Servicios - 533774-2019

Mostrar versión reducida

11/11/2019    S217

Rumanía-Bucarest: Servicios de apoyo informático técnico

2019/S 217-533774

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2009/81/CE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Agenția Națională de Integritate
Dirección postal: Str. Lascăr Catargiu nr. 15
Localidad: Bucureşti
Código postal: 010661
País: Rumania
Persona de contacto: Greceanu George
Correo electrónico: george.greceanu@integritate.eu
Teléfono: +40 372069869
Fax: +40 372069888

Direcciones Internet:

Acceso electrónico a la información: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264525

Puede obtenerse más información en:
Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a:
Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
I.3)Principal(es) actividad(es)
Otros: Control administrativ
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes/entidades adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
„Servicii de asistență tehnică informatică, de întreținere și reparații software, de dezvoltare software și de arhivare, pentru desfășurarea activității ANI”
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 13: Servicios de informática y servicios conexos
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1, Bucuresti.

Código NUTS RO321 Bucureşti

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador

Duración del acuerdo marco

Duración en meses: 24
Justificación de un acuerdo marco de duración superior al máximo de siete años:

Valor estimado total de las adquisiciones durante todo el período de vigencia del acuerdo marco

Valor estimado IVA excluido:
Horquilla: entre 5 628 060,13 y 15 307 671,90 RON
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones):
Servicii de întreținere și reparații software, dezvoltare software și arhivare fizică și electronică pentru desfășurarea activității ANI, conform specificațiilor documentației descriptive.
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

72611000 Servicios de apoyo informático técnico, 72262000 Servicios de desarrollo de software, 72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software, 79995100 Servicios de archivado

II.1.7)Información sobre la subcontratación
El licitador debe indicar en su licitación toda parte del contrato que tenga la intención de subcontratar a terceros y todo subcontratista propuesto así como el objeto de los subcontratos para los que se proponen
El licitador debe indicar cualquier cambio que se produzca al nivel de los subcontratistas durante la ejecución del contrato
El poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden obligar al adjudicatario a adjudicar los subcontratos, o algunos de ellos, con arreglo al procedimiento establecido en el título III de la Directiva 2009/81/CE
El adjudicatario está obligado a subcontratar la siguiente parte del contrato a través del procedimiento establecido en el título III de la Directiva 2009/81/CE: porcentaje mínimo: 0(%) porcentaje máximo: 0(%) del valor del contrato.
El adjudicatario está obligado a especificar qué parte o partes del contrato tiene previsto subcontratar por encima del porcentaje exigido y a indicar los subcontratistas ya elegidos
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
II.2.2)Información sobre las opciones
II.2.3)Información sobre las renovaciones
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 24 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:

Cuantumul garant. de particip.: 90.000,00 RON. Pt. conversia în orice altă valută, a se avea în vedere cursul comunicat de Banca Centrală Europeană (BCE), valab. în data public. în SEAP a anunț de particip – se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu

