Obras - 540736-2018

08/12/2018    S237    - - Obras - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Polonia-Kobierzyce: Trabajos de construcción

2018/S 237-540736

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Kobierzyce
al. Pałacowa 1
Kobierzyce
55-040
Polonia
Persona de contacto: Urząd Gminy Kobierzyce, pok. 25
Teléfono: +48 713698162
Correo electrónico: ppiwowarski@ugk.pl
Fax: +48 713111252
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ugk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie „Węzła Bielańskiego”.

Número de referencia: RŚZiZP.271.0054.2016
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie „Węzła Bielańskiego”.

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45111200
45233140
34922100
34942000
34953300
44132000
45112710
45223800
71000000
71250000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Kobierzyce - Bielany Wrocławskie.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania p/n: Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie „Węzła Bielańskiego”.

Zadanie obejmuje:

Budowę sieci dróg dla rowerów na terenie Węzła Bielańskiego o łącznej długości ok. 5,10 km oraz chodników o łącznej powierzchni ok. 4 526 m2 poprzez wybudowanie nowych ciągów pieszo-rowerowych, dróg dla rowerów, chodników jak również przebudowanie istniejącej infrastruktury poprzez zmianę nawierzchni bądź funkcji określonego odcinka, przewiduje się fragmentaryczne zarurowanie rowu otwartego, przebudowę przejść dla pieszych, budowę przejazdów dla rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbiórkę budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu, zapewnienie małej architektury oraz zieleni.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 20/02/2017
Fin: 31/08/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

03.04.02-02-0008/16

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 041-074374

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie „Węzła Bielańskiego”.

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
20/02/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Pro-Tra Building Sp. z o.o.
ul. Marca Polo 57
Wrocław
51-504
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 300 000.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: uzu@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45000000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233140
34942000
34953300
45111300
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Kobierzyce - Bielany Wrocławskie.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania p/n: Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie „Węzła Bielańskiego”.

Zadanie obejmuje:

Budowę sieci dróg dla rowerów na terenie Węzła Bielańskiego o łącznej długości ok. 5,10 km oraz chodników o łącznej powierzchni ok. 4 526 m2 poprzez wybudowanie nowych ciągów pieszo-rowerowych, dróg dla rowerów, chodników jak również przebudowanie istniejącej infrastruktury poprzez zmianę nawierzchni bądź funkcji określonego odcinka, przewiduje się fragmentaryczne zarurowanie rowu otwartego, przebudowę przejść dla pieszych, budowę przejazdów dla rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbiórkę budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu, zapewnienie małej architektury oraz zieleni.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 20/02/2017
Fin: 26/10/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 676 070.44 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Pro-Tra Building Sp. z o.o.
ul. Marca Polo 57
Wrocław
51-504
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 1, do którego dodaje się ust. 2a) oraz 2b) który otrzymuje brzmienie:

„2a) Wykonawca wykona nieprzewidziane w dokumentacji projektowej oraz nieobjęte zamówieniem podstawowym roboty dodatkowe branży ogólnobudowlanej:

a) Odsunięcie ścieżki rowerowej na długości ok. 60 m od jezdni o 3,5 m – kolizja z istniejącym chodnikiem,

b) Zmiana przebiegu odcinka chodnika – dostosowanie chodnika do przebiegu ścieżki rowerowej,

c) Zmiana trasy ścieżki rowerowej – lokalizacja ścieżki w miejscu istniejącego chodnika – na odcinku od ul. Magazynowej do ul. McMillana,

d) Rozbiórka chodnika na całej długości,

e) Lokalizacja chodnika wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej,

f) Włączenie ścieżki rowerowej do ul. McMillana poprzez dodatkowy pas rowerowy,

g) Dodatkowy przejazd przez ul. Czekoladową wraz przebudową sygnalizacji świetlnej,

h) Dodatkowe pasy rowerowe stanowiące włączenie ścieżki do istniejącej jezdni oraz projektowanego układu komunikacyjnego,

i) Zmiana lokalizacji ścieżki rowerowej przy przejazdach rowerowych,

j) Zamiana ścieżki rowerowej i istniejącego chodnika na wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m i długości ok. 138 m,

k) Rozbiórka istniejącego chodnika na długości ok. 191 m,

l) Zmiana lokalizacji ścieżki rowerowej przy przejazdach rowerowych,

m) Frezowanie oraz dostosowanie istniejącej nawierzchni do szerokości chodnika – 2,0 m – na długości ok. 270 m,

n) Lokalizacja ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m od strony jezdni – na długości ok. 270 m.

Powyższe prace zostały szczegółowo opisane w protokole konieczności nr 3 oraz stanowiących do niego załącznikach - kosztorysach oraz tabelach, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszego aneksu. Ponadto Zamawiający wskazuje, iż poza pracami wykazanymi w podpunktach a)-n) niniejszego punktu w związku z koniecznością wykonania tychże prac dodatkowych zaszła konieczność dokonania korekt ilościowych poszczególnych elementów infrastruktury, które zostały szczegółowo opisane w załączonej do protokołu konieczności nr 3 tabeli.

2b) Wykonawca wykona nieprzewidziane w dokumentacji projektowej oraz nieobjęte zamówieniem podstawowym roboty dodatkowe branży elektrycznej:

a) Sygnalizatory piesze (wymiana) – 14 szt.,

b) Nowe sygnalizatory rowerowe – 14 szt.,

c) Nowe maszty HY – 28 szt.,

d) Nowe przyciski dla pieszych i rowerzystów – 16 szt.,

e) Kanalizacja kablowa – 172,5 m

f) Okablowanie – 1 910 m,

g) Sygnalizator kołowy (wymiana) – 2 szt.,

h) Maszt wysięgnikowy – 1 szt.,

i) Nowe sygnalizatory pieszo-rowerowe – 4 szt.,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie zawiera Protokół konieczności nr 4 wraz z załącznikami, stanowiące załącznik do umowy”.

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 9 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą na kwotę brutto 4 521 566,64 PLN (słownie złotych: cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 64/100)”.

Ulega zmianie dotychczasowy zapis umowy § 3, w jego miejsce wprowadza się nowy zapis posiadający brzmienie:

„Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania tj. 20.2.2017 r. do 26.10.2018 r., z tym że:

— przekazanie terenu budowy - w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy

— rozpoczęcie robót - w dniu przekazania terenu budowy

— Termin realizacji robót budowlanych dla części I: 30.6.2017 г.,

— Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie (lub innego dokumentu jeśli będzie wymagany do użytkowania obiektu) dla części I: 31.8.2017 г.,

— Termin realizacji robót budowlanych dla części II: 26.10.2018 r.,

— Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie (lub innego dokumentu jeśli będzie wymagany do użytkowania obiektu) dla części II: 26.10.2018 r.”

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Zmiana umowy stała się niezbędna ze względu na wystąpienie robót zaniechanych oraz konieczności wykonania robót dodatkowych. Wobec powyższego zmianie ulegają zapisy dotyczące zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia. Ponadto z uwagi na postanowienia umowy i jednocześnie ogłoszenia o zamówieniu dokonuje się zmiany umowy w następującym zakresie: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, z powodu: - powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; Zmian dokonuje się zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 1) tiret 3 umowy oraz w oparciu o wniosek z dnia 28.9.2018 r., Zmiany zostały dokonane zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych nastąpiła potrzeba ich wykonania i w związku z tym udzielono je dotychczasowemu wykonawcy.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 300 000.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 676 070.44 PLN