Suministros - 523478-2018

28/11/2018    S229

República Checa-Praga: Ordenadores portátiles

2018/S 229-523478

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Número de identificación fiscal: 00064165
Dirección postal: U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 12808
País: Chequia
Persona de contacto: Mgr. Monika Trávničková
Correo electrónico: Monika.Travnickova@vfn.cz
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.vfn.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderarena.cz
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Příspěvková organizace
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy výpočetní techniky

Número de referencia: VZ - 47/2018
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona pro průběžné a opakované nákupy výpočetní technicky. Blíže viz zadávací podmínky.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
30213300 Ordenadores de mesa
30231310 Monitores de pantalla plana
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Hlavní město Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

• Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel vymezil pomocí CPV kódů:

30213100-6 Přenosné počítače

30213300-8 Stolní počítače

30231310-3 Ploché monitory

• Předmět, dobu plnění, technické a další podmínky veřejných zakázek zadávaných v DNS budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých Výzvách dle § 141 zákona.

• Doba trvání zavedeného DNS bude čtyři roky od okamžiku jeho zavedení.

• Předpokládaná celková hodnota veřejných zakázek zadaných za dobu trvání DNS je 40 000 000,- CZK (slovy: čtyřicet milionů korun českých) bez DPH.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Předpokladem pro posouzení žádosti o účast a zařazení dodavatele do DNS je prokázání splnění kvalifikace dodavatele v souladu s ustanoveními § 73 a násl. zákona v rozsahu stanoveném zadavatelem zadávacích podmínkách.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/12/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

V rámci zavádění DNS je lhůta pro podání žádostí o účast stanovena v souladu s § 139 odst. 2 ZZVZ a uvedena zadavatelem v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. Lhůta pro podání žádostí o účast stanovena v souladu s § 139 odst. 2 ZZVZ uplyne dne 28.12.2018 v 11:00 hod.

S ohledem na ustanovení § 140 odst. 1 ZZVZ zadavatel umožňuje (bude-li dynamický nákupní systém zaveden) podat žádost o účast po celou dobu trvání DNS (tj. i po lhůtě pro podání žádosti o účast pro účely zavedení DNS uvedené jak výše, tak v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek).

Nebude-li však ve lhůtě pro podání žádosti o účast podána žádná žádost o účast splňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, zadavatel bude povinen zrušit toto zadávací řízení pro zavedení dynamického nákupního systému.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@compet.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.compet.cz
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/11/2018