Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 507865-2019

Submission deadline has been amended by:  587463-2019
28/10/2019    S208

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych

2019/S 208-507865

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 37A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kozłowski
E-mail: zzp@sw.gov.pl
Tel.: +48 226408516
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sw.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zp.sw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi

Numer referencyjny: 28/19/TK
II.1.2)Główny kod CPV
72318000 Usługi przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa sieci rozległej WAN Służby Więziennej wraz z usługami dodatkowymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zadeklarowanych przez wykonawcę łączy światłowodowych w lokalizacjach grupy 3 i 4 - w terminie 24 m-cy od dnia zawarcia umowy / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Najniższa wartość wykupu (za całość) / Waga: 4
Cena - Waga: 56
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Na potwierdzenie powyższego wykonawca winien przedłożyć dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

I) Kierownikiem zespołu, odpowiedzialnym za pracę wszystkich członków zespołu, z doświadczeniem w sprawowaniu analogicznej funkcji, w co najmniej 2 przedsięwzięciach teleinformatycznych, przez cały okres ich realizacji, obejmujących w szczególności: świadczenie usług transmisji danych oraz zestawienie i utrzymanie infrastruktury niezbędnej do świadczenia tych usług, w tym, co najmniej 1 o wartości minimum 8 000 000 PLN brutto.

II) Co najmniej 4 osobami, każda z doświadczeniem technicznym w realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia obejmującego co najmniej 2 z następujących elementów: budowa sieci szkieletowej, utrzymanie sieci WAN, zarządzanie siecią WAN, instalacja i utrzymanie infrastruktury telefonii IP, zarządzanie siecią telefonii IP, które zakończyło się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert i trwały co najmniej 3 lata lub trwają nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat, przed upływem terminu składania ofert i które miało wartość minimum 5 000 000 PLN brutto. Poprzez „doświadczenie techniczne” Zamawiający rozumie udział tych osób w ww. przedsięwzięciach, jako członków zespołu realizujących prace o charakterze technicznym.

III) Co najmniej 8 specjalistami legitymującymi się kwalifikacjami i doświadczeniem, niezbędnym do wykonania zamówienia w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania sieci LAN/WAN oraz telefonii IP, w tym minimum dwoma legitymującymi się certyfikatem CCIE (lub innym równoważnym, wystawianym przez producenta sprzętu typu: routery, switche, elementy platformy telefonii IP, elementy systemu bezpieczeństwa sieciowego) w tym minimum jednym legitymującym się certyfikatem CCNP (lub innym równoważnym, wystawianym przez producenta sprzętu typu: routery, switche, elementy platformy telefonii IP, elementy systemu bezpieczeństwa sieciowego) w tym minimum jednym legitymującym się certyfikatem CISA lub CISM lub CISSP lub CRISC albo równoważnym do wymienionych. Certyfikaty równoważne muszą być wydane przez instytucję świadczącą publiczne usługi szkoleń (powszechnie dostępne), pozwalających zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu.

IV) Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za wykonanie usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę obejmującą dostarczenie, zestawienie, uruchomienie i utrzymanie sieci WAN zbudowanej w oparciu o technologię MPLS, dla co najmniej 100 lokalizacji Zamawiającego, rozlokowanych we wszystkich 16 województwach Polski, świadczoną przez okres, co najmniej 3 lat, przy czym okres świadczenia usługi utrzymania trwał nieprzerwanie przez okres, co najmniej 1 roku.

V) Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający uzna usługę polegającą na wdrożeniu i świadczeniu usług systemu telefonii IP składającego się, z co najmniej 12 000 telefonów IP w środowisku sieci WAN, składającym się, z co najmniej 100 lokalizacji rozproszonych geograficznie (w rozumieniu różnych miejscowości), przy czym okres świadczenia usługi trwał nieprzerwanie przez okres, co najmniej 1 roku, lub świadczy, na dzień złożenia oferty, usługi z użyciem własnej platformy VoIP dla min. 12 000 telefonów IP. W tym przypadku wystarczy oświadczenie wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ad. IV) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Ad. V) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Uwaga: Do wykazu zamówień należy załączyć dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Warszawa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie V SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w punkcie VII SIWZ.

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Każda składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

7. W uzupełnieniu do pkt II.2.7) ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymaga świadczenia usługi przez okres 72 miesięcy od dnia jej uruchomienia, nie wcześniej jednak niż od dnia 15.9.2020 r. Szczegółowe zasady realizacji umowy zawiera projekt umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez Zamawiającego

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2019