Garant. de particip. va fi constit. în conf. cu art. 7 alin. (2) din OUG nr. 114/2011, prin virament bancar sau printr-un instrum. de garant. emis de o instit. de credit din România sau din alt stat sau de o soc de asig în cond legii, în forma prezentată în Formularul nr. 7.Garant de particip va fi constit. numai de către candidaţii select pt. etapa a II-a a procedurii, în conf. cu art. 7 din O.U.G. nr. 114/2011. Garant. de particip. se poate constit., până la data limită de depunere a ofertelor. Instrum. de garant. tb. sa prevadă ca plata garant de particip se va executa necondiționat, resp. la prima cerere a benefici., pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garanția se poate constitui și prin virament bancar. Contul în care se depune garanția: RO40TREZ7005005XXX002160, deschis la ATCPMB, CIF: 22838777. Ofertantul tb. să constituie garanția pentru o perioadă de valabilitate de 150 de zile de la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Mod. de prez.: dovada constit. garant./instrum. de garant. se depune, în original, la sediul autorit. contr., cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garanția emisă în alta limbă decât română va fi însoțită de traducerea autorizată și legalizată în limba română.
Notă:
1) În cazul unei asocieri, garant. de particip. va fi constit. în numele asoc. și va acoperi în mod solidar pe toți membrii acesteia.
Garanția de bună execuție se va constitui în cuantum de 5 % din valoarea totală fără TVA a fiecărui contract subsecvent, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării, ca o condiție de intrare în vigoare a acestuia. În cazul unei asocieri, GBE va fi constituită în numele asocierii și va acoperi în mod solidar pe toți membrii acesteia. Perioada de valabilitate: va depăși cu 14 zile data limită a întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor/serviciilor. Mod de constituire: în RON, sub formă de virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5 000 de RON, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din prețul contractului subsecvent, fără TVA.
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Asociere conform art. 8 din OUG nr. 114/2011. În Etapa I se va prezenta in original acordul de asociere (Formularul nr. 8).
În cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare, asocierea va fi legalizată până la semnarea acordului-cadru.
III.1.4)Otras condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del contrato, en particular por lo que respecta a la seguridad del suministro y la seguridad de la información:
III.1.5)Información sobre la acreditación de seguridad:
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal

Criterios relativos a la situación personal de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión), incluidos los requisitos relativos a la inscripción en registros profesionales o mercantiles

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Se vor prezenta următoarele documente privind situația personală:
1) Formularul nr. 1 – Declarația privind situația personală;
2) Formularul nr. 2 – Declarație privind conflictul de interese;
3) certificat privind plata impozitelor și taxelor locale eliberat de unitatea (compartimentul/biroul/serviciul/direcția etc.) competentă în domeniul impozitelor și taxelor locale din cadrul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorul economic își are sediul social, privind plata obligațiilor la bugetul local sau echivalent din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor;
4) certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorul economic își are sediul social, privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat sau echivalent din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a candidaturilor.
Notă:
I.
(a) Formularul nr. 1 se prezintă, după caz, de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de candidat, candidat asociat sau terț susținător. Sub sancțiunea excluderii din procedură, operatorul economic nu trebuie să se regăsească în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 155 și 156 din OUG nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare,
(b) Formularul nr. 2 se prezintă, după caz, de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de candidat, candidat asociat sau subcontractant. Persoanele care dețin funcții de decizie la nivelul autorității contractante, în sensul prevederilor art. 150 din OUG nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Bogdan Stan – președinte;
— Florin Ionel Moise – vicepreședinte,
— Silviu-Ioan Popa – secretar general,
— Costin-Liviu Oprescu – director general, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare,
— Daniela Spiridon – șef serviciu – Serviciul Economic,
— Otilia Popescu – coordonator STI,
— George Viorel Greceanu Anghel Acasandri – șef serviciu S.A.I.A, D.G.T.I.A.I.L..
Sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire, operatorul economic nu trebuie să se regăsească în prevederile art. 150 din OUG nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru a face dovada în acest sens, pentru fiecare din aceștia, se vor prezenta documente edificatoare (de exemplu, extras din Registrul Acționarilor sau certificat constatator emis de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului sau alte documente echivalente),
(c) Certificatele fiscale solicitate la pct. 3 și 4 se prezintă de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de candidat sau candidat asociat;

II. Formularele nr. 1 si 2 vor fi prezentate în mod obligatoriu în original. Certificatele solicitate la pct. 3 și 4 vor putea fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. În acest din urmă caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză, prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a mențiunii „conform cu originalul”, însoțită de semnătura persoanei respective, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie legalizată în vederea verificării conformității cu originalul a copiilor prezentate. Toate documentele (cu excepția certificatelor solicitate la pct. 3 și 4) trebuie să fie valabile la data limită de depunere a candidaturilor. Se pot prezenta orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condițiile art. 152 din OUG nr. 114/2011, cu modificările și complet [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Criterios relativos a la situación personal de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo), incluidos los requisitos relativos a la inscripción en registros profesionales o mercantiles

