Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 519062-2021

13/10/2021    S199

Polska-Częstochowa: Różny sprzęt komputerowy

2021/S 199-519062

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 181-468585)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 573-011-67-75
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl
Tel.: +48 343784211
Faks: +48 343784200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujd.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części/ zadania:

Zadanie nr 1: Laptop z oprogramowaniem biurowym 1 szt.

Zadanie nr 2: Laptop 1 szt.

Zadanie nr 3: Laptop z oprogramowaniem biurowym 1 szt.

Zadanie nr 4: Laptop 1 szt.

Zadanie nr 5: Laptop 1 szt.

Zadanie nr 6: Laptop 1 szt.

Zadanie nr 7: Tablet 1 szt.

Zadanie nr 8: Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

Zadanie nr 9: Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.

Zadanie nr 10: Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

Zadanie nr 11: Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

Zadanie nr 12: Monitor 1 szt.

Zadanie nr 13: Zestaw komputerowy stacjonarny 1 szt.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 181-468585

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Powinno być:
Data: 22/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Numer referencyjny postępowania ZP.26.1.69.2021