Suministros - 532586-2019

11/11/2019    S217

Chequia-České Budějovice: Servidores de ordenador

2019/S 217-532586

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 180-438029)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Número de identificación fiscal: 26068877
Dirección postal: B. Němcové 585/54
Localidad: České Budějovice
Código NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Código postal: 370 01
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Mgr. Pavel Majer
Correo electrónico: majer@nemcb.cz
Teléfono: +420 387872040
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.nemcb.cz
Dirección del perfil de comprador: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Klinický informační systém pro intenzívní neonatologickou péči

Número de referencia: 181/2019/MM
II.1.2)Código CPV principal
48822000 Servidores de ordenador
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí licencí klinického informačního systému pro intenzívní neonatologickou péči (dále též jen „KISINP“) na dobu neurčitou, provedení implementace KISINP a poskytování služeb správy, uživatelské podpory a údržby KISINP na dobu tří (3) roků po skončení záruční doby, to vše v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a v souladu s provozními předpisy Zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 180-438029

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 08/11/2019
Hora local: 08:00
Léase:
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 08:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 08/11/2019
Hora local: 08:05
Léase:
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 08:05
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zadavatel tímto informuje dodavatele ve věci shora uvedené veřejné zakázky, že dnešního dne rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o čtrnáct (14) dnů tak, že konec lhůty pro podání nabídek nově připadá na den 22.11.2019 v 8:00 hodin.