Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 506111-2019

Submission deadline has been amended by:  536443-2019
25/10/2019    S207

Suecia-Jönköping: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad

2019/S 207-506111

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Jönköping Energi Aktiebolag
Número de identificación fiscal: 556015-3354
Dirección postal: Box 5150
Localidad: Jönköping
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 550 05
País: Suecia
Persona de contacto: Johan Ihrman
Correo electrónico: johan.ihrman@jonkopingenergi.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.jonkopingenergi.se
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdufeffqy&GoTo=Docs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdufeffqy&GoTo=Tender
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konsult upphandling Management, Marknad, Miljö, Produktion och Hållbarhet

Número de referencia: 19/22
II.1.2)Código CPV principal
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Jönköping Energi AB (JEAB, Beställaren) önskar ansökan/anbud för olika inhyrning av konsulter i företagets verksamhet. Vi definierar konsult som en resurs med kunskap som vi inte har i företaget.

Konsultuppdragen innebär att Beställaren ger konsulten i uppdrag att utföra vissa immateriella tjänster. Uppdraget kan vara tidsbestämt och det kan gälla ett projekt med en definierad start och slut. Uppdrag definieras av Beställaren vid avropstillfället. Antigen kan uppdrag innebära att Beställaren avropar en leverans eller flera delleveranser inom ett avgränsat projekt. Uppdrag kan även avse löpande leveranser över tid då uppdraget fordrar kontinuitet från en och samma leverantör för hela uppdraget. Beställaren kan således paketera flera tjänster som ett och samma uppdrag.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos
71244000 Cálculo de costes, seguimiento de costes
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
71314000 Servicios de energía y servicios conexos
71351910 Servicios de geología
71500000 Servicios relacionados con la construcción
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
79342000 Servicios de marketing
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79413000 Servicios de consultoría en gestión de marketing
79415000 Servicios de consultoría en gestión de la producción
79420000 Servicios relacionados con la gestión
79421000 Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción
90700000 Servicios medioambientales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Descripción del contrato:

Jönköping Energi AB (JEAB, Beställaren) önskar ansökan/anbud för olika inhyrning av konsulter i företagets verksamhet. Vi definierar konsult som en resurs med kunskap som vi inte har i företaget.

Konsultuppdragen innebär att Beställaren ger konsulten i uppdrag att utföra vissa immateriella tjänster. Uppdraget kan vara tidsbestämt och det kan gälla ett projekt med en definierad start och slut. Uppdrag definieras av Beställaren vid avropstillfället. Antigen kan uppdrag innebära att Beställaren avropar en leverans eller flera delleveranser inom ett avgränsat projekt. Uppdrag kan även avse löpande leveranser över tid då uppdraget fordrar kontinuitet från en och samma leverantör för hela uppdraget. Beställaren kan således paketera flera tjänster som ett och samma uppdrag.

Beställaren beskriver sitt behov övergripande med hjälp av till exempel uppskattad volym över tid i Bilaga 1. Vid avropstillfället ska Beställaren beskriva det mer detaljerat och även ange under vilken tidsperiod som aktuellt avropsavtal och eventuella förlängningsmöjligheter kommer att gälla.

Upphandling avser ramavtal för merparten av företagets behov av konsulttjänst inom Management, Marknad, Miljö, Produktion och Hållbarhet område i Jönköping län. För att klara framtidsutmaningar är konsultstöd avgörande och de konsulter som anlitas bjuds in att vara medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur för ett gott samhälle. Ambitionen med den upphandling är att skapa attraktiva och användarvänliga ramavtal som gynnar både marknaden och Beställaren.

Vår avsikt är att teckna ramavtal med flera leverantörer inom varje kompetensområde med rangordning enligt utvärderingskriterier. Rangordningen avgör vilka leverantörer som i första hand får presentera sina kandidater vid ett avrop. Rangordningen kan ändras under avtalstiden beroende på hur väl leverantörer som är rangordnade som nr 1, 2 eller 3 klarar att leverera kandidater som antas.

I de fall vi har nya behov inom ett konsultområde som vi inte efterfrågat vid upphandlingen eller att kompetensprofilen för ett avrop avviker kraftigt från det leverantören lämnat pris på kommer en faktorpristabell kopplas till ramavtalet. Relationen mellan en konsults ”månadslön” och vad konsultföretaget får debitera i timkostnad regleras av tabellen. (se punkt 3.3.3.2)

Givetvis måste det nya behovet ligga inom konsultföretagets normala kompetensområde för att ovanstående metod för prissättning blir aktuell.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/01/2020
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/11/2019
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 04/12/2019

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten
Localidad: Jönköping
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/10/2019