Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 525452-2017

29/12/2017    S249

Hungría-Budapest: Servicios de gestión de edificios e instalaciones

2017/S 249-525452

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Número de identificación fiscal: AK02128
Dirección postal: Egyetem tér 1–3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Not specified
Código postal: 1053
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Mihucz Bernadett
Correo electrónico: kozbeszerzes@elte.hu
Teléfono: +36 14116700
Fax: +36 14116721
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.elte.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.elte.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Csendes Consulting Zrt.
Dirección postal: József nádor tér 5–6. III. emelet
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Not specified
Código postal: 1051
País: Hungría
Persona de contacto: Horváth Beáta Zita
Correo electrónico: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Teléfono: +36 703263669
Fax: +36 17002293
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csendesconsulting.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.csendesconsulting.hu
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Csendes Consulting Zrt.
Dirección postal: József nádor tér 5–6. III. emelet - recepció
Localidad: Budapest
Código postal: 1051
País: Hungría
Persona de contacto: Horváth Beáta Zita
Teléfono: +36 703263669
Correo electrónico: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
Código NUTS: HU11 Not specified
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.csendesconsulting.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.csendesconsulting.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Egyetem
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására

II.1.2)Código CPV principal
79993000 Servicios de gestión de edificios e instalaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására.

Részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel a szolgáltatás ésszerű keretek között nem osztható meg, a nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok természetes egységet képeznek. Az üzemeltetési szolgáltatás keretében ellátandó feladatok/nyújtott szolgáltatások jellegüknél fogva egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő tevékenységek, amelyek szétválasztása mind szakmai, mind jogi, mind pedig gazdaságossági-ésszerűségi szempontból csak számottevő nehézség árán lenne kivitelezhető, és amely szétválasztás jelentős mértékben veszélyeztetné a feladatok rendelkezésre álló határidőn és költségkereten belül történő elvégzését.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79993000 Servicios de gestión de edificios e instalaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Not specified
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ELTE Lágymányosi Campus É és D Tömb (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a. és 1/c.), 1117 Budapest, Bogdánfy út 10/A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására.

Mennyiség: 108 656 m2 terület + 2436 m2 „-1 szinti” zárt parkoló üzemeltetése, karbantartása. A 108 656 m2 terület két telephelyen, három épületben található.

A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm, rendelet 46. § (3)).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Szakember szakmai többlet tapasztalata (a felhívás II.2.14) pontjában részletezve) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés max. 1 évvel meghosszabbítható.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Az ÁR szempont rész- és alszempontjai a felhívás VI.3.pontjában kerültek részl. megadásra. A minőségi ért. szempont: 1.Szakember szakmai többlettapasztalata: Az M2.)-ben előírt, a telj-be bevont 1 fő gépészmérnök vagy villamosmérnök szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyak. hónapjainak száma (max. 60 hónap vehető figyelembe az alkalmassági feltételként előírt 36 hónapon felül).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyancsak ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet/személyt, aki a Kbt. 62.§ (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (2), Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

— Ajánlattevőnek az ajánlatához - közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön - csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD),

— Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § és 63 §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania,

— Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 9. § 10. §, 11. §, 12. §, 14. §, 16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását,

— Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét a 320/215. (X.30). Kr. 15. §-ban foglaltakra,

— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §),

— A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál,

— A 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész α szakasz).

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles - amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3), és (10) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 65. § (6) - (8), (11) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

P1) Az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából(üzemeltetés és karbantartás)származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdése szerint).

P2) Pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. a) pontja szerint).

P3) A felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolással (kötvény és/vagy fedezetigazolás). (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. d) pontja szerint).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (7) bekezdésére.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) A felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (üzemeltetés és karbantartás) származó nettó árbevétele összesen nem érte el a 450 000 000 HUF-ot.

P2) Ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett - ideérte a vizsgált időszakban a már megszűnt számlákat is - számláján a felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben 15 napot meghaladó mértékű sorban állás volt (a vizsgált időszakban a már megszűnt számlák bemutatása is szükséges). (A „sorban állás” kifejezés alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti).

P3) Ha nem rendelkezik épületüzemeltetési/ingatlankezelési tevékenységre szóló, legalább 50 millió Ft/kár összegű felelősségbiztosítással.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész α szakasz).

AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására AT köteles -amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 22. § (5) bek., a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bek-ben foglaltak.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek:

M1) Be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásait.Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja, év/hó/nap), a teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a mennyiségi és egyéb előírt adatok, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. a) pontja, 21. § (3a) bekezdése, 21/A. §-a és a 22. § (1) és (2) és (5) bekezdései szerint).

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, melyben meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az Ajánlattevővel, az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható (amennyiben releváns, ha a végzettséghez/képzettséghez nem kapcsolódik előírt gyakorlati idő, abban az esetben nem szükséges az önéletrajzban a gyakorlat bemutatása). A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Amennyiben ajánlattevő az év/hónap mellett napot is megadna Ajánlatkérő kizárólag az adott teljes hónapot veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartama alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatók el. Ajánlattevőnek be kell nyújtania továbbá a szakember végzettséget igazoló okirat másolatát. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. b) pontja).

M3) Be kell nyújtania az előírt - az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - min. bizt. tanúsítványt másolatban, vagy az ezekkel egyenértékű int. egyéb bizonyítékait és környvéd. int. leírását. (321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. e) és g) pontja és a 24. § (3)-(4) bek.).

M4) Be kell mutatnia az előírt, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő hibaelhárító szervezetet (létszám, felszereltség, szervezeti struktúra, földrajzi lefedettség) (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. i) pontja).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Ajánlatkérő a VI.3. pontban rendelkezett a Kbt. 65. § (10) bek. alkalmazásáról, az alkalmasságot ezen pont figyelembevételével kell igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésére.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M1) Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett), legalább 36 hónapon keresztül folyamatosan fennálló, közforgalmú létesítményre vonatkozó referenciával, amely referenciában az üzemeltetett és karbantartott terület elérte összesen a 80 000 m2-t, és amely referencia a létesítmény teljes körű üzemeltetésére vonatkozott. A referencia maximum 2 szerződésből igazolható.

Közforgalmú létesítmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására szolgálólétesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött, pl. közhivatalok, vendéglátóhelyek, üzletek, sportlétesítmények.

M2) Nem rendelkezik 1 fő gépészmérnök vagy villamosmérnök végzettségű, legalább 3 éves (36 hónapos) épület üzemeltetési gyakorlattal rendelkező szakemberrel és 3 fő villanyszerelő végzettségű szakemberrel és 1 fő csőszerelő vagy lakatos vagy fűtés szerelő végzettségű szakemberrel és 1 fő festő végzettségű szakemberrel és 3 fő egyéb szakipari (asztalos és/vagy lakatos és/vagy kőműves és/vagy burkoló) szakképzettséggel rendelkező szakemberrel.

M3) Ha nem rendelkezik - az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - ISO 9001 - minőségirányítási és ISO 14001 - környezetirányítási és ISO 27001 - információbiztonság irányítási és BS OHSAS 18001 - munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási és ISO 50001 - energiairányítási rendszerekkel vagy a 321/2015. (X.30) Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékű minőségbiztosítási dokumentummal és a Kr. 24. § (4) bek. szerinti dok-kal.

M4) Nem rendelkezik a műszaki leírásban megadott „Hibaelhárító szolgálattal”.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték megfizetésére a havidíj és az eseti megrendelések (gyűjtőszámlán) esetében havonta kerül sor. Az ellenértéket az ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezései is irányadók. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint. A terjedelmi korlátokra tekintettel a fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/02/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/02/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Csendes Consulting Zrt., 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. emelet.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A felhívásban becsült értékként feltüntetett szám technikai szám, a felhívás feladásához kellett feltüntetni, nincs valós információ tartalma.

