Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 531439-2019

08/11/2019    S216

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemu

2019/S 216-531439

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 192-467523)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Szrejber
E-mail: joanna.szrejber@gkpge.pl
Tel.: +48 583474584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemów ADICOS oraz kontroli paliwa w PGE Energia Ciepła S.A. O. Wybrzeże

Numer referencyjny: 1001272800
II.1.2)Główny kod CPV
50324100 Usługi w zakresie konserwacji systemu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i serwisu systemów ADICOS oraz kontroli paliwa w PGE Energia Ciepła S.A. O. Wybrzeże.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 192-467523

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunku otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: