Suministros - 532133-2018

04/12/2018    S233    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Varna: Equipamiento médico

2018/S 233-532133

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spetsializirana bolnitsa po akusherstvo i ginekologiya za aktivno lechenie prof. d-r. D. Stamatov — Varna EOOD
000090065
bul. Tsar Osvoboditel No. 150
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Tatyana Hineva
Teléfono: +359 52613798
Correo electrónico: ag_varna@abv.bg
Fax: +359 52613797
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.agvarna.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов — Варна ЕООД, гр. Варна — договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов — Варна ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в 2 обособени позиции както следва: ОП № 1: Ендоскопски торбички с 2 номенклатурни единици и ОП № 2: Пъпни клампи.

По ОП № 1, включваща 2 номенклатурни единици, участниците могат да оферират доставка на стоките само по 1 или и по 2-те номенклатурни единици. Подробно описание на стоките по 2-те обособени позиции и номенклатурни единици, вкл. относно качество, количество и други специфични изисквания и изискванията за представяне на мостри, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение № 1 от документацията).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 10 372.67 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ендоскопски торбички

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на СБАГАЛ Проф. д-р. Димитър Стаматов — Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ендоскопска торбичка с размери 76/150мм — 200 мл — 55 бр.

2. Ендоскопска торбичка с размери 85/160мм — 200 мл — 170 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Настоящата обособена позиция е от типа „отворена позиция" и участниците могат да оферират доставката по 1-та или и по 2-те номенклатури по позицията.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Пъпни клампи

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на СБАГАЛ Проф. д-р. Димитър Стаматов — Варна ЕООД на адрес гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Пъпми клампи (умбиликални) PVC без латекс и DEHP, плътност 1.14 g/cm3 — 4 000 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Задължително следва да бъде представена мостра

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

С решение № 3/15.2.18 г. е била обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов — Варна ЕООД — гр. Варна, обособена в 22 обособени позиции — отворени и затворени, като по обособените позиции, означени като „затворени" участниците е следвало да оферират доставка на стоките по всички номенклатури от съответната позиция, а по тези, означени като „отворени", участниците са имали възможност да оферират доставка на стоките по 1, повече или по всички номенклатурни единици от съответната обособена позиция. С Решение № 25/14.8.18 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП вр. чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, процедурата е била частично прекратена по отношение на Номенклатурна единица № 1: Ендоскопска торбичка с размери 76/150 мм — 200мл и Номенклатурна единица № 2: Ендоскопска торбичка с размери 85/160 мм — 200 мл от Обособена позиция № 19 Ендоскопски торбички — отворена позиция, както и по отношение на номенклатурна единица № 13: Пъпни клампи (умбиликални) PVC без латекс и DEHP, плътност 1,14 g/cm3 от Обособена позиция № 21: Разни консумативи, от които задължително следва да бъдат представени мостри — отворена позиция, подробно посочени в цитираното решение, тъй като по тези номеклатурни единици не е била подадена нито 1 оферта или всички подадени оферти не са отговаряли на предварително обявените от възложителя условия и са били неподходящи. Решението за частично прекратяване на процедурата е влязло в сила. Настоящата поръчка е била открита при условия, идентични с тези на предходно проведената открита процедура. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по отношение на медицинските консумативи по номенклатурните единици, за които предходната открита процедура е била прекратена.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 46/2018
Lote nº: 1
Denominación:

Договор за доставка на медицински консумативи

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Б. Браун Медикал ЕООД
175016820
бул. Христофор Колумб № 64, бл. А 2, офис 111
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 28076740
Correo electrónico: office.bbmbg@bbraun.com
Fax: +359 29753999
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: https://www.bbraun.bg/bg.html

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 8 972.67 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 45/2018
Lote nº: 2
Denominación:

Договор за доставка на медицински консумативи

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
13/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Медицинска Техника Инженеринг ЕООД
831641528
район Младост, кв. Младост 1, бл. 28 Б
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29712061
Correo electrónico: info@mte-bg.com
Fax: +359 29712410
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://www.mte-bg.com/bg/home/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 400.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

10-дневен съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а" от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/11/2018