Servicios - 525515-2019

06/11/2019    S214

Dinamarca-Brabrand: Servicios de archivo

2019/S 214-525515

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Servicemægleren A/S
Número de identificación fiscal: 18619385
Dirección postal: Hovedgaden 54
Localidad: Brabrand
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 8220
País: Dinamarca
Persona de contacto: Hans-Henrik Stovgaard
Correo electrónico: anna@servicemaegleren.dk
Teléfono: +45 41195098
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://permalink.mercell.com/114566991.aspx
Dirección del perfil de comprador: http://www.servicemaegleren.dk/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://permalink.mercell.com/114566991.aspx
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://permalink.mercell.com/114566991.aspx
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Udlændingestyrelsen

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udlændingestyrelsen - udbud af arkivflytning 2019

II.1.2)Código CPV principal
79560000 Servicios de archivo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Arkivflytning og hotelarkivservice:

Ovennævnte udbud af arkivflytning og hotelarkivering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Udlændingestyrelsen.

Opgaven omfatter arkivflytning af ca. 39 000 arkivkasser (svarende til ca. 12 700 hyldemeter) og efterfølgende hotelarkivservice.

Materialet skal nedpakkes og flyttes fra det nuværende arkiv beliggende på Ryesgade 53, 2100 København Ø til leverandørens arkiv på kortest mulig tid (og senest inden d. 31.3.2020).

For nærmere information omkring ydelserne, henvises til nærværende udbudsmateriale.

Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79995100 Servicios de archivado
79996100 Gestión de registros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Descripción del contrato:

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet / Ponderación: 50 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/02/2020
Fin: 31/12/2029
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Ordregiver er berettiget til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 24 måneder.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ansøger skal udfylde samtlige oplysninger, som efterspørges i ESPD ved dennes prækvalifikationsansøgning. Der gøres opmærksom på, at ved afkrydsning i "ja" til anvendelse af underleverandør eller hvis leverandør indgår i et konsortium, stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren eller den virksomhed leverandøren er i konsortium med.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Økonomisk og finansiel formåen - nedennævnte punkter skal besvares:

Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 3 års egenkapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD.

Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal. Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens samlede omsætningstal for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses,

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens egenkapital for de 3 senest afsluttede regnskabsår oplyses,

— Ordregiver tillader ikke negativ egenkapital i senest afsluttet regnskabsår,

— Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum 10 000 000 DKK.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 9 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/12/2019
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Dirección de internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden,jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/11/2019