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
III.2.2)Capacidad económica y financiera

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Cerința nr. 1 – Cifra de afaceri globală. Se va prezenta Formularul nr. 3 – declarație privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani, în original, însoțit de bilanțurile contabile (sau extrase din bilanțurile contabile) aferente exercițiilor financiare 2016, 2017 și 2018, validate de organele competente.
Cerință minimă: media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017 și 2018) trebuie să fie cel puțin egală cu 9 000 000,00 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Pentru cifrele de afaceri care sunt exprimate în alte valute, echivalentul în RON al cifrei de afaceri globale va fi determinat pe baza cursurilor medii anuale comunicate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru anii 2016, 2017 și 2018 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu). Pentru operatorii economici a caror cifra de afaceri nu este exprimata in RON, echivalentul în RON al cifrei de afaceri (CA) globale va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru anii 2016, 2017 și 2018 respectiv: 4,4904 EUR/RON pentru anul 2016, 4,5688 EUR/RON pentru anul 2017 și 4,6540 RON/euro pentru anul 2018. Pentru conversia altor monede naționale în RON, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BCE pentru moneda națională respectivă/lei, pentru anii de referință 2016, 2017 și 2018 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu).

Toate aceste documente suport pot fi prezentate în oricare din următoarele modalități: original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitatea cu originalul va fi făcută de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză prin înscrierea pe fiecare pagină a mențiunii „conform cu originalul”, însoțită de semnătura persoanei respective.
Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoțite de traducerile autorizate în limba română.
În cazul în care candidatul demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind situația economică și financiară invocând susținerea acordată de către o altă persoană, conform art. 161 din OUG nr. 114/2011 și anume unul sau mai mulți terți susținători, cu modificările și completările ulterioare, terțul susținător trebuie să demonstreze îndeplinirea cerinței minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susținătoare respective, încheiat conform prevederilor art. 161 alin. (2) din OUG nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare, acesta devenind parte integrantă a acordului-cadru. Persoana ce asigură susținerea capacității economice și financiare nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 155 și art. 156 din OUG nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare. În cazul unei asocieri de operatori economici, cerința minimă privind situația economică și financiară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă asocierea de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind situația economică și financiară invocând susținerea acordată de către un terț, modalitatea de îndeplinire a cerinței este similară aferente candidaturii individuale menționate mai sus, cu precizarea că susținerea va fi acordată asocierii și nu unuia dintre asociați.

Criterios relativos a la situación económica y financiera de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
III.2.3)Capacidad técnica o profesional

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los operadores económicos (que puedan dar lugar a su exclusión)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Cerința nr. 1 – experiența similară.
Se va prezenta Formularul nr. 4 – declarație privind principalele prestări de servicii similare efectuate în ultimii cinci ani, în original, la care se vor atașa în mod obligatoriu documente suport relevante (certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau de către clienții privați, beneficiari ai serviciilor) care să susțină informațiile din formular.
Prin sintagma „servicii similare” se înțeleg servicii de administrare, de mentenanta corectiva si de mentenanță evolutivă/adaptiva.
Prin servicii de mentenanță evolutivă/adaptivă se înțeleg acele servicii realizate la solicitarea expresă a beneficiarului în baza procedurii de gestiune a schimbării și care constau în activitati de optimizare, reproiectare și upgrade a aplicațiilor informatice ce formează sistemul informatic integrat.
Prin servicii de mentenanță corectivă se înțeleg servicii lunare de suport și asistentă tehnică ce au ca scop principal rezolvarea incidentelor și neconformitatilor ce afectează buna funcționare a sistemului informatic integrat.
Cerință minimă de calificare: candidatul trebuie să fi prestat în ultimii 5 (cinci) ani, calculați până la data limită de depunere a candidaturilor, servicii de administrare și suport în exploatare; servicii implementare/mentenanță evolutivă în valoare cumulată de minimum 3 700 000,00 RON.
Cerința nr. 2: capacitatea de a asigura protecția informațiilor clasificate nivel „secret de serviciu”.
Candidatul trebuie să aibă capacitatea de a asigura protecția informațiilor clasificate nivel „secret de serviciu”, capacitate dovedită prin obținerea avizului de securitate industrială, eliberat de unitatea specializată din cadrul Structurii de securitate ANI.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse

