Servicios - 510768-2019

29/10/2019    S209

Bulgaria-Sofía: Mantenimiento y reparación de máquinas de reprografía

2019/S 209-510768

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodno sabranie na Republika BaLGARIYa
Número de identificación fiscal: 000695018
Dirección postal: pl. „Narodno sabranie“ No. 2
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1169
País: Bulgaria
Persona de contacto: Irina Koleva — nachalnik na otdel „Administrativno obsluzhvane“
Correo electrónico: irina.koleva@parliament.bg
Teléfono: +359 29392205
Fax: +359 29813131
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.parliament.bg
Dirección del perfil de comprador: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/508
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/508
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Народно събрание на Република БЪЛГАРИЯ
Número de identificación fiscal: 000695018
Dirección postal: пл. „Княз Александър І“ № 1
Localidad: София
Código postal: 1169
País: Bulgaria
Persona de contacto: Радостина Кирилова
Teléfono: +359 29393059
Correo electrónico: r.kirilova@parliament.bg
Fax: +359 29813131
Código NUTS: BG411 София (столица)
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.parliament.bg
Dirección del perfil de comprador: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/508
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: законодателна дейност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт на цифрови многофункционални устройства Canon, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за под

II.1.2)Código CPV principal
50313000 Mantenimiento y reparación de máquinas de reprografía
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка е извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт на цифрови многофункционални устройства (МФУ) Canon, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на 11 (единадесет) броя цифрови мултифункционални устройства, както следва:

— Canon iR-ADV 6265i — 1 брой,

— Canon iR-ADV 6255i — 6 броя,

— Canon iR-ADV 500i — 4 броя.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 500.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50313000 Mantenimiento y reparación de máquinas de reprografía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчка е извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт на цифрови многофункционални устройства Canon, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на 11 (единадесет) броя цифрови мултифункционални устройства, както следва:

— Canon iR-ADV 6265i — 1 брой,

— Canon iR-ADV 6255i — 6 броя,

— Canon iR-ADV 500i — 4 броя.

Цифровите мултифункционални устройства са описани по марка, модел, инвентарен номер, местонахождение, дата на въвеждане в експлоатация, брой отпечатани копия, начин на поддръжка до момента и др. в раздел I.Б, т. 1. Условията на извънгаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт са подробно описани в раздел I.Б, т. 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 500.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

По критерия „най-ниска цена“ се оценяват показатели с тежест, както следва:

1. Предлагана цена на 1 копие при пълно сервизно обслужване на цифрово МФУ Canon iR-ADV 6265i — 0,50.

2. Предлагана цена на 1 копие при пълно сервизно обслужване на цифрово МФУ Canon iR-ADV 6255i — 0,30.

3. Предлагана цена на 1 копие при пълно сервизно обслужване на цифрово МФУ Canon iR-ADV 500i — 0,20.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Няма

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която съответният участник е създаден или е започнал дейността си.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот от 10 000 (десет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която съответният участник е създаден или е започнал дейността си.

Сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е услуги по поддръжка, ремонт и/или сервиз на мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника.

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на справка за реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на обществената поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 сервизен специалист, преминал обучение и сертифициран от производителя на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер за диагностика на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

4. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на настоящата обществената поръчка (поддръжка, ремонт и/или сервиз на мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под идентичен или сходен предмет и обем се има предвид поддръжка, ремонт и/или сервиз на не по-малко от 10 (десет) мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 сервизен специалист, преминал обучение и сертифициран от производителя на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява обществената поръчка, включващ минимум 1 сервизен специалист, преминал обучение и сертифициран от производителя на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер за диагностика на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на декларация от участника, че разполага с лицензиран софтуер за диагностика на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

4. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на настоящата обществената поръчка (поддръжка, ремонт и/или сервиз на мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и на изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Продължава в раздел VІ.3).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/11/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Сградата на Народното събрание, София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж 1, зала № 132

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Продължение от раздел III.2.2):

Срокът за изпълнение на услугите, предмет на обществената поръчка, е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането ѝ, или до изчерпване на максимално допустимата ѝ стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от прогнозната стойност обществената поръчка без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта на договор.

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и следва да е безусловна и неотменяема, да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращо, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по договора и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 дни. Текстът ѝ задължително се съгласува предварително с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта на договор.

1.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката задължително се съгласува предварително с възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта на договор.

1.4. Възложителят освобождава гаранцията при условията, посочени в проекта на договор, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

1.5. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителния подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва в последователност съгл. чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/10/2019