Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 532149-2019

Submission deadline has been amended by:  583762-2019
11/11/2019    S217

Chequia-Nové Město na Moravě: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 217-532149

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Número de identificación fiscal: 00842001
Dirección postal: Žďárská 610
Localidad: Nové Město na Moravě
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Código postal: 592 31
País: Chequia
Persona de contacto: Robert Páleník
Correo electrónico: palenik@pkvysocina.cz
Teléfono: +420 732679907
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nnm.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00007076
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Número de identificación fiscal: 71294376
Dirección postal: Žižkova 1872/89
Localidad: Jihlava
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Código postal: 586 01
País: Chequia
Persona de contacto: Robert Páleník
Correo electrónico: palenik@pkvysocina.cz
Teléfono: +420 732679907
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.pkvysocina.cz
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00007076
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00007076
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě

II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dodávka, implementace, podpora a údržba otevřeného archivačního PACS systému.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 300 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48180000 Paquetes de software médico
48814000 Sistemas de información médica
48820000 Servidores
33195100 Monitores
72268000 Servicios de suministro de software
72263000 Servicios de implementación de software
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sídlo zadavatele Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem zakázky, v podrobnostech definovaný technickými podmínkami uvedenými v příloze č. 1 zadávací dokumentace, je dodávka, implementace, podpora a údržba otevřeného archivačního PACS systému, a to dle obchodních a smluvních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Jedná se o PACS systém s modulární architekturou umožňující napojení stávajících i v budoucnu pořízených DICOM modalit všech typů, přičemž součástí předmětu zakázky je:

— navržení a dodání centrální hardwarové a softwarové infrastruktury pro provoz dodaného systému tak, aby splňoval požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci,

— převod dat ze stávajícího PACS systému,

— dodání licencí DICOM prohlížečů pro diagnostická a klinická pracoviště a pro mamografické pracoviště, určené funkcionality DICOM prohlížeče specifikované v této dokumentaci musí být dostupné přes webové prostředí,

— podpora importu dat a napojení non-DICOM modalit,

— podpora plánování pro ortopedické operace,

— podpora integrace s nemocničním informačním systémem a komunikačními systémy používanými zadavatelem,

— dodání certifikovaných barevných diagnostických monitorů a centrální vypalovací jednotky,

— návrh a dodání řešení vzdáleného přístupu k aplikacím a poskytnutí nezbytné součinnosti při změně architektury napojení RDO pracoviště na vnitřní sít nemocnice.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Nejnižší náklady životního cyklu bez DPH / Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 300 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 150
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006312 Integrovaný regionální operační program

II.2.14)Información adicional

Servisní smlouva: od dne převzetí předmětu plnění na dobu neurčitou

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 zákona připouští, aby doklady k prokázání profesní způsobilosti dodavatel nahradil čestným prohlášením. Dodavatel rovněž může ve smyslu § 45 odst. 4 zákona předložení dokladu splnit uvedením internetového odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (obchodní rejstřík) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu umožňujícím neomezený dálkový přístup, případně jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopii výše stanoveného dokladu k prokázání splnění profesní způsobilosti.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 194-438247
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/12/2019
Hora local: 10:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek zadavatel provede v souladu s ust. § 109 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se v souladu s citovaným ustanovením zákona koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019