Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 507865-2019

Submission deadline has been amended by:  587463-2019
28/10/2019    S208

Polonia-Varsovia: Servicios de transmisión de datos

2019/S 208-507865

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Dirección postal: ul. Rakowiecka 37A
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-521
País: Polonia
Persona de contacto: Tadeusz Kozłowski
Correo electrónico: zzp@sw.gov.pl
Teléfono: +48 226408516
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sw.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zp.sw.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi

Número de referencia: 28/19/TK
II.1.2)Código CPV principal
72318000 Servicios de transmisión de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Usługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Usługa sieci rozległej WAN Służby Więziennej wraz z usługami dodatkowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba zadeklarowanych przez wykonawcę łączy światłowodowych w lokalizacjach grupy 3 i 4 - w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: Najniższa wartość wykupu (za całość) / Ponderación: 4
Precio - Ponderación: 56
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 72
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Na potwierdzenie powyższego wykonawca winien przedłożyć dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

I) Kierownikiem zespołu, odpowiedzialnym za pracę wszystkich członków zespołu, z doświadczeniem w sprawowaniu analogicznej funkcji, w co najmniej 2 przedsięwzięciach teleinformatycznych, przez cały okres ich realizacji, obejmujących w szczególności: świadczenie usług transmisji danych oraz zestawienie i utrzymanie infrastruktury niezbędnej do świadczenia tych usług, w tym, co najmniej 1 o wartości minimum 8 000 000 PLN brutto.

II) Co najmniej 4 osobami, każda z doświadczeniem technicznym w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia obejmującego co najmniej 2 z następujących elementów: budowa sieci szkieletowej, utrzymanie sieci WAN, zarządzanie siecią WAN, instalacja i utrzymanie infrastruktury telefonii IP, zarządzanie siecią telefonii IP, które zakończyło się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i trwały co najmniej 3 lata lub trwają nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat, przed upływem terminu składania ofert i które miało wartość minimum 5 000 000 PLN brutto. Poprzez „doświadczenie techniczne” Zamawiający rozumie udział tych osób w ww. przedsięwzięciach, jako członków zespołu realizujących prace o charakterze technicznym.

III) Co najmniej 8 specjalistami legitymującymi się kwalifikacjami i doświadczeniem, niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania sieci LAN/WAN oraz telefonii IP, w tym minimum dwoma legitymującymi się certyfikatem CCIE (lub innym równoważnym, wystawianym przez producenta sprzętu typu: routery, switche, elementy platformy telefonii IP, elementy systemu bezpieczeństwa sieciowego) w tym minimum jednym legitymującym się certyfikatem CCNP (lub innym równoważnym, wystawianym przez producenta sprzętu typu: routery, switche, elementy platformy telefonii IP, elementy systemu bezpieczeństwa sieciowego) w tym minimum jednym legitymującym się certyfikatem CISA lub CISM lub CISSP lub CRISC albo równoważnym do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez instytucję świadczącą publiczne usługi szkoleń (powszechnie dostępne), pozwalających zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu.

IV) Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za wykonanie usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę obejmującą dostarczenie, zestawienie, uruchomienie i utrzymanie sieci WAN zbudowanej w oparciu o technologię MPLS, dla co najmniej 100 lokalizacji Zamawiającego, rozlokowanych we wszystkich 16 województwach Polski, świadczoną przez okres, co najmniej 3 lat, przy czym okres świadczenia usługi utrzymania trwał nieprzerwanie przez okres, co najmniej 1 roku.

V) Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na wdrożeniu i świadczeniu usług systemu telefonii IP składającego się, z co najmniej 12 000 telefonów IP w środowisku sieci WAN, składającym się, z co najmniej 100 lokalizacji rozproszonych geograficznie (w rozumieniu różnych miejscowości), przy czym okres świadczenia usługi trwał nieprzerwanie przez okres, co najmniej 1 roku, lub świadczy, na dzień złożenia oferty, usługi z użyciem własnej platformy VoIP dla min. 12 000 telefonów IP. W tym przypadku wystarczy oświadczenie wykonawcy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ad. IV) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Ad. V) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Uwaga: Do wykazu zamówień należy załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Warszawa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie V SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w punkcie VII SIWZ.

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Każda składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

7. W uzupełnieniu do pkt II.2.7) ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymaga świadczenia usługi przez okres 72 miesięcy od dnia jej uruchomienia, nie wcześniej jednak niż od dnia 15.9.2020 r. Szczegółowe zasady realizacji umowy zawiera projekt umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez Zamawiającego

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/10/2019