.

AK, mint Engedményező a Megbízási szerződés mellékletét képező Engedményezési (követelés adás-vételi) Szerződéssel az előző bekezdés szerinti folyamatosan keletkező jövőbeni földgáz átalánydíj követeléseit a Ptk 6:193.-6:200. §-ai alapján, az Engedményezési (követelés adás-vételi) Szerződésben foglalt feltételekkel a nyertes ajánlattevőre, mint Engedményesre átruházza.

A feladatok részletes leírását a Közbeszerzési Dok. tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Megvásárolt követelések havidíja első részletének nagysága: (min.: 50 %, max.: 100 %) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

A beszerzés tárgyát képező mennyiség: 1 372 000 db számla. Az ajánlatkérő a megadott mennyiségektől pozitív irányba 10 %-kal eltérhet.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. A II.2.5) pontban feltüntetett ár értékelési részszempont alszempontjai és a hozzájuk rendelt súlyszámok:

— Ár 1: Díjbeszedési jutalék (Ft/számla/db) súlyszám 45

— Ár 2: Követelés vételára % (min. 95,5 %) súlyszám 45

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A Kbt. 65. §-a (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (1) bek. b) pontja alapján - az engedményezés vonatkozásában - csatolnia kell a szolgáltatás nyújtásához szükséges pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosító MNB (vagy annak jogelődje által kiállított) engedélyét egyszerű másolatban.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha az engedményezés vonatkozásában nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges MNB (vagy annak jogelődje által kiállított) engedéllyel, tekintettel arra, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. Tv 3.§ (1) bek l) pontja értelmében a követelésvásárlási tevékenység üzletszerű végzése forintban, devizában vagy valutában pénzügyi szolgáltatásnak minősül, így az az MNB (vagy annak jogelődje által kiállított) által kiadott engedéllyel végezhető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében elegendő, ha ezen alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike felel meg.

Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire

Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2), 63. §(1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t kitöltve az EKR-ben kell csatolnia az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (1) és (4) bekezdései és 69. § (11a) bekezdésére valamint a 321/2015 KR 1. § (7) bek-re.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P/1. Az ajánlatevő(k)nek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell nyilatkozatát az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (számlázási, számlabemutatási, díjbeszedési és ügyfélszolgálati tevékenység) szerinti tevékenység elvégzéséből elért nettó árbevételről attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).[Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, ha

P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából származó (számlázási, számlabemutatási, díjbeszedési és ügyfélszolgálati tevékenység) legalább nettó 78 500 000 Ft árbevétellel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1 alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (11) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (8) bek.-e alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. (11a) bekezdésére valamint a 321/2015 KR 1. § (7) bek-re.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.

M/1. Az ajánlattevő(k)nek a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával (számlázási, számlabemutatási, díjbeszedési és ügyfélszolgálati tevékenység) szerinti szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát/igazolását, amely tartalmazza legalább a következő adatokat:

— teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

— szerződést kötő másik fél neve, címe

— a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Az M/1. alkalmassági követelményt a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, minimum 415 000 db számla tekintetében a közbeszerzés tárgyára (számlázási, számlabemutatási díjbeszedési és ügyfélszolgálati tevékenység) vonatkozó referenciával, mely több szerződésből is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Késedelmi kötbér:

Amennyiben a nyertes AT bármely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, így különösen, de nem kizárólagosan a szerződésben, továbbá a jelen felhívás III.2.2. pontjában meghatározott jogszabályokban és hatósági határozatokban megjelölt határidőkre a szerződés tárgyát képező munkát/munkarészt/feladatokat nem végzi el, ügyet nem látja el úgy a nyertes AT az AK részére kötbért köteles fizetni.

A kötbér mértéke: a szerződéses vagy jogszabályi, határozati határidők lejártának napjától a munka, feladat tényleges elvégzésének napjáig napi 200 000 Ft.

Hibás teljesítési kötbér mértéke:

A hibásan teljesített munka (munkarész) nettó ellenértékének 100 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 10 000 000 Ft.

Titoktartási kötbér: 1 000 000 Ft.

Követelés adásvételi és engedményezési szerződéssel kapcsolatos adatvédelmi szabályok megszegése esetén alkalmazott kötbér mértéke: vagyoni hátrány mértékével megegyező.

A kötbérre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát benyújtani a díjbeszedési jutalékról a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire figyelemmel.

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdés rendelkezéseire.

A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezési irányadóak.

AK hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

A Kbt. 35. §(8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („Get”), a végrehajtására kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet („Get. vhr”), a MEKH 29/2009. sz. határozatával kiadott egyetemes szolgáltatói működési engedélye, annak módosításáról szóló 1818/2013. sz., 2013/2013. sz. és 1273/2015. sz. MEKH határozatok, valamint a MEKH mint szabályozó hatóság e tárgyban kiadott határozatai által megszabott minőségi követelmények és szolgáltatási színvonalon köteles működtetni ügyfélszolgálatát, valamint a számlázási tevékenységét a Get., a Get. vhr., az egyéb földgázipari jogszabályok, mindenkor hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzata alapján köteles végezni.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/11/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/11/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra, Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

2. AK tárgyi közbeszerzési eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a tárgyként meghatározott szolgáltatás nyújtása nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek. A részekre bontás a folyamatos feladatellátáshoz szükséges munkaszervezésre tekintettel műszaki szempontból AK-re nézve aránytalan terhet róna, továbbá gazdaságilag nem lenne ésszerű, valamint AK a teljes mennyiségre a legkedvezőbb ajánlati ár elérését kívánja érvényesíteni, ezért a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

3. A csatolandó iratok a dokumentáció tartalmazza.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bek]

5. Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.

6. Ajánlatkérő a P1), illetve M1) alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

7. A Kbt.66.§(6) bek. szerint az AT köteles ajánlatában megjelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a AT alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.

8. AK nem biztosítja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét.

9. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt.56.§(1)-(6) bek. és a dokumentációban (továbbiakban: Dok.) foglaltak az irányadók.

10. Hiánypótlás: Kbt.71.§(1)-(10) bek. szerint azzal, hogy AK a Kbt.71.§(6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem rendel el újabb hiánypótlást.

Az ajánlatok a Kbt.76.§(2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. résszempont (Megvásárolt követelések havidíja első részletének nagysága:) esetében egyenes arányosítás, a 2. résszempont (Ár) esetében fordított arányosítás, a Dok.-ban foglalt képlet szerint.

11. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontját.

12. AK a Kbt.73.§(4) bek-re tekintettel előírja, hogy az AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.

13. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

14. FAKSZ: dr. Takács Éva(00526). dr. Elek Anikó (00550)

15. AK a II.2.5) pont minőségi kritérium pontjában meghatározott „Megvásárolt követelések havidíja első részletének nagysága” érékelési szempont esetében azt értékeli, hogy ajánlattevő a megvásárolt követelések ellenértékének mekkora %-át utalja át a tárgyhó (bemutatási hó) 15-én az AK részére.

16. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

17. AK a IV.2.6) pont vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/10/2019