Pentru conversia în LEI a valorilor prestărilor de servicii exprimate în alte valute, efectuate în anii 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018 se vor utiliza cursurile medii anuale stabilite de către BCE, pentru anii de referință 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu).

Pentru fiecare dintre contractele nominalizate la nivelul Formularului nr. 4 prin care candidatul își dovedește experiența similară, se vor atașa în mod obligatoriu documente suport relevante (certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau clienții privați, beneficiari ai prestărilor de servicii, cum ar fi procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente), în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic, prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a mențiunii „conform cu originalul”, însoțită de semnătura persoanei respective.
În cazul în care contractele sunt clasificate, se va prezenta un document (de tipul scrisoare/recomandare, indiferent care ar fi denumirea dată acesteia de către beneficiar) din partea beneficiarului prin care acesta refuză punerea la dispoziție a contractului, dar atestă următoarele: existența contractului, natura serviciilor prestate, valoarea contractului, gradul de îndeplinire cantitativă, calitativă și temporală a contractului, după cum urmează: cantitatea prestată, conformitatea serviciilor cu cerințele tehnice ale ofertei și caietului de sarcini sau, dacă acestea nu au existat, cu alte documente-reper, eventuale întârzieri, penalizări, alte penalități contractuale.
Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoțite de traduceri autorizate în limba română.
În cazul în care candidatul demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară invocând susținerea acordată de către o altă persoană, conform art. 165 din OUG nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terțul susținător demonstrează îndeplinirea cerinței minime solicitate prin prezentarea listei de servicii similare prestate în ultimii 5 ani, însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau de către clienții privați beneficiari ai prestărilor de servicii, conform celor precizate mai sus. Aceste documente vor însoți angajamentul ferm al persoanei susținătoare, încheiat conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG nr. 114/2011. Angajamentul ferm prezentat de terțul susținător va deveni parte integrantă a acordului-cadru.
În cazul în care candidatul este o asociere de operatori economici, cerința minimă privind experiența similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă asocierea de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară invocând susținerea acordată de către un terț, modalitatea de îndeplinire a cerinței este similară celei aferente candidaturii individuale menționată mai sus, cu precizarea că susținerea va fi acordată asocierii și nu unuia dintre asociați.
Notă:
Persoana/persoanele care asigură susținerea experienței similare nu trebuie să se afle în situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 155 și art. 156 din OUG nr. 114/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Operatorii econom (candidatul, candidații asociați, terții susținători tehnic/profesional și subcontractanții declarați care urmează să execute părți din contract trebuie să facă dovada obținerii aviz. de securitate industrială, în baza Legii nr. 182/2002, a HG nr. 585 din 2002 și a HG nr. 781/2002. Se vor respecta și urma toate dispoz. legislative pt. obținerea aviz. de securitate industrială conf. Standard național, la HG nr. 585/2002, cu modif. și complet ulterioare.
Se va prezenta Formularul nr. 13 – declarație pe propria răspundere privind protecția informațiilor clasificate, în original, însoțit de următoarele docum.:
(a) actul de înființare;
(b) certificatul constatator eliberat de către Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului,
(c) cazierul fiscal și cazierul judiciar al operatorului economic,
(d) chestionarul de securitate industrială pentru obținerea Autorizației de Securitate Industrială completat, în original, semnat conf. Anexei 25 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pt aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.
Docum solicit la acest pct vor fi puse la dispoziția unității specializate din cadrul Structurii de securitate ANI de către autorit contract, în vederea efectuării verif de securitate neces pt eliberarea avizului de securitate, în conform cu prevederile legislației în vigoare privind protecția informațiilor clasificate.
Avizul de securitate reprezintă docum. eliberat de unitatea specializată din cadrul Structurii de securitate ANI, prin care se atestă că obiectivul industrial (operatorul economic) a implementat toate măsurile de securitate necesare pentru protecția informațiilor clasificate vehiculate pe parcursul derulării acordului-cadru și contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia. În vederea eliberării avizului de securitate, unitatea specializată din cadrul Structurii de securitate ANI va proceda la efectuarea vizitei de securitate la sediul operatorului economic.
Atenție: în situația unei candidaturi depuse în asociere sau în cadrul căreia au fost nominalizați unul sau mai mulți subcontractanți sau terți susținători, este obligatorie prezentarea Formularului nr. 13 sub semnătura reprezentant legal/împuternicit al fiecăruia dintre operatorii economici care participă la procedură în calitate de candidat/candidat asociat/subcontractant/terț susținător, însoțit de toate celelalte documente solicitate la acest punct. Pentru ca să fie declarată candidatura admisibilă din punct de vedere al capacității de a asigura protecția informațiilor clasificate nivel „secret de serviciu”, este obligatoriu ca fiecare dintre acești operatori economici care participă la procedură în calitate de candidat/candidat asociat/subcontractant/terț susținător să obțină avizul de securitate. Neobținerea de către unul dintre operatorii economici nominalizați la nivelul unei candidaturi, oricare ar fi calitatea acestuia (candidat individual/lider de asociere/candidat asociat/subcontractant/terț susținător) va conduce în mod automat la respingerea candidaturii respective ca fiind inacceptabilă.
Notă: docum prezentate vor conține inform actuale/reale la data limită de depunere a candidaturilor. Cu excepția chestionar de securitate industrială care va fi prezentat în original, toate celelalte docume ce însoțesc Formularul nr. 13 pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Certificarea pentru conformitate cu originalul se face de către reprezent legal/împuternicit al operat. econo. în cauză prin înscrierea pe fiecare pag. certificată a mențiunii „conform cu originalul”, însoțită de semnătura perso. respective, autorit contract rezervându-și dreptul de a solicita prezentarea docum. originale/copii legalizat în vederea verificării conf. cu original a copiilor prezentate. Doc. emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoțite de traducerile autorizate în limba română.