2. Értékelés rendszere: A II.2.5. pont szerinti értékelési sz. és súlyszámok alapján. Kiosztható pontszámok alsó határa 0, felső határa 100 pont. A pontkiosztás módszere: Az 1. szempont esetében egyenes arányosítás, a 2., 3., és 4. szempont - és alszempontok esetében fordított arányosítás a KH 147/2016. sz. Útmutatójában és a ME Kbt. 77. § (1) bekezdésével kapcsolatos útmutatójában foglaltak szerint. Az értékelés rendszerét részletesen a KD-ok tartalmazzák.

3. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ATH lejártától számítottan [Kbt. 81. § (11) bek.].

4. AK nem alkalmaz aj. biztosítékot.

5. Telj. biztosíték: a szerződés teljes időtartamára (48 hónapig terjedő véghatáridőig) − általános forgalmi adó nélkül − számított összesen havi nettó átalánydíj (a III.1. pontban megjelölt valamennyi szervezeti egységre nézve a teljes szerződéses időtartamra járó összesen havidíj) 5 %-ának megfelelő összeg. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a szerződés VII.2.4. pontjában rögzített vetítési alapok 1 %-a, de maximum 15 %.; Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés felmondása, illetve attól való elállás esetén a Szerződés hatályára tekintettel a szerződés teljes időtartamára (48 hónapra) járó nettó szerződéses átalánydíj 30 %-a.

7. AK nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.

8. AK a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.

9. AK helyszíni bejárást tart 2018.01.16. 10:00 órától kezdődően, Helye: 1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/a. Lágymányos Campus Északi Tömb - Duna felőli porta, kapcsolattartó: Dukay Károly, tel.: +36 14116500-1180 és Lacsny Dávid,+36 14116500-2859.

10. AK a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján a KD-t térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi az AT-k számára úgy, hogy közzéteszi az AK nevében eljáró szervezet honlapján. Elérési útvonal: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ linken elérhető letöltési oldalon (elérhető a http://www.csendesconsulting.hu/;oldalon belül az /Eljárások/ menüpont kiválasztásával) „Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására.” megnevezéssel. A dokumentáció letöltését az ajánlattevőnek a letöltött dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt Dokumentáció átvételi igazolás ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy e-mail-en - telefaxszám: +36 17002293; e-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu) kell igazolnia. A nyilatkozatot legkésőbb az ATH lejártáig kell az AK rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az AK a kiegészítő táj-t a közbeszerzési dok. letöltő AT-knek megküldhesse.

11. A szerződés telj. időtartama: a felhívás II.2.7) pontjában megadott 48 hónap, azzal a megjegyzéssel, hogy a szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés aláírásának (egyben hatályba lépésének) napjától számított maximum 2 hónapon (60 napon) belül, de leghamarabb a korábban azonos tárgyban kötött, jelenleg hatályos vállalkozási szerződés lejártának napját követő napon történik.

12. AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy a jelen felhívásban AT-nek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai, gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: felhívás III.1.2.,III.1.3.

13. AK tájékoztatja a gazdasági sz-t, hogy az eljárással kapcs. valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

14. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az idegen nyelvű iratokkal kapcsolatos rendelkezéseket a KD tartalmazza.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottsága
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogo. kérelmek benyújtásának h.ideje:Kbt. 148.§.

15. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a HP lehetőségét.

16. AK a Kbt. 75. § (6) bek. alapján rögzíti, hogy tárgyi eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontját.

17. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az eredeti aj. pld-ban szereplő dok-ok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az aj. 68. § (2) bek.szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bek.szerinti nyil. eredeti aláírt példányát kell tart.

18. Az aj-ban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tart. a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.

19. AT-nek (közös AT-nek) az aj-ban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bek-ben foglaltak szerint.

20. AT-nek (közös AT-nek) az aj-ban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyil.-t nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az aj-hoz csatolni.

