Suministros - 540773-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Kladno: Equipamiento médico

2018/S 237-540773

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
68407700
Nám. Sítná 3105
Kladno
272 01
República Checa
Persona de contacto: Vlastimil Martínek
Teléfono: +420 777573363
Correo electrónico: vz-opvvv-kzoo@seznam.cz
Código NUTS: CZ020

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.fbmi.cvut.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pořízení Rehabilitačního vybavení II. pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie (opakování)

II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky následujících přístrojů a zařízení. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na tři (3) samostatné části. Jedná se o tyto přístroje:

— Robotický přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny,

— Kinematické 3D vyšetření,

— Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze.

Bližší specifikace dodávek je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 11 247 933.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 3
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Robotický přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 - DA33 - UB07 - LA52
33141720 - DA33 - UB07 - LA52
33190000 - DA33 - UB07 - LA52
33196000 - DA33 - UB07 - LA52
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Sportovců 2311, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem dodávky první části VZ je robotický přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny, jehož specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci k této VZ, resp. příloze č. 1 ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 900 826.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

OP VVV, Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné)

II.2.14)Información adicional

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jednotlivých částí je hodnotou maximální a limitní.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kinematické 3D vyšetření

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 - DA33 - UB07 - LA52
33141720 - DA33 - UB07 - LA52
33196000 - DA33 - UB07 - LA52
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Sportovců 2311, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka uvedeného přístroje, jehož bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci, resp. příloze č. 2 ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

OP VVV, Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné)

II.2.14)Información adicional

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jednotlivých částí je hodnotou maximální a limitní.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 - DA33 - UB07 - LA52
33141720 - DA33 - UB07 - LA52
33196000 - DA33 - UB07 - LA52
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Sportovců 2311, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka uvedeného přístroje, který je blíže specifikován v zadávací dokumentaci, resp. příloze č. 3 ZD.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 347 107.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

OP VVV, Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné)

II.2.14)Información adicional

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a jednotlivých částí je hodnotou maximální a limitní.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Základní způsobilost je nutné prokázat v souladu s ust. § 74 ZZVZ.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), tj. zejména živnostenské oprávnění pro předmět podnikání (živnost volná) s názvem:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Není požadováno

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 10:05

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018