Criterios relativos a la capacidad técnica o profesional de los subcontratistas (que puedan dar lugar a su rechazo)

Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse

III.2.4)Información sobre contratos reservados
El contrato está reservado a talleres protegidos
La ejecución del contrato está reservada a los programas de empleo protegido
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
La prestación del servicio se reserva a una profesión concreta: no
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio
Las personas jurídicas deben indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal encargado de la prestación del servicio: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Negociado
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
Aplicación del procedimiento en fases sucesivas con el fin de reducir gradualmente el número de soluciones que se debatirán o de ofertas que se negociarán sí
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación

4. Pentru acest factor de evaluare, ofertanții vor prezenta o analiză a flexibilității sistemului în raport cu schimbările legislative și cu cele ale procedurilor interne. Prin acest factor de evaluare, autoritatea contractantă punctează acele soluții tehnice care sunt afectate minimal de operațiunile de update. Prin flexibilitatea sistemului se înțelege capacitatea de a se realiza schimbări/completări ale procedurilor utilizatorilor pe care sistemul le derulează, în cel mai scurt timp și cu cele mai puține operațiuni care afectează fluxul activităților beneficiarului. Ofertanții vor descrie impactul asupra utilizatorilor în cadrul unei proceduri de upgrade/modificare a sistemului din care să reiasă numărul de operații care afectează fluxurile de lucru în cadrul acestor proceduri, acest număr fiind calificativul ofertantului, în baza căruia i se calculează punctajul. Definiție: operațiune (numărabilă în cadrul punctajului) – Orice activitate de actualizare a funcționalităților sistemului. Ponderación 12

