Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 512736-2019

Submission deadline has been amended by:  8640-2020
30/10/2019    S210

Polonia-Gorzów Wlkp.: Sistema de información a los pasajeros en tiempo real

2019/S 210-512736

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Gorzów Wielkopolski
Número de identificación fiscal: NUTS: PL431
Dirección postal: ul. Sikorskiego 3-4
Localidad: Gorzów Wlkp.
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Código postal: 66-400
País: Polonia
Persona de contacto: Natalia Pielech
Correo electrónico: natalia.pielech@um.gorzow.pl
Teléfono: +48 957355576
Fax: +48 957355612
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://umgorzow.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://umgorzow.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

Número de referencia: BZP.271.86.2019.NP
II.1.2)Código CPV principal
48813200 Sistema de información a los pasajeros en tiempo real
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i dostawa oraz wdrożenie Systemu monitoringu miejskiego, wraz z podsystemami, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą obu systemów, polegające na wykonaniu niżej wymienionych zadań:

Zadanie 1

1.1 System dynamicznej informacji pasażerskiej,

1.2 System monitoringu miejskiego;

Zadanie 2

2.1 Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wdrożenie systemu monitoringu miejskiego;

2.2 Przeprowadzenie szkoleń z obsługi i administracji systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu miejskiego;

Zadanie 3

Świadczenie usługi hostingowej w architekturze chmury obliczeniowej na potrzeby wdrożenia SDIP oraz zapewnienia funkcjonowania i obsługi systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w okresie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego określonego w §13 ust. 2.3 umowy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34971000 Equipo de cámara de control de velocidad
72317000 Servicios de almacenamiento de datos
45231600 Trabajos de construcción de líneas de comunicación
45315300 Instalaciones de suministro de electricidad
45314300 Infraestructura para cables
32420000 Equipo de red
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL431 Gorzowski
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i dostawa oraz wdrożenie systemu monitoringu miejskiego, wraz z podsystemami, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z infrastrukturą obu systemów, polegające na wykonaniu niżej wymienionych zadań:

1.1 Zadanie 1

1.1.1 System dynamicznej informacji pasażerskiej

W ramach zadania dotyczącego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz doprowadzi do pełnej sprawności system dynamicznej informacji pasażerskiej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego (SDIP-GW).

1.1.2 System monitoringu miejskiego

W ramach zadania systemu monitoringu miejskiego Wykonawca zdemontuje urządzenia istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w sposób zapewniający ciągłość pracy centrum monitoringu wizyjnego, zakupi, dostarczy, zamontuje, uruchomi i skonfiguruje urządzenia, wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz doprowadzi do pełnej sprawności system monitoringu miejskiego dla miasta Gorzowa Wlkp.

1.2 Zadanie 2

1.2.1. Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wdrożenie systemu monitoringu miejskiego

1.2.2. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi i administracji systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu miejskiego.

1.3 Zadanie 3

Świadczenie usługi hostingowej w architekturze chmury obliczeniowej na potrzeby wdrożenia SDIP oraz zapewnienia funkcjonowania i obsługi systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w okresie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego określonego w §13 ust. 2.3 umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie terminu realizacji / Ponderación: 12
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie terminu realizacji / Ponderación: 8
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0046/16-00 z dnia 28.06.2017r. w ramach Projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

II.2.14)Información adicional

Wskazany w pkt II.2.7) okres obowiązywania umowy jest terminem maksymalnym. Termin realizacji jest kryterium oceny ofert.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 4 ppkt 1) - ppkt 4).

5. Wykonawcy przekażą Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert)oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiedni do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7. Z uwagi na ograniczenie wpisywanych znaków w niniejszym ogłoszeniu, informacje na temat dokumentów dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zawarte w Rozdziale VII pkt 5 - 9 SIWZ. SIWZ została opublikowana na stronie Zamawiającego https://umgorzow.ezamawiajacy.pl

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zapisy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (cd. w Sekcji III 1.3) - min poziom wymaganych standardów

Warunek dotyczący Zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

− co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem oprogramowania dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującej pojazdy transportu publicznego i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej oraz obejmującego usługę systemu w chmurze w modelu Software as a Service (w skrócie SaaS) funkcjonującego i utrzymywanego przez Wykonawcę przez min. 12 miesięcy i zasilającego system dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym dla minimum 20 tablic informacji pasażerskiej.

−co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem systemu monitoringu miejskiego obejmującego minimum 20 kamer.

Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego realizowane były w/w usługi, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1)aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w zakresie wymaganym do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do siwz. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Na podstawie §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 .7. 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, dopuścił aby wykaz, o którym mowa w pkt 2ppkt 2) dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd. zapisów dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej określonych w sekcji III 1.2) - min. poziom wymaganych standardów

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kier. zespołu (1 osoba) posiadający:

− doświadczenie na stanowiskach kierowniczych przy realizacji co najmniej 2 zamówień obejmujących dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującej pojazdy transportu publicznego i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej,

b) kier. budowy (1 osoba) posiadający:

− doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji co najmniej 2 zamówień, każde polegające na wykonaniu systemu monitoringu obejmującego minimum 15 szt. kamer, które zostały zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu CCTV – poza obiektami kubaturowymi,

c) kier. robót branży teletechnicznych (1 osoba) posiadający: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń, minimum 3- letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót teletechnicznych przy wykonaniu instalacji teletechnicznej światłowodowej wraz z punktami pośrednimi o łącznej długości co najmniej 0,5 km,

d) kier. robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadający:

− uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych, pełnił funkcji kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych przy co najmniej jednym zamówieniu polegającym na wykonaniu instalacji elektrycznej w tym instalacji PV.

e) archit Systemu IT (1 osoba) posiadająca

− wykształcenie wyższe techniczne,

− co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych,

− doświadczenie w co najmniej 1 projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie usług elektronicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.

f) inż. IT (1 osoba) posiadająca:

— wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika lub informatyka lub telekomunikacja lub automatyka.

− znajomość współczesnych technik transmisji danych przewodowej i bezprzewodowej;

− znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci;

− znajomość architektury sieci IT - działania przełączników sieciowych, organizacja i topologia ruchu;

− doświadczenie przy realizacji dotyczącej budowy co najmniej jednego systemu ITS w mieście powyżej 100 000 mieszkańców.

g) specjalista ds. technologii (1 osoba) posiadająca:

− wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika lub informatyka lub telekomunikacja lub automatyka;

− doświadczenie w co najmniej 1 projekcie polegającym na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu teleinformatycznego, składającego się z co najmniej 5 tablic informacji pasażerskiej współpracujących z aplikacją centralną i integracji z systemem zewnętrznym wykonanym dla miasta powyżej 100 000 mieszkańców. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wskazanych w ppkt c. i d. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji, z wyjątkiem funkcji architekta systemu IT, inżyniera IT oraz specjalisty ds. architektury systemu IT, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/01/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

„Dom Myśli Twórczej Lamus”, ul. Sikorskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp., POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych prac, w wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania.

1) możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

2) Zakres zamówienia na dodatkowe dostawy ustala się w wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

3) Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.

4) Zamówienia na dodatkowe dostawy będą udzielone dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, w przypadku:

2. realizacji przez Miasto dodatkowych punktów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej lub rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, w szczególności w następujących lokalizacjach: pkt 3 Dworzec PKP; pkt 20 Rondo Górczyńskie; pkt 25 Fieldorfa-Niela; pkt 39. Jagiellończyka/Mieszka I, punkty SDIP zlokalizowane na ul. Chrobrego lub innych punktów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej lub systemu monitoringu miejskiego planowanych do realizacji na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,

3. W przypadku realizacji przez Miasto dodatkowego zakresu dostaw z montażem

I towarzyszącymi robotami budowlanymi na warunkach określonych w niniejszej SIWZ w szczególności: w zakresie dodatkowych dostaw tablic informacji pasażerskiej, kamer, przyłączy energetycznych, kanalizacji teletechnicznej, sprzętu i urządzeń dla potrzeby SDIP i monitoringu, robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni, branży drogowej, telekomunikacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej lub innej, dodatkowych serwerów lub sprzętu i urządzeń lub elementów wyposażenia Centrum Monitoringu Wizyjnego lub stanowisk wyniesionych monitoringu lub stanowisk dyspozytorów.

Udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy, przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowe odbędzie się poprzez zawarcie nowej umowy z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki lub aneksem na warunkach określonych w art. 144 ustawy Pzp (wyłącznie w sytuacji gdy umowa podstawowa nie uległa zakończeniu). Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w wyniku negocjacji.

4. W przypadku, gdy w dokumentach i/lub oświadczeniach zostały wskazane wartości w innej walucie niż PLN, to Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie z badania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/10/2019