Suministros - 540785-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Brno: Equipo y material informático

2018/S 237-540785

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
00380385
Čichnova 982/23
Brno
624 00
Chequia
Persona de contacto: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, ČESKÁ REPUBLIKA
Teléfono: +420 541211528
Correo electrónico: zakazky@akfiala.cz
Código NUTS: CZ064

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.cichnovabrno.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_146.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_146.html
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
28360125
Helfertova 2040/13
Brno
613 00
Chequia
Teléfono: +420 541211528
Correo electrónico: zakazky@akfiala.cz
Código NUTS: CZ064

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.akfiala.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_146.html

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_146.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka IT vybavení a software

Número de referencia: SSIPFIT0918
II.1.2)Código CPV principal
30200000 - FA03
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a software pro Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkovou organizaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou další související činnosti a plnění za účelem vybudování moderního technologického centra, které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti.

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky jsou MS licence na servery a koncové stanice pro prostředí laboratoře a MS licence na servery a koncové stanice školy pro Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkovou organizaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou další související činnosti a plnění za účelem vybudování moderního technologického centra, které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 32 470 448.37 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 1 – IT vybavení a software

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 - FA03
30214000 - FA03
30230000 - FA03
30231000 - FA03
30233132 - FA03
30236000 - FA03
30236200 - FA03
30237000 - FA03
32232000 - FA03
32320000 - FA03
32322000 - FA03
32340000 - FA03
32342100 - FA03
32342200 - FA03
48000000 - FA03
48190000 - FA03
48200000 - FA03
48820000 - FA03
48821000 - FA03
48822000 - FA03
48823000 - FA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a software pro Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkovou organizaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou další související činnosti a plnění za účelem vybudování moderního technologického centra, které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 30 926 585.13 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 238
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Název projektu: JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO; registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 2 – Licence MS

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 - FA03
48190000 - FA03
48200000 - FA03
48300000 - FA03
48310000 - FA03
48620000 - FA03
48920000 - FA03
72268000 - FA03
72222300 - FA03
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ064
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Brno

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky jsou MS licence na servery a koncové stanice pro prostředí laboratoře a MS licence na servery a koncové stanice školy pro Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkovou organizaci. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou další související činnosti a plnění za účelem vybudování moderního technologického centra, které bude zajišťovat výuku kybernetické bezpečnosti.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 543 863.24 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Název projektu: JUNIOR CENTRUM EXCELLENCE PRO KYBERNETICKOU BEZPEČNOST A ICT PŘI SŠ ČICHNOVA BRNO; registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007889

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, nebo jinou obdobnou živnost odpovídající předmětu veřejné zakázky.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 11:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

S ohledem na postup podle § 36 odst. 8 ZZVZ nelze v souladu s § 96 odst. 2 ZZVZ zpřístupnit celou zadávací dokumentaci uveřejněním na profilu zadavatele podle § 96 odst. 1 ZZVZ. Příslušná část zadávací dokumentace bude dodavatelům poskytována jiným vhodným způsobem.

K bodu II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému: Lhůta 5 dnů představuje dobu pro dodání plnění od doručení písemné výzvy. Písemná výzva může být učiněna nejpozději do 120 dnů od účinnosti smlouvy.

Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Termín prohlídky místa plnění je stanoven v dokumentaci zadávacího řízení.

Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v délce 6 měsíců.

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty (v části 1 zadávacího řízení) ve výši 600 000 CZK.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018