3. Pentru acest factor de evaluare au fost stabiliți un număr de 2 (doi) subfactori de evaluare (denumiți în continuare „factori de evaluare secundari”). Punctajul pentru acest factor de evaluare se calculează prin însumarea punctajelor tehnice obținute în urma aplicării fiecărui factor de evaluare secundar. Punctajul total maxim ce poate fi acordat pentru acest factor de evaluare este de 20 puncte, obținute prin însumarea punctajelor celor 2 (doi) factori de evaluare secundari care sunt prezentați în continuare. Ponderación 20

2. În cazul prezentei achiziții, calitatea personalului desemnat poate avea un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului, drept care autoritatea contractantă a decis utilizarea sa ca factor de evaluare dupa algoritm de calcul stabilit. Ponderación 28

1. Componenta financiara. Ponderación 40

IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
19
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no
IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
17.12.2019 - 15:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
13.1.2020
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
rumano.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional:
1) Punerea la dispoziție a documentației de atribuire: în cf. cu prev. art. 30 alin. (3) lit. b) din OUG 114/2011, documentația de atribuire formată din fișa de date a achiziției, Formulare – etapa I, va fi pusă la dispoziția oricărui OE interesat să depună candidatură în cadrul procedurii, la sediul AC în baza unei solicitări scrise adresate AC, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit al OE respectiv, la care se va atașa o copie a actului de identitate al persoanei respective. În situația în care persoana care ridică documentația de atribuire nu este însuși reprezentantul legal/împuternicit al OE solicitant, la adresa de solicitare se va atașa și o împuternicire pentru persoana desemnată să ridice doc de atribuire, însoțită de asemenea de o copie a actului de identitate al pers care ridică documentația, precum și de o copie a actului de identitate al repreze legal/împuternicit al OE respectiv. Vor putea depune candidaturi doar OE cărora AC le-a pus la dispoziție,
La sediu, doc. de atribuire, conform punctului I;
2) Clarificări etapa I.
Orice solicitare de clarificări referitoare la această procedură se transmite în scris. Mijloace de comunicare a solicitărilor de clarificări de către operatorii economici interesați: poștă, fax, e-mail (la datele de contact menționate anterior). Invitația de participare la etapa a II-a a procedurii (depunerea ofertelor) va fi transmisă numai candidaților selectați după parcurgerea etapei I;
3) Punerea la dispoziție a documentației descriptive cât, a formularelor din etapa II și a modelului de acord-cadru.
Autoritatea contractantă va pune documentația descriptivă doar la dispoziția candidaților selectați, care au îndeplinit toate criteriile de calificare și selecție.
Documentația descriptivă va fi pusă la dispoziția acestora în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (2) din OUG nr. 114/2011 coroborate cu dispozițiile art. 11 și 81 alin. (2) din OUG nr. 114/2011 și cu art. 81 din Anexa 1, Standard național de protecție a informațiilor clasificate în România, la HG nr. 585/2002, ulterior semnării acordului de confidențialitate pus la dispoziție în prima etapă;
4) Derularea procedurii: toți candidații selectați de către AC în vederea participării la etapa a II-a a procedurii vor primi o invitație de participare. Cf. art. 65 alin. (2) din OUG 114/2011, este interzisă invitarea la etapa II procedurii de negociere cu publicare a unui OE care nu și-a depus candidatura în cadrul etapei I a procedurii de atribuire sau care nu a îndeplinit criteriile de calificare și selecție;
5) Procesul de negociere se deruleaza in etapa II si are ca scop imbunatatirea propunerii financiare initiale cu incadrarea în cerintele AC;
6) Prelucrarea datelor cu caracter personal
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în prezenta procedură de achiziție publică este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite în legislația privind achizițiile publice.
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial: Direcția Juridică, Control, Relații Publice și Comunicare
Dirección postal: Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código postal: 010661
País: Rumania

VI.4.2)Presentación de recursos
Indíquense los plazos de presentación de recursos: Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016.
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
6.11.2019