21. Ha AT kapac. nyújtó szervezetet vesz igénybe,szükséges benyújtania a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyil-t, és a szerződés/előszerződésben vállalt kötvált. tartalmazó okiratot, kivéve a Kbt. 65. § (8) bek. esetét.

22. Az aj-ban szereplő nyil-t/dok-ot az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ nevében aláíró személy vonatkozásában kell csatolni az aj-hoz.

23. HA az aláíró meghatalmazottat állít, akkor a meghat. személy(ek)nek a képv. jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tart., a képv. jogosult által aláírt meghat-ot is szüks. csatolni.

24. Folyamatban lévő váltbej. eljárás esetén AT-nek az aj-hoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott váltbej. kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött ig-t is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban váltbej. eljárás, úgy kérjük a nemleges tartalmú nyil. benyújtását.

25. AK a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy az üzemeltetési feladatokat, melyek AK számára alapvető fontosságú feladatnak minősülnek, maga az AT vagy - közös AT esetén - a közös AT egyike végezzen el

26. Az ÁR részszempont részletezése:

2. Nettó rezsióradíj(Ft) Ssz.: 18

2.1. Építészeti nettó r.ó.díj (Ft) Ssz.: 3

2.2. Szakipari nettó r.ó.díj (Ft) Ssz.: 3

2.3. Bútorjavítási nettó r.ó.díj (Ft) Ssz.: 3

2.4. Gépészeti nettó r.ó.díj (Ft) Ssz.: 3

2.5. Klímaszerelési nettó r.ó.díj (Ft) Ssz.: 2

2.6. Erősáramú villanyszerelési nettó r.ó.díj (Ft) Ssz.: 2

2.7. Oktatási tábla javítás, mázolás nettó r.ó.díj(Ft) Ssz.:2

3. Közvetítői díj (maximum 4 %, %) Ssz.: 2

4. Havi átalányár, nettó (Ft/hó), Ssz.: 60

27. Az értékeléssel kapcs. dok-ot AT-nek már az aj-ban szükséges benyújtaniuk.(értékelés alá vont szakember önéletrajza, végzettséget ig.okirat más., rendelkezésre állási nyil.)

28. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerz.kötés időpontjára az AK rend.-re bocsátani az előírt, köv. felsorolt gépeket és eszközök bemutatását/leírását, azok típusának feltüntetésével, úgy, hogy azok AK számára egyértelműen beazonosíthatók legyenek, jelezve azt is, hogy azok az AT saját tulajdonában vannak-e (szerződéskötési feltétel):

– 1 db kisteherautó (min. 2 fő és min. 500 kg rakomány szállítható legyen vele).

– 300 m2 homlokzati állvány.

– 1 db dugulás-elhárításra v. lefolyóvezeték tisztításra alkalmas magasnyomású gép.

– 1 db a dugulás és csővezeték helyzetének, irányának meghatározására, képi felvételi móddal rend. csővizsgáló kamera.

– 1 db vezeték helymeghatározó készülék.

– 2 db min.16 mm fúrószár befogására alkalmas kézi fúrógép.

– 2 db min.16 mm menetvastagságú hatlapfejű csavar behajtására alkalmas kézi csavarbehajtó gép.

– 2 db kereszthornyú csavar behajtására alkalmas kézi csavarbehajtó gép.

– 1 db bontó-véső nagytelj. géppel. Legalább 19J ütőerővel.

– 1-1 hegesztő berendezés (láng, íz, védőgázos hegesztéshez).

– 1 db keverékkészítéshez alkalmas min. 250 l kapacitású forgódobos betonkeverő.

– 1 db min. 6 méter magasságban munkavégzésre alkalmas guruló állvány.

– 1 db csőfagyasztó berendezés.

29. Közös AT esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek.

30. FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lsz.:01019.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottsága
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
27/12/2017