Suministros - 540765-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Burgas: Electricidad

2018/S 237-540765

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Burgas
000056814
ul. Aleksandrovska No. 26
Burgas
8000
Bulgaria
Persona de contacto: Ivanka Baeva
Teléfono: +359 56907276
Correo electrónico: i.baeva@burgas.bg
Fax: +359 56860912
Código NUTS: BG341

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.burgas.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36601

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36601
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на нетна активна ел. енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси

Número de referencia: 93-ОП18-78
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща, са: Регионално депо „Братово — Запад“; плувен спортен комплекс „Парк Арена“ — к-с Славейсков (закрит плувен басейн) и културен атракцион парк Росенец — о-в Св. Анастасия.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 125 820.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Град Бургас

II.2.4)Descripción del contrato:

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща, са: Регионално депо „Братово — Запад“; плувен спортен комплекс „Парк Арена“ — к-с Славейсков (закрит плувен басейн) и културен атракцион парк Росенец — о-в Св. Анастасия.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 125 820.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

По т. 1. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ е-ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група и удостоверение от „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроразпределение“, че между същия в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава или еквивалентно право.

По т. 2. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ е-ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи удостоверение от „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроразпределение“, че между същия в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия съгласно чл. 39, ал.1, т. 1—3, 5—7, 10 или 13 във връзка с чл. 69 и чл.69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група.

Важно! Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител, не представи заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група, преди подписване на договора.

2. Участникът следва да има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „ЕВН БЪЛГАРИЯ Електроразпределение“ в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

2. Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството, с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“, съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците трябва да имат опит в: доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под доставки, „сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбира: доставка на електрическа енергия.

2. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три на сто) от стойността на всеки договор без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 (тридесет) календарни дни. Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в т. 7 от Указанията за изготвяне на офертите и проекта на договор. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 ЗОП преди предсключване на договор участникът, избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 17:15
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Гр. Бургас, ул. Александровска № 26, ет. 1, Заседателна зала.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 103, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018