Servicios - 510768-2019

29/10/2019    S209

България-София: Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини

2019/S 209-510768

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Народно събрание на Република БЪЛГАРИЯ
Национален регистрационен номер: 000695018
Пощенски адрес: пл. „Народно събрание“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1169
Държава: България
Лице за контакт: Ирина Колева — началник на отдел „Административно обслужване“
Електронна поща: irina.koleva@parliament.bg
Телефон: +359 29392205
Факс: +359 29813131
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.parliament.bg
Адрес на профила на купувача: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/508
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/508
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Народно събрание на Република БЪЛГАРИЯ
Национален регистрационен номер: 000695018
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър І“ № 1
Град: София
Пощенски код: 1169
Държава: България
Лице за контакт: Радостина Кирилова
Телефон: +359 29393059
Електронна поща: r.kirilova@parliament.bg
Факс: +359 29813131
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.parliament.bg
Адрес на профила на купувача: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/508
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: законодателна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт на цифрови многофункционални устройства Canon, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за под

II.1.2)Основен CPV код
50313000 Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт на цифрови многофункционални устройства (МФУ) Canon, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на 11 (единадесет) броя цифрови мултифункционални устройства, както следва:

— Canon iR-ADV 6265i — 1 брой,

— Canon iR-ADV 6255i — 6 броя,

— Canon iR-ADV 500i — 4 броя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50313000 Услуги по поддържане и ремонт на репрографски (за размножаване и копиране на документи) машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Сградите на Народното събрание в София, пл. „Народно събрание“ № 2 и пл. „Княз Александър I“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт на цифрови многофункционални устройства Canon, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извънгаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на 11 (единадесет) броя цифрови мултифункционални устройства, както следва:

— Canon iR-ADV 6265i — 1 брой,

— Canon iR-ADV 6255i — 6 броя,

— Canon iR-ADV 500i — 4 броя.

Цифровите мултифункционални устройства са описани по марка, модел, инвентарен номер, местонахождение, дата на въвеждане в експлоатация, брой отпечатани копия, начин на поддръжка до момента и др. в раздел I.Б, т. 1. Условията на извънгаранционната поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване и ремонт са подробно описани в раздел I.Б, т. 2.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

По критерия „най-ниска цена“ се оценяват показатели с тежест, както следва:

1. Предлагана цена на 1 копие при пълно сервизно обслужване на цифрово МФУ Canon iR-ADV 6265i — 0,50.

2. Предлагана цена на 1 копие при пълно сервизно обслужване на цифрово МФУ Canon iR-ADV 6255i — 0,30.

3. Предлагана цена на 1 копие при пълно сервизно обслужване на цифрово МФУ Canon iR-ADV 500i — 0,20.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която съответният участник е създаден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот от 10 000 (десет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която съответният участник е създаден или е започнал дейността си.

Сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е услуги по поддръжка, ремонт и/или сервиз на мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника.

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на справка за реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на обществената поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 сервизен специалист, преминал обучение и сертифициран от производителя на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер за диагностика на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

4. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на настоящата обществената поръчка (поддръжка, ремонт и/или сервиз на мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под идентичен или сходен предмет и обем се има предвид поддръжка, ремонт и/или сервиз на не по-малко от 10 (десет) мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. Участникът следва да разполага с минимум 1 сервизен специалист, преминал обучение и сертифициран от производителя на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява обществената поръчка, включващ минимум 1 сервизен специалист, преминал обучение и сертифициран от производителя на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът следва да разполага с лицензиран софтуер за диагностика на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

Доказва се чрез деклариране на информацията в ЕЕДОП, а при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на декларация от участника, че разполага с лицензиран софтуер за диагностика на цифровите МФУ, включени в предмета на поръчката.

4. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват, приложим към предмета на настоящата обществената поръчка (поддръжка, ремонт и/или сервиз на мултифункционални устройства, периферни устройства и/или офис техника).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и на изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Продължава в раздел VІ.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/11/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/11/2019
Местно време: 11:00
Място:

Сградата на Народното събрание, София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж 1, зала № 132

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел III.2.2):

Срокът за изпълнение на услугите, предмет на обществената поръчка, е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането ѝ, или до изчерпване на максимално допустимата ѝ стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 4 % от прогнозната стойност обществената поръчка без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

1.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта на договор.

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на възложителя и следва да е безусловна и неотменяема, да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращо, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по договора и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 дни. Текстът ѝ задължително се съгласува предварително с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта на договор.

1.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката задължително се съгласува предварително с възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта на договор.

1.4. Възложителят освобождава гаранцията при условията, посочени в проекта на договор, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

1.5. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителния подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва в последователност съгл. чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/10/2019