Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 512648-2019

30/10/2019    S210

Chequia-Ostrava: Sistemas de información

2019/S 210-512648

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Moravskoslezský kraj
Número de identificación fiscal: 70890692
Dirección postal: 28. října 117
Localidad: Ostrava
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 70218
País: Chequia
Persona de contacto: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Correo electrónico: msk@mt-legal.com
Teléfono: +420 596629503
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.msk.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Número de identificación fiscal: 28305043
Dirección postal: Bukovanského 30
Localidad: Ostrava
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 71000
País: Chequia
Persona de contacto: Bc. Lenka Haroková
Correo electrónico: msk@mt-legal.com
Teléfono: +420 596629503
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.msk.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy

Número de referencia: 121/2019
II.1.2)Código CPV principal
48810000 Sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

— pořízení licence jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy pro zadavatele a všechny organizace z oblasti kultury zřízené Moravskoslezským krajem,

— územně a časově neomezená licence pro přístup neomezeného počtu uživatelů a pro neomezený počet sbírkových předmětů všech typů sbírek muzejní povahy,

— pořízení licence databázového systému,

— implementace, instalace a nastavení systému,

— integrace systému s Identity Managementem zadavatele,

— implementace včetně migrace stávajících dat do nového systému,

— vytvoření otevřených datových sad pro publikaci v národním katalogu otevřených dat,

— školení uživatelů,

— technická a odborná podpora na dobu neurčitou.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ZD.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 11 534 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72318000 Servicios de transmisión de datos
72263000 Servicios de implementación de software
72253000 Servicios de unidad de asistencia y de apoyo
80510000 Servicios de formación especializada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Bližší specifikace místa plnění je obsažena v zadávací dokumentaci.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Součástí předmětu veřejné zakázky je zejména:

— pořízení licence jednotného systému evidence sbírek muzejní povahy pro zadavatele a všechny organizace z oblasti kultury zřízené Moravskoslezským krajem,

— územně a časově neomezená licence pro přístup neomezeného počtu uživatelů a pro neomezený počet sbírkových předmětů všech typů sbírek muzejní povahy,

— pořízení licence databázového systému,

— implementace, instalace a nastavení systému,

— integrace systému s Identity Managementem zadavatele,

— implementace včetně migrace stávajících dat do nového systému,

— vytvoření otevřených datových sad pro publikaci v národním katalogu otevřených dat,

— školení uživatelů,

— technická a odborná podpora na dobu neurčitou.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 534 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadavku na profesní způsobilost dle odst. 6.2 písm. a) zadávací dokumentace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců).

Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 11:05
Lugar:

MT Legal s.r.o.,advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/10/2019