Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 527130-2019

Submission deadline has been amended by:  3251-2020
07/11/2019    S215

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 215-527130

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 63, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Dział Zakupów Projektowych, pok. 108
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-091
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Anucińska
Correo electrónico: azp@wum.edu.pl
Teléfono: +48 225720723
Fax: +48 225720722
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://dzp.wum.edu.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://wum.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://wum.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych o...

Número de referencia: AZP/Z-048/2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduły wyszczególnione w pkt 2 zwanego dalej „oprogramowaniem”, przeprowadzenie szkoleń koordynatorów obszarów wdrożenia, dla administratorów systemu i programistów, świadczenie usług asysty technicznej oraz wsparcia technicznego, w zakresie określonym w formularzu wymagań funkcjonalnych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

Przedmiotem umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę działań określonych w rozdziale III ust. 2 SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
80500000 Servicios de formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę następujących działań:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego określonych w formularzu wymagań funkcjonalnych (Załącznik nr 2 do umowy), w tym wzajemnych powiązań funkcjonalnych poszczególnych obszarów oprogramowania oraz wymaganej integracji oprogramowania z systemami posiadanymi przez Zamawiającego;

2) dostawę i wdrożenie oprogramowania w zakresie funkcjonalnym opisanym w opisie przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą:

a) moduł – kontroling, planowanie i budżetowanie;

b) moduł – elektroniczny obiegu wniosków zakupowych i umów cywilno-prawnych;

c) moduł – sklep intranetowy;

d) moduł – raportowanie, hurtownia danych i business intelligence;

3) dostawa, przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego oprogramowania w celu przeprowadzania testów, na platformie Zamawiającego;

4) przygotowanie mechanizmów i przeprowadzenie migracji danych z systemów użytkowanych przez Zamawiającego oraz sprawdzenie poprawności przeprowadzonej migracji;

5) uruchomienie środowiska produkcyjnego oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego;

6) przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów obszarów wdrożenia, administratorów systemu i programistów Zamawiającego;

7) przekazanie Zamawiającemu oprogramowania, dokumentacji, licencji oprogramowania oraz licencji oprogramowania osób trzecich, kodów źródłowych do oprogramowania na zasadach określonych w umowie, chyba że dostęp do kodu źródłowego zapewniony jest bezpośrednio w oprogramowaniu z zastrzeżeniem postanowień w § 6 ust. 14 umowy i następnych;

8) świadczenie usług asysty technicznej, w tym szkoleń dodatkowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 2;

9) świadczenie usług wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w umowie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 2.

2. Pod pojęciem asysty technicznej Zamawiający rozumie usługi polegające na dokonywaniu na wniosek Zamawiającego zmian funkcjonalnych oprogramowania wynikających z potrzeb Zamawiającego (inne modyfikacje) oraz dodatkowych szkoleń z zastrzeżeniem, że wszelkie inne usługi nie wymienione powyżej, polegające na wspieraniu Zamawiającego, świadczone są w ramach usługi wsparcia technicznego, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ), zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

3. Pod pojęciem Wsparcia technicznego Zamawiający rozumie usługi polegające na wsparciu, udzielaniu pomocy, porad i wyjaśnień związanych z oprogramowaniem i jego funkcjonowaniem, dokonywanie modyfikacji wynikających ze zmian przepisów prawa a także dostarczanie i instalowanie wszelkich zmian i uaktualnień oprogramowania, stworzonych lub opracowanych przez Wykonawcę lub osoby trzecie (modyfikacje), na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

4. Zamawiający zastrzega, że ilekroć w ust. 2 pkt 2 nadał nazwy poszczególnym modułom oprogramowania, znajdujące analogię do nazw produktów dostępnych na rynku, mają one charakter nie wiążący dla Wykonawcy, a jedynie informacyjny w celu określenia potrzeb przyszłych użytkowników oprogramowania, pod warunkiem bezwarunkowego osiągnięcia wszystkich wymaganych funkcjonalności opisanych w formularzu wymagań funkcjonalnych oprogramowania.

5. W przypadku gdy funkcjonalność opisanego przez Zamawiającego modułu, zapewnia inny moduł będący w ofercie Wykonawcy lub będzie on wykonany w ramach wdrożenia oprogramowania, Wykonawca w formularzu wymagań funkcjonalnych, odpowiednio, zobowiązany jest potwierdzić opisaną funkcjonalność poprzez wpisanie słowa „tak” ze wskazaniem nazwy modułu będącego w ofercie Wykonawcy lub słów „Zostanie wykonane”, gdy funkcjonalność ta zostanie osiągnięta w wyniku prac programistycznych, ze ws...

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z040/18 z dnia 4.6.2019 r.

II.2.14)Información adicional

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.

Ciąg dalszy sekcji II.2.5):

— kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

— koszt nabycia oprogramowania (cena wdrożenia oprogramowania) - 60%,

— koszt wsparcia technicznego - 15%,

— potencjał organizacyjny - 10%,

— doświadczenie zawodowe osób - 10%,

— koszt asysty technicznej - 5%,

zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale VIII, Zamawiający żąda:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący Załączniku nr 8 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ wypełniony w część A.

Jeżeli treść informacji przekazanej przez Wykonawcę, w części III sekcji C „JEDZ”, odpowiadać będzie wymaganemu zakresowi informacji jw., Zamawiający odstąpi od żądania złożenia odpowiednio Załącznika nr 8 i Załącznika nr 9 do SIWZ, wypełnionego w części A.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

1 wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego proces biznesowy w instytucjach publicznych obejmujące swoim zakresem planowanie i budżetowanie, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN;

wykaz usług należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat uczestniczyły we wdrożeniu (zakończonym) co najmniej 1 zintegrowanego systemu informatycznego z zakresu wspomagającego proces biznesowy, obejmujące swoim zakresem planowanie i budżetowanie w charakterze:

— kierownika projektu – 1 osoba posiadająca doświadczenie jw. oraz posiadająca co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami informatycznymi np. według metodyki: Prince2®, PMI®, PMP®, CAPM®, PMBOK®,

— analityk/projektant – min. 1 osoba,

— specjalista ds. programowania – min. 2 osoby,

— specjalista ds. wdrożeń – min. 2 osoby.

Zamawiający dopuszcza, aby specjalista ds. programowania lub specjalista ds. wdrożeń pełnił również funkcje analityka/projektanta.

Niedopuszczalnym jest natomiast wskazanie tej samej osoby jako właściwej dla pełnienia funkcji specjalisty ds. programowania i specjalisty ds. wdrożeń.

Zespół osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia nie może liczyć mniej niż sześć osób.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy.

2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w rozdziale XXVIII ust. 3 SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/12/2019
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/02/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/12/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zakupów Projektowych, piętro I, pokój nr 108, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

1) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, POLSKA, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl.

3. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać:

Na adres e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu +48 225768752.

4. Wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 rozdziału VIII SIWZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia (z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 11 SIWZ), określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ.

7. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zobowiązani są złożyć dokumenty określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SIWZ.

8. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 10 % ceny brutto oprogramowania podanej w ofercie Wykonawcy.

10. Informacja skierowana jest do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA, reprezentowany przez Rektora WUM;

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel. +48 225720320;

3. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXXI SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp (rozdział XXX SIWZ).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019